Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Samuel

2 Samuel 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ushanantana David rimaran. Isaïpa wamranmi caran Davidga. Paytami Tayta Diosga alliman churar munayniyojyächiran. Paytaga Jacobpa Diosninmi acraran ray cananpaj. Israelcunacho payga caran alli cantajmi:
2«Nogataga Tayta Diospa Espiritunmi rimaycächiman. Pay yarpashancunatami rimä.
3Israelcunapa Diosninmi parlasha. Israelcunata washajmi nimasha: ‹Runacunata mandashpan alli arrigläga, Tayta Diosta manchacuypa mandäga
4canga pacha waraptin rama-rama achicyaycajno, tamyariptin guewacunata wiñachinanpaj lliuyaraycaptin tutapa inti ratamojno.›
5Nogapita mirar aywajcunataga Tayta Dios manami cachaycongachu. Imaycamapis yanapämänanpämi aunimasha. Sumajmi parlashcäcuna. Manami rucacangachu. Paymi imapitapis alliman jorgaman. Yarpashäcuna alli llojshinanpaj camacächin.
6Mana alli rurajcunaga cashacunano jitarisha canallanpämi caycan. Cashacunata jogariptinchi tucshimashanchïnömi paycunapis mana allita ruramanchi.
7Chaycunata yatananpäga charin fyërruta u lansatarämi. Nircurmi ninaman gaycupaycun ushajpaj rupananpaj.»
8Davidpa mas mijurnin caj suldäruncuna quimsami caran. Rimir cajmi caran Hacmonipa wamran Joseb-basebet. Paymi caran chay quimsa suldärucunapa capitannin. Juc cutichömi Joseb-basebetga lansanwan wañuchiran pusaj pachac (800) suldärucunata.
9Paypa guepanmanna caran Ahohi runa Dodupa wamran Eleazar. Paywanga quimsajmi caran jinyu pillyajcuna. Pasdamimchöpis Davidwan iwal caycaran. Filistea runacuna pillyananpaj shuntacaptin Israelcuna gueshpiran.
10Eleazarmi ichanga mana manchaypa ichiparan. Filistea runacunata wañuchiran asta maquinpis uticänancama. Maquinpis uticayllawanna aptacäcuran. Sablita mana cacharirannachu. Chay junäga Tayta Diosmi binsichiran. Chaypitarämi llapan suldärucuna Eleazarpa guepantana aywaran chiquishancunapa ima-aycantapis charicurcunanpaj.
11Eleazarpa guepanmanna caran Arar runa Aguepa wamran Sama. Lehicho Filistea runacuna shuntacaran pushpu mururaycashan chacracho. Chaura Israelcunaga gueshpir aywacuran.
12Sama ichanga pullan pampaman ichicuycuran. Filistea runacunata wañuchiran Israelcunata washashpan. Chaynömi Tayta Diosga binsichiran.
13Israelcunacho caran quimsa chunca (30) jinyu pillyajcuna. Paycunapitami cosëcha wichan quimsaj aywaran Davidwan tincoj Adulam machayman. Filistea suldärucunaga Refaim pampacho pachacaraycaran.
14Davidga caycaran pacacunancho. Chay öra juc röpa Filistea suldärucunaga caycaran Belencho.
15Davidga rimarcuran: «¡Belén marcapa puncun yaycunacho caycaj yacuta pillaraj macyaycamanman upurcunäpaj!» nir.
16Chaura quimsaj baluryojcunaga Filistea runacuna pachacaraycashanman yaycuran. Belenman yaycunacho caycaj pösupita yacuta jorgurcur Davidta apaparan. Chaura payga upuyta mana munaranchu. Chaypa ruquin Tayta Diospaj pampaman jicharan
17«¡Upunätaga Tayta Diospis ama munachunchu! Uporga cay runacunapa yawarninta upojnöchari caycäman. Paycunaga wañuytapis mana mancharmi aywasha apamunanpaj,» nir. Chayno nirmi upuyta mana munaranchu. Chaytaga ruraran quimsa chuncapita (30) quimsaj baluryojcunami.
18Joabpa wauguin Abisai Sarviapa wamranga caran quimsa chunca (30) imatapis mana manchaypa pillyajcunapa mandajnin. Paymi juc cuticho quimsa pachac (300) runacunata tucsicuna lansanwan wañuycachiran. Chaynöpami quimsa chunca (30) cajcunapita mas rejsisha caran.

19Mas rispitasha caran quimsa chunca (30) cajpitaga. Chaynöpami paycunapa mandajnin cananpaj churaran. Ichanga manami ayparanchu quimsaj mas mijurcunamanga.
20Cabseel runa Joiadapa wamran Benaía caran jinyu. Paymi achca cuti pillyacho fiyupa almiraypajcunata ruraran. Moab runa Arielpa ishcan wamrancunatapis wañuycachiran. Juc cutichöpis rashtaycaptin uchcuman yaycuran. Chaycho juc liyunta wañuchiran.
21Jatuncaray Egipto runatapis wañuchiran. Egipto runaga tucsicuna lansayoj caran. Benaiaga guerullawanmi ichiparan. Nircorga lansanta guechurcur tucsiycuran.
22Joiadapa wamran Benaiaga chaynöpami quimsa chuncapita (30) mas rispitasha caran.
23Waquinpita mas imatapis chasquiran. Chaypis manami ayparanchu quimsaj mas mijurcunamanga. Paytaga David churaran quiquinta täpaj suldärucunapa mandajnin cananpaj.
24Quimsa chunca (30) jinyucunaga caran: Joabpa wauguin Asael, Belén runa Dodupa wamran Elhanán,
25Harod runa Sama, Harod runa Elica,
26Palti runa Heles, Tecoa runa Iquespa wamran Ira,
27Anatot runa Abiezer, Husah runa Sibecai,
28Ahohi runa Salmón, Netofa runa Maharai,
29Netofa runa Baanapa wamran Heled, Benjamín particho caycaj Gabaa runa Ribaipa wamran Itai,
30Piratón runa Benaía, Gaas ragrapa yacu aywajpita Hidai,
31Arba runa Abi-albon, Bahurim runa Azmavet,
32Saalbón runa Eliaba, Jasenpa wamrancuna; Jonatán;
33Arar runa Samapa wamran Jonatán; Arar runa Sararpa wamran Ahíam;
34Maaca runa Ahasbaipa wamran Elifelet, Gilo runa Ahitofelpa wamran Eliam,
35Carmel runa Hezrai, Arab runa Paarai,
36Soba runa Natanpa wamran Igal, Gat runa Bani,

37Amón runa Selec, Beerot runa Naharai (Payga caran Sarviapa wamran Joabta cuydaj),
38Jatir runa Ira, Jatir runa Gareb,
39Het runa Urías. Llapanga caran quimsa chunca ganchiswan (37).