Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei Tɑfiiti tɛɛ Olifinɑɑ pulɑɣɑ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ pǝcɔ, ɩlɛ Mefipɑɑlɩ tǝmlɛ tʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Sipɑ tɔ ɩ kɑtɑ-ɩ kɛlɛ nɑ ɩ kpɑŋɑsɩ nɑɑlɛ. Nɑ pɑ́ hɔkɑ sɩ tɔɔ kɛ́ potopotonɑɑ ŋmʋnʋɣʋ (200) nɑ lɛsɛŋ kʋwʋlʋ pɑɣɑ kɛ nɩɩnʋwɑ (100) nɑ tɩɩŋ pee lʋm nyǝnɑ kɛ tukuŋ nɩɩnʋwɑ (100) nɑ sʋlʋm huluɣu.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Pepeɣe n lɑkǝnɑ? Ntɛnɑ Sipɑ sɩ: Nyɑ́ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ kɑ cɑkɩ kpɑŋɑsɩ. Ɩfepiyɑ tɔɣɔnɑɣɑ ntɛ́ potopotonɑɑ nɑ tɩɩŋ pee ɑnɛ. Mpɑ pɑ́ kɑwɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ, ɩlɛ pɑ kʋnɑ sʋlʋm pǝnɛɣɛ lʋkɔtʋ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Leɣe Mefipɑɑlɩ wɛɛ? Mpʋɣʋlɛ sɩ: Mefipɑɑlɩ polɑ Yosɑlɛm sɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ cɛlɛ-ɩ ɩ cɔsɔ Sɑyuli kɑwulɑɣɑ kɛ pǝnɛntɛ.
4Ntɛnɑ wulɑʋ tɔmɩ-ɩ sɩ: Mefipɑɑlɩ nyǝm tǝnɑ pǝsɑ nyɑ́ nyǝm. Mpʋɣʋlɛ Sipɑ hǝntɑ Tɑfiiti kɛ ɑtɛ nɑ ɩ tɔ sɩ: Hɑɩ, tɑ́ cɑɑ wulɑʋ, mɑ sɑmɑ, hʋlʋ-m suulu kɛ mpʋ.
5Tɑfiiti tɑlɑ Pɑhulim ɩlɛ Sɑyuli lʋlʋɣʋ tʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Kelɑɑ tɔ ɩ pǝyɑlʋ Simeyi lɩɩwɑɣɑlɛ nɑ ɩ́ tǝŋsǝɣɩ-ɩ mpusi.
6Ɩlɛnɑ ɩ́ lɔɣɔ ɩ́ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑɣɑ pɛɛ. Pǝyele ɩ́lɛ́ ɩ yǝlɑɑ nɑ ɩ yoolɑɑ kɑ tʋ-ɩ hɛkʋ kɛ́.
7Simeyi nyɑɑsɑɣɑ Tɑfiiti kɛ́ sɩ: Polo polo ń tɛɛ, yʋlʋkʋlʋ nɑ ɩsɑɣɑʋ nyɑ́.
8Tɑcɑɑ ɩ́ mǝŋnɑ Sɑyuli wei ɩ kɑwulɑɣɑ n lɛɛkɑɑ tɔ ɩ nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ pɑ sǝm tɔm kɛ nyɑ́ nyʋɣʋ tɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ lɛɛkɑ nyɑ́ kɑwulɑɣɑ nɑ ɩ́ cɛlɑ-kɛɣɛ nyɑ́ pǝyɑɣɑ. N pǝsʋɣʋ yem kɛ́ ɩsǝntɔ nɑ ń cɔɔkɩ tɔ nyɑ́ ɩsɑɣɑtʋ fɛlǝɣǝnɑ-ŋ. Mpi tɔ, n kɛ́ yʋlʋkʋlʋ kɛ́.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Seluyɑ pǝyɑlʋ Apisɑyi tɔmɑ wulɑʋ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ hɑɣɑ kɑnɛ kɑ tʋʋkɩ tɑ́ cɑɑ wulɑʋ kɛ mpʋ? Lɑ suulu nɑ ń yele nɑ mɑ́ sɛtɩ ɩ nyʋɣʋ.
10Ntɛnɑ wulɑʋ sɩ: Sowɑpɩ nɑ ɩ neu Apisɑyi mǝ tɔm suwe? Ye ɩ tʋʋkɩ-m Ɩsɔ heelinɑ-ɩ sɩ ɩ́ tʋʋ-m. Ɩlɛ ɑwe kɑ́ kpɛɛsǝnɑ-ɩ sɩ pepe tɔɔ?
11Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti tɔmɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ nɑ Apisɑyi sɩ: Mɑ tɑpʋɣʋ tɛɛ pǝyɑɣɑ nɑ́ tɑ́ kisi mɑ weesuɣu kɛ pɛɛkʋɣʋ, hɑlɩ ḿpʋ́ɣʋ́ Pɛncɑmɛɛ tʋ nɑ? Ɩ́ yele-ɩ nɑ ɩ́ tʋʋ-m. Tɑcɑɑ hɑnɑ-ɩ pǝ mpɑɑʋ.
12Ntɑnyɩ Tɑcɑɑ kɑ́ nɑ́ mɑ wɑhɑlɑ nɑ ɩ́ lɛɛtɩ-m kʋpɑntʋ kɛ mpusi ɩnɛ ɩ lonte.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ tʋɣʋtɑ pɑ mpɑɑʋ nɑ Simeyi nɑ́ɑ́ wɛ pʋɣʋ kɔŋkɔŋ tɔɔ nɑ ɩ́ tɔŋnɑ wulɑʋ mpusi tǝŋsʋɣʋ nɑ ɩ́ lɔkɩ-ɩ pɛɛ nɑ ɩ́ kʋsǝɣɩ mʋsʋɣʋ nɑ ɩ tɔɔ.
14Wulɑʋ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ tɑlɑ Yɑɑtɑnɩ nɔɣɔ ɩlɛnɑ pɑ́ hɛɛsɩ tǝnɑ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Apǝsɑlɔm nɑ Ɩsɛɣɛlɩ sɑmɑɑ tǝnɑ pɑ sʋʋ Yosɑlɛm tɑɑ nɑ Ahitofɛlɩ kɛ ɩ wɑɑlɩ.
16Wɑɑtʋ wei Tɑfiiti tɑɑpɑlʋ Husɑyi tɑlɑ Apǝsɑlɔm ɩlɛnɑ ɩ́ sɛɛ-ɩ sɩ: Mǝ nɑ tɛtʋ, mǝ nɑ tɛtʋ.
17Ntɛnɑ Apǝsɑlɔm pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Anɩ nyɑ́ tɑɑpɑlʋ ntɛ́ mɑ cɑɑ. Pepe tɔɔ kɛ́ n tɑ tǝŋ ɩ́lɛ́?
18Ntɛnɑ Husɑyi cɔ sɩ: Wei Tɑcɑɑ nɑ yǝlɑɑ pɑnɛ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ lǝsɑɑ tɔɣɔ mɑ cɑɑ tǝŋʋɣʋ.

19Pǝ tɩɩ wɛɛ sɩ ɩ pǝyɑlʋ nyɑɣɑ mɑɑ lɑ tǝmlɛ kɛ teitei ɩsɩɩ mɑɑ lɑpʋ nyɑ́ cɑɑ kɛ tǝmlɛ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑɑ lɑ nyɑ́.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Apǝsɑlɔm tɔmɑ Ahitofɛlɩ sɩ: Ɩ́ mɑɣɑsɩ nɑ tǝ́ nɑ́ mpi pǝ wɛ lɑpʋ tɔ.
21Kɛlɛnɑ Ahitofɛlɩ sɩ: Sʋʋnɑ nyɑ́ cɑɑ ɑlɑɑ mpɑ ɩ yelɑɑ sɩ pɑ́ tɑŋ tǝyɑɣɑ tɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ kɑ́ nɑ́ sɩ n pǝsɑ nyɑ́ tǝɣɩ nyɑ́ cɑɑ kolontu. Ɩlɛnɑ nyɑ́ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ nyɔɔ toŋ.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ sikɑ Apǝsɑlɔm kɛ cokǝle kɛ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ pɑtɑ tɔɔ. Nɑ ɩ́ nɑ ɩ cɑɑ ɑlɑɑ pɑ́ sʋʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ ɩsɛntɑɑ.
23Lɑɣɑtʋ nti Ahitofɛlɩ tɑsɑɣɑ Apǝsɑlɔm kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ tɩɩ wɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ Ɩsɔ yɔɣɔtǝɣǝnɑ. Pɑɑ Tɑfiiti mɑɣɑmɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ pɩɩ wɛɛ.