Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ nyɔɣɔsɩ lɩɩwɑ pɩɩsɩ tooso kɛ Tɑfiiti wɑɑtʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti pɔɔsɩ Tɑcɑɑ ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɔ sɩ: Sɑyuli nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ pɑ yʋlʋkʋlɛ tɔɔ kɛ́. Mpi tɔ, pɑ kʋwɑ Kɑpɑwɔŋ nyǝ́mɑ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ yɑɑ Kɑpɑwɔŋ nyǝ́mɑ sɩ ɩ yɔɣɔtǝɣǝnɑ-wɛ. Pɑ tɑɑ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, Amolii nyǝ́mɑ kɑkɑɑsɑɣɑ kɛ́. Ɩlɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ sɩɩwɑ pɑ nɔɣɔ kɛ́ sɩ pɑ kɑɑ kʋ-wɛ. Pɑɑ nɑ mpʋ Sɑyuli kɑ nyɑŋɑɣɑ kɛ́ sɩ pɑ́ tɑɑ kɔɔ nɑ pɑ́ pǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ pɑ kolontunɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lʋ sɩ ɩ kʋɣɩ-wɛ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti pɔɔsɑ Kɑpɑwɔŋ nyǝ́mɑ sɩ: Ɩsǝnɑɣɑ pǝ wɛɛ sɩ mɑ́ tɑɣɑnɩ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ kooli Tɑcɑɑ yǝlɑɑ kɛ kʋpɑntʋ?
4Mpʋɣʋlɛ Kɑpɑwɔŋ nyǝ́mɑ cɔwɑ sɩ: Liɣitee yɑɑ wʋlɑ kɑɑ tɑɣɑnɩ tɑ́ nɑ Sɑyuli nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tɑ tɔm. Pǝyele tɑɑ cɑɑkɩ sɩ ń kʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ nɔɣɔlʋ. Ntɛnɑ wulɑʋ sɩ: Ɩlɛ pepe mɑɣɑmɑɣɑ kɛ ɩ́ tɩɩ cɑɑkɩ mɑ́ lɑ-mɛ tǝkpem?
5Ɩlɛnɑ pɑ́ cɔ sɩ: Timpi Sɑyuli wɑkǝlɑ-tʋɣʋ sɔsɔm nɑ ɩ́ tʋ́ ɩ tɑɑ sɩ ɩ kpiisiɣi-tʋ tǝkpɑtɑɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɑɑ tɔ,
6mpʋ tɔ, pɑ́ cɛlɑ-tʋɣʋ ɩ piyɑ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ tǝ́ pusi-wɛ nɑ tɩɩŋ kɛ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ kɛ Sɑyuli ɩcɑtɛ tɑɑ. Ntɛnɑ wulɑʋ sɩ: Mɑɑ cɛlɛ-mɛɣɛ-wɛ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ kisɑ Sɑyuli sɑɑlɩ Mefipɑɑlɩ tɔɔ kɛ́ nɔɔsɩ nsi ɩ́ nɑ ɩ́lɛ́ ɩ cɑɑ Sonɑtɑŋ pɑɑ pɛɛlɑ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ tɔ sɩ tɔɔ.
8Ɩlɛnɑ wulɑʋ kpɑ Ayɑ pɛɛlɔ Lisipɑ kɑ lʋlɑ piyɑ nsiɣi Sɑyuli tɔ. Pɑ yɑɑ lɛlʋ sɩ Alǝmoni nɑ lɛlʋ sɩ Mefiposɛtɩ, nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ piyɑ kɑkpɑsɩ wei Sɑyuli pɛɛlɔ Mikɑɑlɩ kɑ lʋlɑ Apɛɛlɩ-Meholɑ tʋ Pɑɑsilɑyi pǝyɑlʋ Atiliyɛɛlɩ tɔ,
9nɑ ɩ́ cɛlɛ-wɛɣɛ Kɑpɑwɔŋ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ pusi-wɛɣɛ tɩɩŋ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ kɛ́ pulɑɣɑ tɔɔ, nɑ pɑ́ sɩ́ pɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ɩnǝɣɩ sɑɑ wei pɑ cɑɑlǝɣɩ kʋmtʋ tɔ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑyuli leelu Lisipɑ kpɑɣɑ fɔlǝtɔ tɑkɑ nɑ lɑŋwɑkǝllɛ nɑ ɩ́ pɔ kʋkpɑmʋɣʋ tɔɔ kɛ́ sǝtɑɑ cɔlɔ kɛ kʋmtʋ cɑɑlʋɣʋ wɑɑtʋ hɑlǝnɑ tɛʋ nɩɩʋ, nɑ ɩ́ tɔɣɔnǝɣɩ sumɑsɩ kɛ ilim sɩ sɩ́ tɑɑ tɔɣɔ-wɛ. Nɑ ɩ́ tɔɣɔnǝɣɩ ḿpʋ́ɣʋ́ tɑɑlɛ wontu kɛ ɑhoo.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ heelɑ Tɑfiiti kɛ mpi Lisipɑ lɑpɑ tɔ.
12Ntɛnɑ Tɑfiiti tili Yɑpɛɛsɩ nyǝ́mɑ tɛɣɛ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ nɑ pɑ́ cɛlɛ-ɩ Sɑyuli nɑ ɩ pǝyɑlʋ Sonɑtɑŋ pɑ mʋwɑ. Mpɛ ɩnɩ pɑɑ ŋmɩɩlǝnɑ-yɛɣɛ Pɛtɩ-Seyɑŋ nyǝ́mɑ kɑtɑɣɑ tɑɑ timpi Filiisi nyǝ́mɑ kɑ kʋ-wɛɣɛ Kilipʋwɑ nɑ pɑ́ pusi tɔ.
13Pɑ kpɑɣɑ Sɑyuli nɑ Sonɑtɑŋ pɑ mʋwɑ kɛ tǝnɑ ɩlɛnɑ pɑ́ kuu yǝlɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ɩnɩ ɩ nyǝnɑ tɔtɔ.
14Ɩlɛnɑ pɑ́ pi Sɑyuli nɑ ɩ pǝyɑlʋ pɑ mʋwɑ kɛ Selɑ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ Pɛncɑmɛɛ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ Sɑyuli cɑɑ Kisi pǝlɑɑʋ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ yǝlɑɑ lɑpɑ pǝ tǝnɑ mpi wulɑʋ tʋ-wɛ sɩ pɑ́ lɑ tɔ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Ɩsɔ pɑ́ɑ́nɑ́ hɛɛwɑ tɛtʋ nyǝ́mɑ tɔɔ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Filiisi nyǝ́mɑ yoonɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ́ polo nɑ pɑ́ yoonɑ-wɛ nɑ ɩkɑɑlɛ kpɑ-ɩ.
16Ntɛnɑ tooko wei pɑ yɑɑkɑɣɑ Isipi-Penɔpɩ tɔ ɩ́ mɑɣɑsɩ ɩ tɑɑ sɩ ɩ́ kʋ́ Tɑfiiti. Pɑɑ lupɑ ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ kɛ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɛ́ nɑ kɑ yuŋ sɛkɑ kiloonɑɑ liɣiti kɛ́ pǝcɔ, nɑ ɩ́ lǝlɑ ɩ tǝnɑɣɑ tɑɑ kɛ́ lɑɣɑtɛ kʋfɑtɛ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Seluyɑ pǝyɑlʋ Apisɑyi polɑ Tɑfiiti wɑɑsʋɣʋ nɑ ɩ́ kʋ Filiisi tʋ. Tǝnɑɣɑlɛ Tɑfiiti yǝlɑɑ kisinɑ-ɩ nɑ tuunɑʋ sɩ: Pǝ fɛɩ sɩ ń tɑsɑ-tʋɣʋ tǝŋʋɣʋ kɛ yoou. Pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ pɑ́ kʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɔɣɔ tɔɔ tʋ.
18Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑ nɑ Filiisi nyǝ́mɑ pɑ tɑsɑ yoou kɛ Kɔpɩ. Tǝnɑɣɑ Hosɑ tʋ Sipekɑɑ kʋwɑ tooko Sɑfi.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ nɑ Filiisi nyǝ́mɑ pɑ tɑsɑ yoou tɔtɔɣɔ kɔpɩ nɑ Pɛtǝlɛhɛm tʋ Yɑlii pǝyɑlʋ Ɩlɑnɑŋ kʋ Kɑtɩ tʋ Koliyɑtɩ wei ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ kɑ wɛ ɩsɩɩ sɑɣɑtɑ kpɑtǝlɛ tɔ.
20Pɑ tɑsɑ yoou kɛ Kɑtɩ nɑ tooko nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛ tǝnɑ nɑ ɩ mpee nɑ ɩ nɔmpee wɛ nɑɑtoso nɑɑtoso, pǝ kpɛntɑ hiu nɑ liɣiti.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tʋʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, ɩlɛnɑ Tɑfiiti tɑɑlʋ Sɑmmɑ pǝyɑlʋ Sonɑtɑŋ kʋ-ɩ.
22Apɑlɑɑ mpɛ pɑɑ kɛ́ Kɑtɩ tookonɑɑ kɛ́. Tɑfiiti nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ kʋnɑ-wɛ.