Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti kotɑ ɩ yoolɑɑ nɑ ɩ́ kpɑ pɑ tɑɑ kɛ́ yoolɑɑ iyɑɣɑ (1000) nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ nɩɩnʋwɑ (100) nyʋɣʋ nyǝ́mɑ.
2Ɩlɛnɑ ɩ́ cɛlɑ Sowɑpɩ kɛ tintiɣile, nɑ Sowɑpɩ neu kɛ tintiɣile, nɑ Kɑtɩ tʋ Ɩtɑyi kɛ tintiɣile nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Mɑ́ nɑ-mɛ tɩɩ ponɑ yoou.
3Tǝnɑɣɑlɛ sɑmɑɑ tɔmɑ-ɩ sɩ: Aɑɩ, pǝ fɛɩ sɩ ń lɩɩ. Mpi tɔ, pɑɑ pǝ kǝlɑ-tʋ nɑ tǝ́ se nɔɣɔlʋ ɩɩ pɑɑsǝɣǝnɑ-tʋ. Pɑɑ tɑ tɑɑ yǝlɑɑ hɔɣɔlʋɣʋ sǝpǝnɑ ɑwusɑ. Amɑ nyɑ́ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ tɑ tɑɑ yǝlɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000). Mpʋ tɔ, pǝ kǝlɑ teu sɩ ń sɑɑlɩ ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ pǝ́ kǝlɑ-tʋ ɩlɛ n sǝnɑ-tʋ.
4Ntɛnɑ wulɑʋ sɩ: Tɔʋ, mɑɑ lɑ nti tǝ mɑɣɑ-mɛɣɛ teu tɔ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ sǝŋ nɔnɔɣɔ nɑ yǝlɑɑ lɩɩkɩ iyisi iyisi nɑ nɩɩnʋwɑ nɩɩnʋwɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ tɔmɑ Sowɑpɩ nɑ Apisɑyi nɑ Ɩtɑyi sɩ: Ɩ́ nyǝnɩ mɑ ɩsɛntɑɑ nɑ ɩ́ lɑ mɑ pu Apǝsɑlɔm tǝpɑmm. Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ tǝnɑ nɩɩ mpʋ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti yǝlɑɑ polɑɑ sɩ pɑ yookinɑ Apǝsɑlɔm-wɛɣɛ Ɩfǝlɑyim hɔtʋɣʋ tɑɑ.
7Yǝlɑɑ iyisi hiu (20000) tǝcu kɛ Tɑfiiti nyǝ́mɑ kʋwɑ Apǝsɑlɔm nyǝ́mɑ tɑɑ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ yoou yɑwɑ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ. Hɔtʋɣʋ tɔɣɔ yǝlɑɑ mpɑɣɑ kʋyɑkʋ ŋkʋ tɔ pǝ kǝlɑ mpɑ lɑɣɑtɛ tɔɣɑɑ tɔ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Apǝsɑlɔm tutɑ ɩ tǝɣɩ Tɑfiiti yǝlɑɑ tɑɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ kpɑɣɑnʋ. Ɩlɛnɑ kpɑɣɑnʋ seenɑ-ɩ nɑ ɩ́ sʋsɩ-ɩ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ nɑkʋlɩ kʋ piliŋɑsɩ tɑɑ, nɑ ɩ nyɔɔsɩ hɔkǝnɑ-sɩ nɑ ɩ́ susi nɑ kpɑɣɑnʋ nɑ́ɑ́ tɛɛ.
10Nɔɣɔlʋ nɑ́ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ heeli Sowɑpɩ sɩ: Tɑ cɑɑ, mɑ nɑwɑ Apǝsɑlɔm nɑ ɩ́ susinɑ tʋɣʋ.
11Ntɛnɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: N nɑ-ɩ ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ n tɑ kʋ-ɩ tǝnɑɣɑ kpɑkpɑɑ. Hɑlɩ mɑɑ hɑ-ŋ liɣitee nyǝɣǝtʋ nɑɑnʋwɑ kɛlɛ nɑ tɑmpɑlɑ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ cɔwɑ sɩ: Pɑɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ iyɑɣɑ (1000) kɛ n tɩɩ hɑ-m mɑ niŋ kɑɑ kpɑ wulɑʋ pǝyɑlʋ tɔɔ. Mpi tɔ, tǝ nɩɩwɑ nti wulɑʋ heelɑ nyɑ́ nɑ Apisɑyi nɑ Ɩtɑyi sɩ ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ ɩnɩ ɩ pǝyɑlʋ Apǝsɑlɔm tɔ.
13Pɑɑ mɑɑ lɑpɑ kɑɑnɩɩtʋ nɑ mɑ́ kʋ-ɩ, wulɑʋ kɑ nɩɩ-tǝɣɩ. Nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ n tɑɑ wɑɑsɩ-m.
14Ntɛnɑ Sowɑpɩ sɩ: Mɑɑ sǝŋǝɣɩ nyɑ́ kiŋ kɛ yem. Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ ŋmɑntɑɑsɩ tooso nɑ ɩ́ polo ɩ́ yɑɣɑ-sǝɣɩ Apǝsɑlɔm fulɑɣɑ tɔɔ. Mpi tɔ, ɩ́lɛ́ ɩ tɑɑ sǝtɑ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ yoolɑɑ nɑɑnʋwɑ wei ɩ tɔkɑɣɑ Sowɑpɩ yoou wontu tɔ pɑ tɑmɑ Apǝsɑlɔm nɑ pɑ́ tɛɛsɩ-ɩ kʋɣʋ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑpɩ hʋlɑ tutuɣu nɑ yǝlɑɑ koti nɑ pɑ́ hɛɛsɩ pɑ kolontunɑɑ tɔɣɔnʋɣʋ.
17Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑɣɑ sǝtʋ nɑ pɑ́ pɛtɩ pʋ́ʋ́ɣʋ́ nɑkʋlɩ kʋ tɑɑ kɛ́ hɔtʋɣʋ tɑɑ nɑ pɑ́ kɑɑ ɩ tɔɔ kɛ́ kɑŋmɑɑɣɑ tǝkelem, nɑ Apǝsɑlɔm yoolɑɑ tǝnɑ se nɑ pɑɑ wei ɩ́ mǝlɩ ɩ tɛ.
18Wɑɑtʋ wei Apǝsɑlɔm kɑ wɛnɑ ɩ ɩsɛ tɔɣɔ ɩ yelɑɑ nɑ pɑ́ ŋmɑ-ɩ ɑkele kɛ wulɑʋ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ kɛ́ Yosɑlɛm kiŋ, nɑ ɩ́ yɑɑ-ɩ sɩ Apǝsɑlɔm ɑkele, sɩ ɩnɩ ɩ fɛɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ tɔ pɑɑ yɑɑkǝnɑ ɩ hǝtɛ. Nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑtɔkɩ pǝyɑlʋ Ahimɑɑsɩ tɔmɑ sɩ: Ɩ́ yele nɑ mɑ́ lɔɣɔ mɑ tɩ nɑ mɑ́ ponɑ wulɑʋ kɛ tɔm kʋpɑntʋ sɩ Tɑcɑɑ hɑ-ɩ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ́ yɑpɩ-ɩ ɩ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ.
20Ntɛnɑ Sowɑpɩ tɔ sɩ: Pǝ tɑɣɑ nyɑɑ heelinɑ wulɑʋ kɛ tɔm kʋpɑntʋ kɛ sɑŋɑ. Mpi tɔ, ɩ pǝyɑɣɑ sǝpǝnɑ.
21Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ tɔ Ɩtiyopii tʋ sɩ: Polo nɑ ń heeli wulɑʋ kɛ mpi n nɑwɑ tɔ. Ntɛnɑ Ɩtiyopii tʋ hǝntɩ-ɩ ɑtɛ nɑ ɩ́ tʋ́ cɑsǝlɛ.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ Ahimɑɑsɩ tɑsɑ Sowɑpɩ kɛ tɔm sɩ: Pɑɑ pɩɩ lɑ ɩsǝnɑ yele nɑ mɑ́ se Ɩtiyopii tʋ wɑɑlɩ. Sowɑpɩ sɩ: Mɑ pǝyɑlʋ, pepe nyʋɣʋ tɔɔ kɛ́ n cɑɑ pote? N kɑɑ wɑɑ pǝ tɑɑ se.
23Ahimɑɑsɩ sɩ: Pɑɑ pɩɩ lɑ ɩsǝnɑ pǝ wɛɛ sɩ mɑ́ polo kɛ́. Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ sɩ: Tɔʋ, polo. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ahimɑɑsɩ kpɑɣɑ tɛtɛkǝlɛ mpɑɑʋ nɑ ɩ́ polo ɩ́ lɑɑlɩ Ɩtiyopii tʋ.
24Wɑɑtʋ ɩnɩ Tɑfiiti kɑ cɑɣɑ nɔnɔɔsɩ nɑɑlɛ hɛkʋ nɑ ɩ́ tɑŋɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ tɑŋlʋ kpɑ nɔnɔɣɔ nyʋɣʋ tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ loosi nɔɣɔlʋ ɩ seeki ɩ tike nɑ ɩ́ kɔŋ.
25Ɩlɛnɑ ɩ́ mɑ́ kɑpukɑ nɑ ɩ́ heeli wulɑʋ, nɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ tɔŋnɑ sewɑ nɑ ɩ́ kɔŋ. Ntɛnɑ wulɑʋ sɩ: Ye ɩ tike ɩ seekinɑ tɔm kʋpɑntʋ kɛ ɩ kɔŋnɑ.
26Ḿpʋ́ɣʋ́ tɑŋlʋ tɑsɑ lɛlʋ kɛ nɑʋ nɑ ɩ́ seeki nɑ ɩ́ kɔŋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mɑ́ kɑpukɑ nɑ ɩ́ heeli nɔnɔɣɔ tɑŋlʋ sɩ: Nɔɣɔlʋ nɑ́ kɔŋnɑ ntɛɣɛ ɩ tike tǝkoŋ tɔtɔ. Wulɑʋ sɩ: Tɔm kʋpɑntʋ tɔtɔɣɔ ɩ́lɛ́ ɩ kɔŋnɑ.
27Mpʋɣʋlɛ tɑŋlʋ sɩ: Kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ sewɑ nǝɣǝsǝnɑ Ahimɑɑsɩ sewɑ kɛ́. Ntɛnɑ wulɑʋ sɩ: Yʋlʋ kʋpɑŋ kɛ́, nɑ tɔm kʋpɑntʋ kɛ ɩ kɔŋnɑ.
28Ahimɑɑsɩ tɑlɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ mɑ́ kɑpukɑ sɩ: Alɑɑfǝyɑ kɛ́ yoo, tɑ cɑɑ. Ɩlɛnɑ Ahimɑɑsɩ hǝntɩ wulɑʋ kɛ ɑtɛ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Nyɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ wei ɩ yɑpɑ-ŋ nyɑ́ kolontunɑɑ mpɑ pɑ kʋlɑɣɑɑ nyɑ́ tɔɔ tɔɣɔlɛ teeli tʋ.
29Ntɛnɑ wulɑʋ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Apǝsɑlɔm wɛnɑ ɑlɑɑfǝyɑ? Ahimɑɑsɩ sɩ: Mɑ nɑwɑ sɑmɑɑ tuutuumɑ kɛ wɑɑtʋ wei Sowɑpɩ tilɑ-tʋ tɔ, ɩlɛ mɑ tɑ nyɩ mpi pɑ lɑkɑɣɑ tɔ.
30Wulɑʋ sɩ: Nyɑ́ɑ́ sǝŋnɑ kpeeŋɑ tɔɔ cǝnɛ. Ɩlɛnɑ Ahimɑɑsɩ kɛɛ nɑ ɩ́ sǝŋ.
31Ɩtiyopii tʋ tɑlɑ kpɑkpɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tɑ cɑɑ, tɔm kʋpɑntʋ kɛ mɑ kɔŋnɑ-ŋ. Sɑŋɑ Tɑcɑɑ hɑ-ŋ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ́ yɑ-ŋ mpɑ pɑ kʋlɑɣɑɑ nyɑ́ tɔɔ tɔ pɑ niŋ tɑɑ.
32Ntɛnɑ wulɑʋ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Nɑ Apǝsɑlɔm wɛnɑ ɑlɑɑfǝyɑ? Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tɑ cɑɑ, nyɑ́ kolontunɑɑ tǝnɑ nɑ mpɑ pɑ lʋkǝnɑ-ŋ ɑsɑlɑʋ tɔ pɑ́ wɛɛ ɩsɩɩ Apǝsɑlɔm.