Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Tɑfiiti pɔɔsɑ Tɑcɑɑ sɩ: Mɑ́ mǝlɩ Yutɑ? Tɑcɑɑ sɩ: Ɛɛ, mǝlɩ. Nɑ ɩcɑtɛ nte tǝ tɑɑ kɛ́ mɑɑ cɑɣɑ? Ntɛnɑ Tɑcɑɑ sɩ: Polo Hepǝlɔŋ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti kpɑɣɑ ɩ ɑlɑɑ nɑɑlɛ, Sisilee tʋ Ahinowɑm nɑ Kɑmɛɛlɩ tʋ Apikɑɑlɩ wei ɩ kɛ́ Nɑpɑɑlɩ leelu tɔ nɑ ɩ́ kpɛŋnɑ.
3Nɑ ɩ yǝlɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ ɩ kiŋ tɔ, nɑ pɑ ɑlɑɑ nɑ pɑ piyɑ nɑ pɑ́ polo pɑ́ cɑɣɑ Hepǝlɔŋ.
4Ɩlɛnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ polo nɑ pɑ́ kpɑ Tɑfiiti kɛ wulɑʋ kɛ Yutɑ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ heelɑ Tɑfiiti sɩ Yɑpɛɛsɩ Kɑlɑɑtɩ nyǝ́mɑ pimnɑ Sɑyuli.
5Ntɛnɑ ɩ́ tili sɩ pɑ́ heeli-wɛ sɩ: Tɑcɑɑ ɩ́ kooli-mɛɣɛ kʋpɑntʋ nɑ ɩ́ fɛlɩ-mɛɣɛ timpi ɩ́ pimɑ mǝ cɑɑ Sɑyuli tɔ. Ɩlɛ mɑɑ sɔɔsɩ-mɛɣɛ kʋpɑntʋ lɑpʋ.
7Mpʋ tɔ, Yɑpɛɛsɩ nyǝ́mɑ ɩ́ kɑɑsɩ mǝ tɩ nɑ ɩ́ nyɔɔ toŋ. Mpi tɔ, mǝ cɑɑ Sɑyuli sǝpɑ tɔ mɑɣɑ Yutɑ nyǝ́mɑ sɩɩ ɩ lonte kɛ Yutɑ tɑɑ.
8Amɑ Nɛɛ pǝyɑlʋ Apǝnɛɛ wei ɩ kɛ́ Sɑyuli yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ tɔ ɩ seenɑ Sɑyuli pǝyɑlʋ Ɩsǝpɑɑlɩ nɑ ɩ́ ponɑ-ɩ Mɑhɑnɑyim,
9nɑ ɩ́ kpɑ-ɩ wulɑʋ kɛ Kɑlɑɑtɩ nyǝ́mɑ nɑ Asɛɛ nyǝ́mɑ nɑ Sisilee nyǝ́mɑ nɑ Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ nɑ Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ tɔɔ. Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tǝnɑ wulɑʋ kɛ ɩ́ kpɑ-ɩ.
10Wɑɑtʋ wei pɑ kpɑ Ɩsǝpɑɑlɩ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wulɑʋ tɔ ɩ pɩɩsɩ kɑ wɛ nɩɩlɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ pɩɩsɩ nɑɑlɛ. Yutɑ kpekǝle nyǝ́mɑ tike kɑ wɛnnɑ Tɑfiiti wɑɑlɩ.
11Pɩɩsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ ɩsɔtʋnɑɑ nɑɑtoso tǝcu kɛ Tɑfiiti tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Yutɑ kpekǝle nyǝ́mɑ tɔɔ kɛ́ Hepǝlɔŋ ɩcɑtɛ tɑɑ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Nɛɛ pǝyɑlʋ Apǝnɛɛ nɑ Ɩsǝpɑɑlɩ pɑ yǝlɑɑ lɩɩ timpi pɑ yɑɑ sɩ Mɑhɑnɑyim tɔ nɑ pɑ́ polo Kɑpɑwɔŋ nyǝ́mɑ tɔɔ.
13Mpʋɣʋlɛ Seluyɑ pǝyɑlʋ Sowɑpɩ nɑ Tɑfiiti yǝlɑɑ pɑ tʋ mpɑɑʋ, nɑ pɑ́ polo pɑ́ suli Kɑpɑwɔŋ lɩɩlɛ nɔɣɔ, lɛlɑɑ nɑ kʋteŋ kʋnɛ lɛlɑɑ nɑ kʋnɛ.
14Ntɛnɑ Apǝnɛɛ tɔ Sowɑpɩ sɩ: Tɑ ɩfepiyɑ tɑɑ nɑpǝlɩ pɑ́ suli nɑ pɑ́ yoo nɑ tǝ́ nyǝnɩ. Sowɑpɩ sɩ: Ɛɛ, pɑ́ polo.
15Ɩlɛnɑ Pɛncɑmɛɛ ɩfepiyɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ lɩɩ Ɩsǝpɑɑlɩ yǝlɑɑ tɑɑ, nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛɣɛ Tɑfiiti nyǝ́mɑ tɑɑ.
16Ɩlɛnɑ pɑ́ suli nɑɑlɛ nɑɑlɛ nɑ pɑɑ ɑwe tɔkɩ ɩ tɔɣɔntǝlɛ nyʋɣʋ nɑ pɑ́ sɔ tǝmɑ kɔŋkɔmǝŋ tɑɑ kɛ́ lɑɣɑlɛɛ nɑ pɑ́ hoti nɑ pɑ́ sɩ. Mpʋɣʋlɛ pɑ hɑ Kɑpɑwɔŋ cɔlɔ tǝnɛ ɩnǝɣɩ hǝtɛ sɩ: Lɑɣɑlɛɛ kʋsɛŋtɛɛ tɛ́.
17Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɑcufu tiiwɑ nɑ hɑlɩ Tɑfiiti yǝlɑɑ kʋ Apǝnɛɛ pɑ yǝlɑɑ kɛ teu.
18Sowɑpɩ nɑ ɩ newɑɑ Apǝsɑyi nɑ Asɑyɛɛlɩ pɑɑ wɛ pɑ tǝnɑ, nɑ Asɑyɛɛlɩ kɑ pǝsɑ sewɑ kɛ́ ɩsɩɩ nɑm.
19Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tʋ Apǝnɛɛ wɑɑlɩ sɩ ɩ kʋɣɩ-ɩ.

20Ntɛnɑ Apǝnɛɛ pǝsɩ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ sɩ: Asɑyɛɛlɩ tɔɣɔnǝɣǝnɑ-m mpʋ? Ɩlɛnɑ ɩ́ cɔ sɩ: Ɛɛ, mɑɣɑ.
21Mpʋɣʋlɛ Apǝnɛɛ sɩ: Tʋ́ nyɑ́ ntɔɣɔŋ yɑɑ nyɑ́ mpǝtǝŋ tɔɔ ɩfepiyɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ wɑɑlɩ nɑ ń kpɑ-ɩ nɑ ń lɛɛkɩ ɩ wontu. Amɑ Asɑyɛɛlɩ tɑ tisi mpʋ.
22Ɩlɛnɑ Apǝnɛɛ tɑsɑ-ɩ yɔɣɔtʋɣʋ sɩ: Mǝlɩ mɑ wɑɑlɩ yoo. Tɔfɔ, ye mɑ kʋ-ŋ mɑɑ heeli nyɑ́ tɑɑlʋ Sowɑpɩ suwe?
23Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ Asɑyɛɛlɩ tɑ nɩɩ. Tǝnɑɣɑlɛ Apǝnɛɛ culɑ-ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ kɛ ɩ lotu tɑɑ, nɑ wɑɑlɩ tɔɔ nɑ kɑ́ lɩɩ nɑ ɩ́ sɩ́ kpɑkpɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ tɑlɑ Asɑyɛɛlɩ tǝsǝtɛ tǝnɑ tɔ pɑ sǝŋɑɑ.
24Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ nɑ Apǝsɑyi pɑ́ tʋ́ Apǝnɛɛ wɑɑlɩ, pǝ kɔmɑ ɩsɩɩ ilim tʋɣɩ ɩlɛ pɑ tɑlɑ Kipeyɑ-Ammɑ tontoŋle nte tǝ wɛ Kiyɑ ɩsɛntɑɑ kɛ Kɑpɑwɔŋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ mpɑɑʋ tɑɑ tɔɣɔlɛ.
25Mpʋɣʋlɛ Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ tɑsɑ kotuɣu kɛ Apǝnɛɛ kiŋ kɛ pulɑɣɑ nɑkǝlɩ kɑ nyʋɣʋ tɑɑ.
26Ntɛnɑ Apǝnɛɛ kpɛɛsɩ Sowɑpɩ sɩ: Kʋɣʋ kɑɑ sɩɩ tǝnɑɣɑ kɛ mpʋ? N tɑ nyɩ tɑɑ sɩ pǝ kɑɑ tɛɛsǝnɑ kʋpɑntʋ? Heeli nyɑ́ yǝlɑɑ kɛ lɔŋ sɩ pɑ́ yele pɑ tɛɛtʋnɑɑ kʋɣʋ kɛ mpʋ.
27Kɛlɛnɑ Sowɑpɩ tuunɑ Tɑcɑɑ nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ sɩ: Ye n tɑɑ yɔɣɔtɩ ɩsǝntɔ, yǝlɑɑ kɑ tɔɣɔnɑ-mɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ pǝ fe.
28Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑpɩ hʋlɑ tutuɣu nɑ yoolɑɑ sǝŋ nɑ pɑ́ yele Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ tɔɣɔnʋɣʋ nɑ yoonɑʋ.
29Ɩlɛnɑ Apǝnɛɛ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ́ tɔ ḿpʋ́ɣʋ́ ɑhoo tǝnɑɣɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ nɑ pɑ́ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ nɑ pɑ́ fɑɣɑnɑ Pitǝlɔŋ tɑɑ hɑlǝnɑ pɑ́ tɑlɑ Mɑhɑnɑyim.
30Sowɑpɩ lɩɩnɑ Apǝnɛɛ tǝtɔɣɔnlɛ nɑ ɩ́ kɑlɑ yoolɑɑ ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ yǝlɑɑ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ hiu fɛɩ Tɑfiiti yǝlɑɑ tɑɑ nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ Asɑyɛɛlɩ.
31Amɑ Tɑfiiti nyǝ́mɑ kɑ kʋwɑ yǝlɑɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩtoso (360) kɛ Pɛncɑmɛɛ nɑ Apǝnɛɛ pɑ yoolɑɑ tɑɑ.
32Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑpɩ-wɛ pɑ kpɑɣɑ Asɑyɛɛlɩ nɑ pɑ́ pimi-ɩ ɩ cɑɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ kɛ́ Pɛtǝlɛhɛm. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɔ ɑhoo tǝnɑ, pǝ kɔmɑ ɩsɩɩ pǝ nyɑɑlǝɣɩ ɩlɛ pɑ tɑlɑ Hepǝlɔŋ.