Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 Samuel

2 Samuel 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dispela em i las tok Devit i autim. “Mi Devit, pikinini bilong Jesi, mi tok olsem. God bilong Jekop i bin makim mi na mi stap king, na em i givim mi biknem long ai bilong ol manmeri. Na mi bin raitim planti gutpela song bilong ol Israel i ken singim. Mi laik tok olsem.
2Spirit bilong Bikpela i autim tok long maus bilong mi. Em i givim mi ol toktok long tokim yupela.
3God bilong yumi Israel i olsem bikpela ston na i save banisim yumi. Em i tokim mi olsem. King i mas i stap aninit long God na bosim ol manmeri long stretpela pasin.
4Sapos em i mekim olsem, orait ol manmeri bai i amamas long em olsem ol i save amamas long san i lait gut long moning na i no gat klaut i pasim lait bilong en. Na olsem ol i amamas long san i mekim gras i lait bihain long ren i pinis.
5“Na God bai i mekim lain famili bilong mi i stap strong, long wanem, em i bin mekim wanpela kontrak wantaim mi, na em i no inap brukim o senisim dispela kontrak. Nogat. Bai dispela kontrak i stap olsem oltaim. Olgeta samting mi laikim, bai God i givim mi. Na bai em i mekim mi i win oltaim.
6Ol man nogut i olsem rop i gat nil, em ol man i save rausim i go. I no gat man inap holim dispela kain rop long han.
7Sapos man i laik rausim dispela rop, em i mas kisim hap ain na stik bilong spia, na bungim ol dispela rop long ples ol i stap long en, na kukim ol. Na bai ol i pinis olgeta.”
8Em hia ol nem bilong ol strongpela soldia bilong Devit. Josep Basebet bilong lain Takemon em i namba wan ofisa. Wanpela taim Josep Basebet i bin holim spia na pait long 800 birua na em i kilim olgeta i dai.
9Eleasar, pikinini man bilong Dodo, em i namba 2 bilong ol tripela soldia i gat biknem. Em i man bilong lain Ahohi. Wanpela taim Eleasar i stap wantaim Devit, na ol Israel i lukim ol Filistia i bung long pait. Na ol Israel i skrapim ol Filistia long pait, tasol taim ol Filistia i kam, ol Israel i surik.
10Eleasar wanpela tasol i sanap strong na i wok long kilim ol Filistia. Na han bilong en i tait olgeta na em i no inap lusim bainat bilong en. Long dispela de Bikpela i winim tru ol Filistia. Na bihain, ol Israel i kam bek long Eleasar, na ol i lukim em i kilim ol Filistia pinis, na wanpela wok tasol i stap. Em long rausim ol klos pait samting long ol Filistia i dai pinis.
11Sama, pikinini man bilong Agi bilong ples Harar, em i namba 3 bilong ol dispela tripela man i gat biknem. Wanpela taim ol Filistia i kam bung long ples Lehi, klostu long wanpela gaden ol man i bin planim bin long en. Na ol Israel i lukim ol na i ranawe.
12Tasol Sama i no surik. Nogat. Em i sanap namel long dispela gaden na i pait strong long ol Filistia, bilong ol i no ken kisim dispela graun. Na em i kilim i dai ol dispela Filistia, na long dispela pasin Bikpela i winim tru ol Filistia.
13I gat sampela hetman bilong ol soldia bilong Devit, na ol i kolim ol dispela lain ol 30 strongpela soldia. Na wanpela taim Devit i stap long bikpela hul long maunten bilong ples Adulam, na tripela bilong ol 30 strongpela soldia bilong Devit i go lukim em. Dispela em i taim bilong kisim ol kaikai i mau. Na long dispela taim tu sampela soldia bilong Filistia i bin kam long ples daun Refaim, na wokim kem bilong ol na i stap.
14Long dispela taim Devit i stap long dispela strongpela ples hait, na ol soldia bilong Filistia i kisim pinis taun Betlehem.
15Na Devit i tingting i go bek long gutpela wara bilong Betlehem na i tok, “Sori tru, sapos mi dringim sampela wara bilong hul wara i stap klostu long dua bilong Betlehem, bai mi amamas tru.”
16Dispela tripela strongpela soldia i harim dispela tok na ol i kirap na i go. Maski ol Filistia i was long Betlehem, tripela i sakim ol na i go pulimapim wara long dispela hul wara Devit i bin tok long en. Na ol i bringim i kam na givim Devit. Tasol em i no laik dringim dispela wara. Nogat. Em i kisim na kapsaitim olsem ofa long Bikpela.
17Na em i tok olsem, “Bikpela, mi no ken dring dispela wara. Sapos mi dring, bai i olsem mi dring blut bilong ol dispela man, long wanem, ol inap tru long painim dai long taim ol i bin go na kisim wara.” Olsem na Devit i no dringim dispela wara. Em wanpela samting ol dispela tripela strongpela soldia i bin mekim.
18Abisai, em i lida bilong ol 30 strongpela soldia. Em i brata bilong Joap, na mama bilong tupela em Seruia. Wanpela taim Abisai i holim spia bilong en na i pait long 300 birua na kilim olgeta i dai. Olsem na em i kisim wankain namba olsem ol tripela soldia i gat biknem.

19Em i kisim bikpela namba moa na i abrusim ol tripela soldia i gat biknem na i kamap lida bilong ol. Tasol em yet i no wanpela bilong ol dispela tripela soldia.
20Na Benaia, pikinini man bilong Jehoiada bilong taun Kapsel, em tu i wanpela strongpela soldia. Planti taim em i bin pait strong long ol birua. Wanpela taim em i kilim tupela strongpela soldia bilong Moap. Na long wanpela de long taim ren ais i pundaun long graun, Benaia i bin go daun long wanpela bikpela hul na kilim i dai wanpela laion.
21Na narapela taim em i kilim i dai wanpela traipela man bilong Isip. Dispela man i bin holim spia, tasol Benaia i kisim hap diwai na i go klostu long em na pait long em. Na Benaia i pulim spia bilong dispela man na i kilim em long dispela spia.
22Benaia i bin mekim ol dispela strongpela samting, olsem na em i kisim wankain namba olsem ol tripela soldia i gat biknem.
23Em i kisim biknem i winim biknem bilong ol arapela bilong ol 30 strongpela soldia, tasol em i no wanpela bilong ol tripela soldia i gat biknem. Devit i makim Benaia long bosim ol lain soldia i was long king.
24Dispela em i nem bilong ol 30 strongpela soldia. Asahel, brata bilong Joap, na Elhanan, pikinini bilong Dodo, bilong taun Betlehem,
25na Sama wantaim Elika bilong ples Harot,
26na Heles bilong taun Pelet, na Ira, pikinini bilong Ikes, bilong taun Tekoa,
27na Abieser bilong taun Anatot, na Mebunai bilong ples Husa,
28na Salmon bilong lain Ahohi, na Maharai
29wantaim Helep bilong taun Netofa. Helep em i pikinini bilong Bana. Na Itai, pikinini bilong Ribai, bilong taun Gibea long graun bilong lain Benjamin,
30na Benaia bilong taun Piraton, na Hidai bilong ples daun klostu long maunten Gas,
31na Abialbon bilong taun Araba, na Asmavet bilong ples Bahurim,
32na Eliaba bilong taun Salbon, na ol pikinini bilong Jasen, na Jonatan
33na Sama bilong ples Harar, na Ahiam, pikinini bilong Sarar, bilong ples Harar,
34na Elifelet, pikinini bilong Ahasbai, bilong kantri Maka, na Eliam, pikinini bilong Ahitofel bilong ples Gilo,
35na Hesro bilong taun Karmel, na Parai bilong ples Arap,
36na Igal, pikinini bilong Natan bilong taun Soba, na Bani bilong lain Gat,

37na Selek bilong kantri Amon, na Naharai bilong taun Berot, em i man bilong karim ol spia samting bilong Joap,
38na Ira na Garep bilong lain Itra,
39na Uria bilong lain Hit. Namba bilong ol dispela soldia em inap 37 olgeta.