Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 SAMMUYƐƐRI

2 SAMMUYƐƐRI 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kéntɛ́nɛ̀ Isɑii birɛ Dɑfiti kó tinɑ́ɑǹtì sɔnti, keènɛ̀ dɛ kóo nitidiɛwè nɑ́ɑǹtì, weè tu okpɑ̀ɑ̀tì Kuyie nSɑkɔbu do tũ nkù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, Isidɑyɛɛribɛ kóò dèntì bɛ̀ dɔ́ wè.
2Ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ muù nɑ̀ɑ́ m miɛkɛ, Kuyie nkuù ɑ̃ɑ̃̀ ku nɑ́ɑǹtì n nùù miɛkɛ.
3Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù bɛ́immu, Kuyie nkùù kɑ̃nkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kuù bɛ́i nkɛ tú wèè bɑkɛ́ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ Kuyie nkó kufɔ̃wɑɑ́. Wèè kó tikpɑ̀tì wenni.
4Ò dò ndiwennɛ́cɑ̀nnì kó kuwenniku nku, dikṹnweńnì dìì cɑɑ́nnì di kó kuwenniku. Fɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ni kɛ́deè kɛ̀ kùù wennikuu míítɛ́, kɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀tìi yɛ̀nní.
5Mí nDɑfiti n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛrɛ mɛ ndò, kɛ̀ kù n dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ mɛ̀ɛ̀ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ dɔú nyikuɔ́ ìì yó mmɛ nkɑ̃nkɛ́, kuù te kɛ̀ n nɔ ndɛmɔu, kuù yó n dɛɛtɛ́ kɛ́ndɔɔri n yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ dɛ̀.
6Bɛ̀ɛ̀ borimɛ í wenni bɛ̀ dònnɛ̀ tipotì nti, kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ píenko, bɛ̀ mɛ nyí bɛ̀ pĩĩnnɛ̀ sinɔu kperí.
7Wèè dɔ́ kɛ́ tì pĩ́ nhò ɔ̃ ntɔ tɛmɑ́tìdùɔ̀tɛ̀ ntɛ, yoo kukpɑ̃ndɔú. Kòò dèè wèe ti cɔ́ú mpɑ̃̀nkɛ.
8Ntɛ Dɑfiti ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ kó yɛyètɛ̀: Oketiwè kpɛri tú Isebɑɑdi Akimɔniibɛ kou, weè do bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kó ditĩ̀nnì. Weè do kùɔ bɛnìtìbɛ̀ sikɔusìni (800) dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀.
9O kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Aoɑ birɛ Dodo kó dɛbirɛ Edeɑsɑɑ nhò pòkoo. Yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kóò mɔù nwe wèè do nɛínɛ̀ Dɑfiti Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛ̀ dintɛ́mɛ̀ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bótí.
10Kɛ̀ Edɑsɑɑ ncómmú kɛ́bɑɑo Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ pikú o siè kòo nɔ̀ùtɛ̀ yɑ̀ɑ tɑ̃tɛ́ kòo sonnɛ́ kɛ́ ndì pikú. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nɑ bɛ dootitɔbɛ̀ mɛdiɛ̀ ndɛ̀ yiè. Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɔbɛ̀ɛ wɛ̃tɛní kɛ́ m bɛ̀ tũ nkɛ ɛiti mɑ́ɑ̀.
11O kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Adɑɑ kou Akee birɛ Sɑmɑɑ mbɛ̀ pòkoo. Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ do tìí ndìì mɔ̀nnì Deii itũ mɑì kó kupɑku borɛ̀ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ cokɛ́.
12Kɛ̀ Sɑmɑɑ cómmú kɛ́bɑɑo, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkòo potɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ́kuɔ. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bɛ̀ nɑ mɛdiɛ̀.
13Diyiè mɑrì mudidɛ̀ì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃tii yɛ̀nní bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nsɑ̃ndèèbɛ̀ tĩ̀nnì miɛkɛ, kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Dɑfiti Adudɑmmu tɑ̃dènkù miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ do bɑ̀tɛ́mɛ̀ Defɑii biriku.
14Kɛ̀ Dɑfiti ḿbo o sɔ̀rì, kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bo Bɛtideɛmmu.
15Kɛ̀ Dɑfitii dɔkɛ Bɛtideɛmmu kó mɛniɛ, kɛ dɔ̀: We mbo kɔtɛ Bɛtideɛmmu tɛbintɛ tɛ̀ɛ̀ bo dihɛì bòrì kɛ n dónní kɛ̀ n yɑ̃̀?
16Kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃tii ítɛ́ kɛ́kɛ̃tɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ cuokɛ̀ bɛ̀ kɑ̀ri dɛ̀, kɛ́kɔtɛ Bɛtideɛmmu kó tɛbintɛ kɛ́dónní mɛniɛ nkɛ́kɔtɛnní kóò duɔ́, ò mɛ nyí nyie nkɛ́ mɛ̀ yɑ̃̀, kɛ́ mɛ̀ pɑ̃ Kuyie nkɛ́cóúnko kɛtenkɛ̀
17kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie, m bɑ́ɑ́ yɑ̃̀ dɛ kó mɛniɛ, mɛ̀ dònnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ duɔ́ mbɛ fòmmu kɛ kɔ̀tɛ kɛ donní dɛ kó mɛniɛ mbɛ kó mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ. Ò í nyie nkɛ́ mɛ̀ yɑ̃̀. Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛɛ̀ do pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú.
18Kɛ̀ Seduyɑɑ birɛ Abikɑii, Soɑbu nɑntɛ̀ mbɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti tĩ̀nnì. Weè do kùɔnɛ̀ o kpɑ̃nnì o dootitɔbɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300). Mɛm̀mɛ kòo yètìrìi feitɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ.

19Kòo nɑɑ́ nhodiɛwè bɛ cuokɛ̀, kɛ́ bɛ̀ bɑɑtɛ́, ò mɛ nnɛ́ í nnɑ kɛ́mɑɑtɛnɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti tĩ̀nnì kɔbɛ bɛmbɛ.
20Yoyɑdɑɑ birɛ Bennɑyɑ Kɑbusɛɛdi ɛì kou, ohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkperì mɔù kó dɛbirɛ, kòò kpɑ nkɛ́nɑ o dootitɔbɛ̀ mɛdiɛ̀. Weè do kùɔ Adiyɛɛdi bí idɛ́ Mɔɑbu ɛì kɔbɛ. Weè do tɑ yɛcìrícìrɛ̀ fɔ̃̀tìrì nɛ̀ muséé nkɛ́kuɔ dicìrícìrì.
21Weè múnkɛ do kùɔ Esibiti kɔbɛ kóo nitikperì mɔù, kɛ sɔ̃́ nkòò tɔ dikpɑ̃nnì kòo kɔtɛnko kupɑ̀ɑ̀ti kɛ́ dì fìètɛ kóò kùɔnɛ̀.
22Bennɑyɑ do kpɑ ndiì kpɑ̀nnì kɛ́pɛ́tɛ́ diyètìrì sipísìtɑ̃ɑ̃ti kɔbɛ tĩ̀nnì miɛkɛ.
23Kòo yètìrìi feitɛ́ mɛdiɛ̀ nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kɔbɛ tĩ̀nnì miɛkɛ, ò mɛ nyí nnɑ kɛ tùɔ̀kɛ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti tĩ̀nnì kɔbɛ. Kɛ̀ Dɑfitii ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kòò mbɑkɛ́ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì ò bɑ̀ɑ.
24Sipísìtɑ̃ɑ̃ti tĩ̀nnì kɔbɛ do tú: Asɑyɛɛdi Soɑbu nɑntɛ̀ nɛ̀ Dodo Bɛtideɛmmu ɛì kou birɛ Edɑnɑnni.
25Nɛ̀ Sɑmɑɑ nɛ̀ Edikɑɑ Adodi ɛì kɔbɛ.
26Edɛsi Pedɛti ɛì kou Ikɛsi birɛ Idɑɑ Tekoɑ ɛì kou.
27Abiesɛɛ Anɑtɔti ɛì kou nɛ̀ Mɛbunnɑii Usɑɑ ɛì kou.
28Sɑdimɔɔ Aoɑ ɛì kou nɛ̀ Mɑdɑii Nɛtofɑɑ ɛì kou.
29Bɑɑnɑ birɛ Edɛbu Nɛtofɑɑ ɛì kou tókɛ nɛ̀ Dibɑii birɛ Itɑii Kibeɑ ɛì kou, Bɛnsɑmɛɛ tempɛ̃ miɛkɛ.
30Nɛ̀ Bennɑyɑ Pidɑtɔ̃ɔ̃ ɛì kou nɛ̀ Itɑii Kɑɑsi ɛì kou.
31Nɛ̀ Abi-Adinɔɔ Bɛti-Adɑbɑ ɛì kou nɛ̀ Asimɑfɛti Bɑudimmu ɛì kou.
32Ediɑbɑ Sɑdimɔɔ ɛì kou, Yɑsenni bí kó dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ̀ dɛ yètìrì tu Yonnɑtɑ̃ɑ̃.
33Sɑmɑɑ Adɑɑ ɛì kou nɛ̀ Sɑdɑdi birɛ Aiyɑmmu Adɑɑ ɛì kou.
34Nɛ̀ Edifedee Akɑsibɑii birɛ Mɑɑkɑ ɛì kou nɛ̀ Aitofɛɛdi Kido ɛì kou birɛ Ediyɑmmu.
35Esidɑii Kɑdimɛɛdi ɛì kou nɛ̀ Pɑdɑii Adɑbu ɛì kou,
36nɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ birɛ Ikɑdi Tisobɑ ɛì kou nɛ̀ Bɑni Kɑdi nɑɑ̀mùnkù kou.

37Sedɛki Amɔniibɛ botí kou nɛ̀ Nɑdɑii Bedɔti ɛì kou wèè do tɔu Seduyɑ birɛ Soɑbu kpɑ̀rìnɛntì,
38nɛ̀ Idɑɑ Yetɛɛ nɑɑ̀mùnkù kou nɛ̀ Kɑɑrɛbu, tɛɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɑ́ɑ̀ kou.
39Nɛ̀ Udii Itiibɛ botí kou, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀.