Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Tɑfiiti tɑsɑ Filiisi nyǝ́mɑ kɛ yoonɑʋ nɑ ɩ́ ŋmɑkǝlɩ-wɛ nɑ ɩ́ lɛɛkɩ pɑ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ nte pɛlɛ pɑɑ tɔɣɑɑ tɔ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti yoonɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ kpɑ-wɛɣɛ yomle. Ɩlɛnɑ ɩ́ hɩɩsɩ-wɛɣɛ ɑtɛ, nɑ pɑ́ kɑlɑ yǝlɑɑ tooso, ɩlɛ pɑ kʋ nɑɑlɛ. Pɑ́ kɑlɑ yǝlɑɑ tooso, pɑ kʋ nɑɑlɛ. Pǝ kɑɑsɑ mpɑ ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ lɑkɩ Tɑfiiti kɛ tǝmlɛ nɑ pɑ́ fɛlǝɣɩ-ɩ lɑmpuu.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti yoonɑ Lehopɩ pǝyɑlʋ Hɑtǝsɛɛ wei ɩ kɛ́ Sopɑ wulɑʋ tɔ nɑ ɩ́ kǝlɩ-ɩ wɑɑtʋ wei ɩ́lɛ́ ɩ kʋlɑɑ sɩ ɩ mʋɣɩ Ɩfǝlɑtɩ pɔɣɔ nɔɣɔ tɛtʋ tɔ.
4Ɩlɛnɑ Tɑfiiti lɛɛkɩ ɩ kpɑɣɑnǝŋ cɑɣɑlɑɑ iyɑɣɑ nɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ (1700) nɑ yoolɑɑ nɔɔhɛɛ tɔntɑɑ kɛ iyisi hiu (20000), nɑ ɩ́ sɛtɩ kpɑɣɑnǝŋ tǝnɑ nɔɔhɛɛ holɑ nɑ pǝ́ kɑɑsɩ ɩsɩɩ yoou kɛɛkɛnɑɑ nɩɩnʋwɑ (100) kpɑɣɑnǝŋ tike.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑmɑsɩ Silii nyǝ́mɑ polɑ wulɑʋ kɛ sǝnɑʋ, ɩlɛnɑ Tɑfiiti kʋ pɛlɛɣɛ yoolɑɑ iyisi hiu nɑ nɑɑlɛ (22000).
6Nɑ ɩ́ ponɑ yoolɑɑ kɛ Tɑmɑsɩ Silii tɑɑ, nɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ lɑkɩ-ɩ tǝmlɛ nɑ pɑ́ fɛlǝɣɩ-ɩ lɑmpuu. Pɑɑ timpiɣi Tɑfiiti polɑɑ, Tɑcɑɑ kentɑɣɑɑ ɩ tɔɔ kɛ́.
7Ɩlɛnɑ Tɑfiiti kpɑɣɑ Hɑtǝsɛɛ yoolɑɑ kpɑlǝŋ wʋlɑ nyǝŋ nɑ ɩ́ ponɑ Yosɑlɛm.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti kuu nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ nyǝɣǝtʋ kɛ sɔsɔm kɛ Hɑtǝsɛɛ ɑcɑlɛɛ nnɑ pɑ yɑɑ sɩ Petɑ nɑ Pelotɑyi tɔ ɑ tɑɑ.
9Mpʋɣʋlɛ Hɑmɑtɩ wulɑʋ Tou nɩɩwɑ sɩ Tɑfiiti kʋwɑ Hɑtǝsɛɛ yoolɑɑ tǝnɑ.
10Ntɛnɑ ɩ́ tili ɩ pǝyɑlʋ Yolɑm kɛ Tɑfiiti tɛ sɩ: Polo nɑ ń sɛɛ-ɩ nɑ ń sɑmɩ-ɩ timpi ɩ pǝsɑɑ nɑ ɩ́ kpili Hɑtǝsɛɛ nɑ ɩ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ kʋ-wɛ tɔ. Mpi tɔ, Tou yookɑɣɑnɑ Hɑtǝsɛɛ kɛ́. Ɩlɛnɑ Solɑm ponɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ nɑ wʋlɑ nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɛ hɛɛsɩ hɛɛsɩ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti sɩɩ nyǝɣǝtʋ ntǝɣɩ Tɑcɑɑ ɩsɩɩ ɩ kɑ sɩɩʋ liɣitee nyǝɣǝtʋ nɑ wʋlɑnɑɑ mpɑ ɩ lɛɛkɑ piitimnɑɑ mpɑ ɩ yoonɑɑ nɑ ɩ́ kǝlɩ tɔ.
12Ɩsɩɩ Silii nyǝ́mɑ nɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ nɑ Amoni nyǝ́mɑ nɑ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ Amɑleke nyǝ́mɑ nɑ Sopɑ wulɑʋ Hɑtǝsɛɛ nɑ ɩ nyǝ́mɑ.
13Ɩsǝnɑ Tɑfiiti lɑpɑ nɑ ɩ nyʋɣʋ kʋlɩ tɔɣɔlɛ. Tɑfiiti kǝlɑ Silii nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ mǝlǝɣɩ kpente, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋ Ɩtɔm nyǝ́mɑ kɛ yǝlɑɑ iyisi pǝlefɛɩ hiu (18000) kɛ timpi pɑ yɑɑ sɩ Tɔm tɛtɛkǝlɛ tɑɑ tɔ.
14Ɩ kǝlɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ ɩlɛnɑ ɩ́ sɩɩ yoolɑɑ kɛ pɑ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ nɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ lɑkɩ-ɩ tǝmlɛ. Pɑɑ timpiɣi Tɑfiiti polɑɑ, Tɑcɑɑ kentɑɣɑɑ ɩ tɔɔ kɛ́.
15Tɑfiiti tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ tɔɔ kɛ́ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ́ pɑɑsǝɣǝnɑ-wɛ.
16Seluyɑ pǝyɑlʋ Sowɑpɩ kɛlɛ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ, nɑ Ahiluti pǝyɑlʋ Yosɑfɑtɩ kɛlɛ tɑkǝlɑsɩ sɩɩlʋ.
17Ahitupi pǝyɑlʋ Sɑtɔkɩ nɑ Apiyɑtɑɑ pǝyɑlʋ Ahimelɛkɩ kɛlɛ kɔtǝlɑɑ.
18Selɑyɑ kɛlɛ tɑkǝlɑsɩ ŋmɑɑlʋ nɑ Yoyɑtɑ pǝyɑlʋ Penɑyɑ kɛlɛ yoolɑɑ mpɑ pɑ tɑŋɑɣɑ wulɑʋ tɔ pɑ nyʋɣʋ tʋ. Tɑfiiti pǝyɑlɑɑ ntɛ́ sɔpɑɑpǝnɑɑ.