Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ tɑsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ huunɑʋ, nɑ ɩ́ tʋ́ Tɑfiiti tɑɑ sɩ ɩ́ kɑlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ.
2Ɩlɛnɑ Tɑfiiti tɔ ɩ yoou wulɑʋ Sowɑpɩ sɩ: Cɔɔ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ tǝnɑ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ Tɑŋ nɑ pǝ́ polo Pɛɛsepɑ tɔ nɑ ń kɑlɑ yǝlɑɑ nɑ mɑ́ nyɩ pɑ nyʋɣʋ.
3Mpʋɣʋlɛ Sowɑpɩ sɩ: Tɑcɑɑ ɩ́ lɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ huki tɔm nɩɩnʋwɑ (100) nɑ ń nɑ́. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ n tɩɩ kɑlǝɣɩ yǝlɑɑ?
4Ntɛnɑ wulɑʋ sɩ: Sowɑpɩ ɩ́ kɑlɑ kɛ ɩ́ kɑlɑ. Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ polo nɑ ɩ́ kɑlɑ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɛsɑ Yɑɑtɑnɩ nɑ ɩ́ polo ɩ siki timpi pɑ yɑɑ sɩ Alʋwɛɛ tɔɣɔ ɩcɑtɛ nte tǝ wɛ Kɑtɩ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ tɔ tǝ ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛ Yɑsɛɛ cɔlɔ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ polɑ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ nɑ pɑ́ polo Hiti nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ nɑ Kɑtɛɛsɩ nɑ Tɑŋ-Yɑɑŋ kɛ Sitɔŋ cɔlɔ,
7nɑ pɑ́ polo Tiii koluŋɑ ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ Hifi nyǝ́mɑ nɑ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ pɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ nɑ pɑ́ tɛɛsǝnɑ Yutɑ ilim tǝtʋlɛ ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛ́ Pɛɛsepɑ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ cɔɔ tɛtʋ tǝnɑ nɑ pɑ́ mǝlɩ Yosɑlɛm. Ɩlɛ pǝ yoosɑ ɩsɔtʋnɑɑ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɑɑnʋwɑ, nɑ kʋyɛɛŋ hiu.
9Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ heeli wulɑʋ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ wɛ yǝlɑɑ iyisi nɑsǝnɑɑsɑ (800000) nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kɛ yoolɑɑ iyisi nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (500000).
10Tɑfiiti tɛmɑ kʋkɑlʋɣʋ ŋkʋ ɩlɛ ɩ lɑŋlɛ wɑkǝlɑɑ kɛlɛ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tɑcɑɑ, mɑ lɑpɑ mpʋ tɔ mɑ wɑkǝlɑɑ kɛ́, ɩlɛ wii-m mɑ ɩsɑɣɑtʋ ntɩ. Mɑ lɑpɑ kʋmɛlɛntʋ kɛ́.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Tɑfiiti lɑɣɑtʋ tɑsǝlʋ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Kɑtɩ sɩ:
12Polo ń heeli Tɑfiiti sɩ mɑ sɩɩ wɑhɑlɑnɑɑ tooso sɩ ɩ́ lǝsɩ wei ɩ sɔɔlɑɑ tɔ. Nyɔɣɔsɩ ɩ́ lɩɩ-ɩ pɩɩsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, yɑɑ ɩ́ se ɩ kolontunɑɑ kɛ ɩsɔtʋnɑɑ tooso, yɑɑ yʋlʋkʋsǝkʋ ɩ́ lɩɩnɑ kʋyɛɛŋ tooso? Wulɑʋ ɩ́ cɔ-m nɑ mɑ́ heeli Tɑcɑɑ. Tɑfiiti femɑ tɑnɑŋ tɛɛ ɩlɛnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɔɔ.
14Ntɛnɑ Tɑfiiti cɔ-ɩ sɩ: Mɑ lɑŋlɛ pǝsɑɑ kɛ́. Ɩlɛ Tɑcɑɑ kɛ tǝ pɛtɑ tɑ tɩ. Sɑnɑ ɩnɩ ɩ́ hɔ tɑ ŋkpɑŋŋ nɑ mpi yʋlʋ kɑ hɔmɩ-ɩ tɔ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ pǝtɔɔtǝlɛ tɔɔwɑɣɑ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yelɑɑ nɑ yʋlʋkʋsǝkʋ sʋʋ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ kɛ́ hɑtoo tɑnɑŋ tɛɛ nɑ pǝ́ polo wɑɑtʋ wei ɩ sɩɩwɑ tɔɣɔ pǝ kpɑɣɑʋ Tɑŋ nɑ pǝ́ polo Pɛɛsepɑ tɔ, nɑ yǝlɑɑ iyisi nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ (70000) sɩ.
16Ɩsɔtɑɑ tillu tiikɑɣɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɔɔ sɩ ɩ wɑkǝlǝɣɩ-tɛ, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ yele ɩ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ ɩ́ heeli-ɩ sɩ: Yele mpʋ, pǝ mɑɣɑnɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ nɑ ɩsɔtɑɑ tillu wɛ Yepusi tʋ Alɑfǝnɑ tǝfɑllɛ.
17Tɑfiiti nɑwɑ ɩsɔtɑɑ tillu nɑ ɩ́ kʋɣɩ yǝlɑɑ ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ Tɑcɑɑ sɩ: Hɑɩ, mɑ́ wɑkǝlǝnɑ, yǝlɑɑ mpɛ pɑ tɑ lɑ pʋlʋ. Kʋ mɑ́ nɑ mɑ cɑɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ polɑ Tɑfiiti kiŋ kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Polo Alɑfǝnɑ tǝfɑllɛ nɑ ń ŋmɑ́ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ.
19Ɩlɛnɑ Tɑfiiti polo ɩsɩɩ Tɑcɑɑ heeluɣu-ɩ tɔ.

20Ḿpʋ́ɣʋ́ Alɑfǝnɑ lɩɩwɑ nɑ ɩ́ loosi wulɑʋ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ puki ɩ tɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ polo nɑ ɩ́ hǝntɩ-ɩ ɑtɛ.
21Ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ wulɑʋ sɩ: Hɑɩ, tɑ́ cɑɑ, ɑlɑɑfǝyɑ kɛlɛ? Kɛlɛnɑ wulɑʋ sɩ: Mɑ kɔŋ kɛ́ sɩ mɑ yɑkɩ nyɑ́ tǝfɑllɛ nɑ mɑ́ ŋmɑ́ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nɑ mpusi ɩnɛ ɩ́ kɛɛlɩ yǝlɑɑ tɔɔ.
22Ntɛnɑ Alɑfǝnɑ sɩ: Tɑ cɑɑ, kpɑɣɑ-tɛ nɑ ń lɑ kɔtɑsɩ nsi n nɔkɑɑ tɔ. Kpɑɣɑ nɑɑŋ ɩnɛ nɑ ń hɛtɩ ɑkuɣu kpɑtǝŋ nɑ ń lɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑɑ tɔ.
23Pǝ tǝnɑɣɑ ɩ hɑ wulɑʋ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Nyɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ ɩ́ mʋ nyɑ́ sǝlǝmʋɣʋ.
24Tǝnɑɣɑlɛ wulɑʋ cɔ-ɩ sɩ: Aɑɩ, mɑɑ yɑnɑ liɣitee kɛ́, mɑ kɑɑ hɑ Tɑcɑɑ kɛ mpi pǝ tɔɔ mɑ tɑ wɩɩ tɔ. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti fɛlɩ tǝfɑllɛ nɑ nɑɑŋ pǝ tɔɔ kɛ́ liɣitee nyǝɣǝtʋ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ŋmɑwɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nɑ ɩ́ lɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑɑ tɔ nɑ ciikuɣu nyǝnsɩ. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ hɛɛ nɑ mpusi kɛɛlɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɑɑ.