Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - 2 Samuel

2 Samuel 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Go ra mutuaina tinata kai David. Ra tinata kai David natu i Iese, Ra tinata kai nina di ga vangala pa ia, Ra tutana nina ba ra God kai Iakob i ga ku ia, Ra tena kakailai kai Israel:
2Ra Tulungea i ra Luluai i ga tata tagu, Ma kana tinata i ga ki ta ra karameagu.
3Ra God kai Israel i ga tata, Ra Vat Ki kai Israel i ga biti tagu; Ba tikai i kure vatakodo ra tarai, Ma i varkurai ma ra variru tadav God,
4Na da ra kapa i ra buabuarana, ba ra keake i arikai, Na da ra bung na malana ba pa ta gobol a bakut tana, Na da ra vura na gunan i gomgom ba i ga par ra bata.
5Dave, kaugu apik na tarai pa i damana vang pire God? Kamimir kunubu na tur tukum, Di tar pait mal ia, ma i dovot iat; Dave, pa na vatavua laka kaugu valavalaun ma kaugu mamainga?
6Ma ra umana tena varpiam dia da ra kait nina di vue, Nina ba pa da kap varurue ma ra lima;
7Ra tutana nina i kap diat I vatur ra palariam ma ra davai na rumu, Ma di vaimur vakakit vue diat ta ra iap.
8Go iat ra niluluk ure ra umana rangrang na tutana kai David: Ioseb-Basebet a te Takemon, a luaina ta dital ra Utul; i ga doko lavutul na mar na tutana tai tika na vinarubu ma kana rumu.
9Ma namur tana Eleasar natu i Dodo a te Akok, tikai ta dital a Utul a rangrang na tutana. I ga tur maravut David ba dia ga tur bat ra tarai Pilistia nina dia ga pot varurung upi ra vinarubu, ma ra tarai Israel dia ga tar lop.
10I ga tut ma i ga ubu ra tarai Pilistia tuk tar a limana i ga bilua, ma i ga pagurgur ra limana ta ra pakat na vinarubu; ma ra Luluai i ga pait ra ngala na niuvia ta nam ra bung; ma ra tarai dia ga talil ika namur tana upi diat a tak pa ra tabarikik kadiat dia ga virua.
11Ma namur tana Sama natu i Age a te Arar. Ma ra tarai Pilistia dia ga kor varurung upi ra vinarubu, ma tika na uma na barli abara; ma ra tarai dia ga vilau kan ra tarai Pilistia.
12Ma i ga tur ta ra bala na uma pi na balaure, ma i ga doko ra tarai Pilistia; ma ra Luluai i ga pait ra ngala na niuvia.
13Ma tika na pakana a utul ta diat ra utul a vinun dital ga vana tadav David ta ra babang na vat kai Adulam ta ra e na minatuka; ma ra loko na tarai na vinarubu Pilistia dia ga ki ta ra male Repaim.
14David i ga ki boko ta ra babang na bakbakit, ma tika na loko na tarai na vinarubu Pilistia dia ga ki aro Beteleem.
15Ma David i ga mar, ma i ga biti: Gala ta tikai na tabar iau ma ta tava maro ta ra kivu aro Beteleem pire ra mataniolo!
16Ma nam dital ra utul a rangrang na tutana dital ga bolo livuan ta ra tarai Pilistia, ma dital ga kulupe ra tava ta ra kivu aro Beteleem pire ra mataniolo, ma dital ga kap ia pire David; ma David i ga ole pi na mome, i ga lingire vue ke upi kai ra Luluai,
17ma i ga biti: Ea, Luluai, pa i topa ia ba ina pait go; ina mome vang ra gapu i go dital nina ba pa dital ga nuk vangala pa kadital nilaun? Damana pa i ga mome. Go ra utul a rangrang na tutana dital ga pait go ra umana magit.
18Ma Abisai, tura i Ioab, natu i Seruia, ia ra lualua ta ra utul a vinun. I ga doko ra utul a mar na tutana ma kana rumu, ma ra iangina i ga rararang da nam ra Utul.

19I ga manga rangrang ta diat ra utul a vinun, ma i ga lualua pire diat; ia kaka pa di ga luk ia varurung ma ra Utul.
20Ma Benaia natu i leoiada, a rangrang na tutana maro Kabsel, i ga pait ra umana ngala na niuvia; i ga doko a ura natu i Ariel maro Moab. I ga doko bula ra leon. ta ra tung ta ra e na madoldol.
21Ma i ga doko bula ra te Aigipto, a metek na tutana; ma ra te Aigipto i ga vature ra rumu; ma Benaia i ga tadav ia ka ma ra buka, ma i ga ra pa ra rumu kan ra lima i ra te Aigipto, ma i ga doka ma kana rumu iat.
22Go ra umana magit Benaia natu i Ieoiada i ga pait ia, ma ra iangina i ga rararang da nam ra Utul a rangrang na tutana.
23I ga rangrang ta diat ra utul a vinun, ia kaka pa i ga manga varogop ma ra Utul. Ma David i ga tibe pi na lue ra tarai na vinarubu dia tur na varbalaurai pirana.
24Asael tura i Ioab ia tikai ta diat ra utul a vinun; damana bula Elkanan natu i Dodo maro Beteleem,
25Sama ra te Karod, Elika ra te Karod,
26Keles ra te Pelet, Ira natu i Ikes maro Tekoa,
27Abieser a te Anatot, Mebunai ra te Kusat,
28Salmon ra te Akok, Marai ra te Netopat,
29Keleb natu i Bana ra te Netopat, Itai natu i Ribai maro Gibea ta ra apik na tarai Beniamin,
30Benaia ra te Piraton, Idai maro ra umana tava alir Gas,
31Abi-Albon ra te Arbat, Asmavet ra te Barkum,
32Eliaba ra te Salbon, a umana natu i Iasen, Ionatan,
33natu i Sama ra te Arar, Akiam natu i Sarar ra te Arar,
34Elipelet natu i Akasbai maro Maka, Eliam natu i Akitopel maro Gilo,
35Kesro ra te Karmel, Parai ra te Arb,
36Igal natu i Natan maro Soba, Bani ra te Gad,

37Selek ra te Amon, Nakarai ra te Berot nina ra tena kapkap vargal kai Ioab natu i Seruia,
38Ira ra te Itir, Gareb ra te Itir,
39Uria ra te Ket; diat parika a utul a vinun ma lavurua.