Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 2. Samuelova

2. Samuelova 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A ovo su pošljednje rijeèi Davidove: Reèe David sin Jesejev, reèe èovjek koji bi postavljen visoko, pomazanik Boga Jakovljeva, i ljubak u pjesmama Izrailjevim:
2Duh Gospodnji govori preko mene, i besjeda njegova bi na mojem jeziku.
3Reèe Bog Izrailjev, kaza mi stijena Izrailjeva: koji vlada ljudima neka je pravedan, vladajuæi u strahu Božijem;
4I biæe kao svjetlost jutrenja, kad sunce izlazi jutrom bez oblaka, i kao trava koja raste iz zemlje od svjetlosti iza dažda.
5Ako i nije taki dom moj pred Bogom, ipak je uèinio zavjet vjeèan sa mnom, u svemu dobro ureðen i utvrðen. I to je sve spasenje moje i sva želja moja, ako i ne da da raste.
6A bezakonici æe svikoliki biti kao trnje poèupani, koje se ne hvata rukom.
7Nego ko hoæe da ga se dohvati, uzme gvožðe ili kopljaèu; i sažiže se ognjem na mjestu.
8Ovo su imena junaka Davidovijeh: Josev-Vasevet Tahmonac prvi izmeðu trojice; njemu milina bi udariti s kopljem na osam stotina, i pobi ih ujedanput.
9Za njim Eleazar sin Dodona sina Ahohova, izmeðu tri junaka koji bijahu s Davidom, i osramotiše Filisteje skupljene na boj, kad Izrailjci otidoše;
10On se podiže, i bi Filisteje dokle mu se ruka ne umori i ukoèi se pri maèu; i Gospod dade veliko spasenje onaj dan, te se narod vrati za njim samo da pokupi plijen.
11A za njim Sama sin Agejev Araranin; kad se Filisteji skupiše u gomilu, i ondje bješe njiva puna leæa, i narod pobježe od Filisteja,
12Stade usred njive, i odbrani je, i pobi Filisteje, i Bog dade veliko spasenje.
13I ta tri prva izmeðu trideset siðoše i doðoše o žetvi k Davidu u peæinu Odolamsku, kad vojska Filistejska stajaše u okolu u dolini Rafajskoj.
14A David bijaše onda u gradu, i bješe onda straža Filistejska u Vitlejemu.
15A David zaželje, i reèe: ko bi mi donio vode da pijem iz studenca Vitlejemskoga što je kod vrata!
16Tada ona tri junaka prodriješe kroz oko Filistejski, i zahvatiše vode iz studenca Vitlejemskoga što je kod vrata, i donesoše i dadoše Davidu; ali on je ne htje piti, nego je proli pred Gospodom;
17I reèe: ne daj Bože da bih to uèinio. Nije li to krv ovijeh ljudi, koji ne mareæi za život svoj idoše. I ne htje piti. To uèiniše ova tri junaka.
18I Avisaj brat Joavov sin Serujin bješe prvi izmeðu trojice; on mahnu kopljem svojim na tri stotine, i pobi ih, i proslavi se meðu trojicom.

19Izmeðu te trojice bješe najslavniji, i posta im poglavar; ali one trojice ne stiže.
20I Venaja sin Jodajev, sin èovjeka junaka, velik djelima, iz Kavseila; on pogubi dva junaka Moavska, i sišav ubi lava u jami kad bješe snijeg.
21On ubi i jednoga Misirca, znatna èovjeka; imaše Misirac koplje u ruci, a on izide na nj sa štapom, i istrže Misircu koplje iz ruke, i ubi ga njegovijem kopljem.
22To uèini Venaja sin Jodajev, i bi slavan meðu ova tri junaka.
23Bješe najslavniji izmeðu tridesetorice, ali one trojice ne stiže; i David ga postavi nad pratiocima svojim.
24Asailo brat Joavov bješe meðu tridesetoricom, a to bjehu: Elhanan sin Dodonov iz Vitlejema,
25Sama Aroðanin, Elika Aroðanin.
26Helis Falæanin, Ira sin Ikisov Tekojanin,
27Avijezer Anatoæanin, Mevunej Husaæanin,
28Salmon Ahošanin, Maraj Netofaæanin,
29Helev sin Vanin Netofaæanin, Itaj sin Rivejev iz Gavaje sinova Venijaminovih,
30Venaja Piratonjanin, Idaj iz doline Gasa.
31Avi-Alvon Arvaæanin, Azmavet Varumljanin,
32Elijava Salvonjanin, Jonatan od sinova Jasinovih,
33Sama Araranin, Ahijam sin Sararov Araranin,
34Elifelet, sin Asveja Mahaæanina, Elijam sin Ahitofela Gilonjanina,
35Esraj Karmilac, Farej Arvljanin,
36Igal sin Natanov iz Sove, Vanija od Gada,

37Selek Amonac, Naraj Viroæanin, koji nošaše oružje Joavu sinu Serujinu,
38Ira Jetranin, Gariv Jetranin,
39Urija Hetejin; svega trideset i sedam.