Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Samuweli II

Samuweli II 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda xa masenyi dɔnxɔɛ nan ya: Yisayi xa di Dawuda xa masenyi nan ya, kuntigi xungbe, Yaxuba Marigi Ala naxan sugandixi mangɛ ra, bɛɛtiba naxan maniyɛ mu na Isirayila bɔxi ma.
2«Alatala Xaxili bara so n dɛ i, a xa masenyi nan ya.
3Isirayila Marigi Ala bara wɔyɛn, Isirayila xa fanye bara a fala n bɛ, ‹Naxan na mangɛya xaninfe tinxinyi ra, naxan na mangɛya xaninfe Ala xa yaragaaxui kui,
4na kanyi luxi nɛ alɔ gɛɛsɛgɛ, soge te tɛmui nuxui yo mu a ya ma. A luxi alɔ yanbɛ nun tunɛ naxan sansi raminima bɔxi ma.
5N ma denbaya na na ki nɛ Ala bɛ, barima muxu xa saatɛ mu kanama abadan, a mabanbanxi a fanyi ra. A fama n ma kisi rakamalide, a hinnɛma n na fe fanyi birin na.›»
6«Kɔnɔ mixi sɛriyɛtare luxi nɛ alɔ sansi tunbe daaxi naxan xun nakanama, naxan mu matongoma bɛlɛxɛ ra,
7naxan xabama dɛgɛma nun keri ra, naxan ganma tɛ ra a bulaxi dɛnnaxɛ.»
8Dawuda xa sɔɔrie xunyie nan ya: Xakimoni xa di Yasobeyami, naxan findi e xunyi ra. A tan naxan man nu xili Adino Esinika, nan mixi kɛmɛ solomasaxan faxa tanbɛ ra gere keren kui.
9A firin nde findi Dodayi xa di Eleyasari nan na, Axowaka. A nu na Dawuda xa sɛnbɛma saxanyie ya ma, naxee Dawuda mali Filisitakae gerede, Isirayilakae to e gi e ma e siga geya fari.
10A tan nan Filisitakae gere, han a bɛlɛxɛ kankan a xa santidɛgɛma ma. Alatala naxa xun nakeli fanyi fi e ma na lɔxɔɛ. Ɲama mu gbilen Eleyasari yire fo gere to ɲɔn. E naxa mixi faxaxie harige tongo.
11A saxan nde findi Age xa di Sanma nan na, Hararaka. Filisitakae nu e malanxi Lexi tɛmui naxɛ. Bɔxi nde nu na mɛnni, toge nu sixi naxan ma. Isirayilakae nu bara e gi Filisitakae ma,
12kɔnɔ Sanma naxa ti na toge xɛ tagi Filisitakae gerede. Alatala naxa xunnakeli fanyi fi e ma na lɔxɔɛ.
13Yarerati saxan, Dawuda xa yarerati tongo saxanyie ya ma, naxa siga Dawuda yire Adulama fɔnmɛ ra. Filisitakae nu tixi Refa gulunba kui.
14Na waxati Dawuda nu na a xa yire makantaxi kui, Filisitakae fan nu na Bɛtɛlɛɛmu.
15Dawuda naxa a sago nde fala, «A xɔli n ma n xa Bɛtɛlɛɛmu kɔlɔnyi ye min.»
16Na sɔɔri yarerati saxanyie naxa Filisita naaninyi igiri, e sa ye ba kɔlɔnyi ra naxan na Bɛtɛlɛɛmu naadɛ ra. E to fa na ra Dawuda bɛ, a naxa tondi na minde. A naxa a ifili bɔxi ma sɛrɛxɛ ra Alatala bɛ.
17A naxa a fala, «Ala xa n natanga na ma. N mu nɔma yi ye minde, n ma xɛmɛe naxan sɔtɔxi n bɛ e nii sare ra. Na luma alɔ e nii tide mu gbo n bɛ.» Na kui a naxa tondi ye minde a xa sɛnbɛma saxanyie naxan sɔtɔ a bɛ.
18Yowaba ngaxakerenyi Abisayi nan nu findixi na sɛnbɛma saxanyie xunyi ra. A nu bara xɛmɛ kɛmɛ saxan faxa a xa tanbɛ ra. A xili nu gbo alɔ na xɛmɛ saxanyie.

19A naxa binyɛ sɔtɔ dangi e tan na, kɔnɔ a mu nu na e ya ma hali a to nu findixi e xa mangɛ ra.
20Yehoyada xa di Bɛnaya Kabaseeli findi sɛnbɛma nde xa di nan na. A nu bara fe xungbe gbegbe raba, alɔ Ariyɛli Mowabaka firinyie faxafe. A man naxa yɛtɛ nde faxa kɔlɔnyi kui balabalanyi tɛmui.
21Lɔxɔɛ nde a naxa Misiraka gbangbalanyi nde faxa. Tanbɛ belebele nu na Misiraka yi ra. Bɛnaya naxa na ba a yi ra wuri di ra, a a faxa a yɛtɛ xa tanbɛ ra.
22Yehoyada xa di Bɛnaya xa fe xungbe nan na ki. A xili gbo na sɛnbɛma saxanyi ya ma.
23A naxa binyɛ sɔtɔ dangi na xɛmɛ tongo saxan na, kɔnɔ a sɛnbɛ mu gbo na sɛnbɛma saxanyi bɛ. Dawuda xa gundo sɔɔri nan nu a ra.
24Sɛnbɛma gbɛtɛe nan ya: Yowaba xunya Asahɛli, naxan nu na na mixi tongo saxanyie ya ma, Dodo xa di Elexanan Bɛtɛlɛɛmuka,
25Samoti Harorika, Elika Xarodika,
26Xɛlɛsi Pelonka, Ikesi xa di Ira Tekowaka,
27Abiyeseri Anatɔtika, Mebunnayi Husatika,
28Salamon Ahoxika, Maharayi Netofaka,
29Baanna xa di Xeleda Netofaka, Ribayi xa di Itayi, naxan keli Gibiya Bunyamin bɔnsɔɛ xa bɔxi ma,
30Bɛnaya Piratonka, Xurayi Gaasika,
31Abiyɛli Arabaka, Asamafeti Baxurimika,
32Eliyaba Saalabonka, Hasemi xa di, Yonatan,
33Saama Hararaka, Sakara xa di Axiyama Hararaka,
34Maakaka xa di Axasabayi xa di Elifeleti, Axitofeli Gilonka xa di Eliyami,
35Xesero Karemeleka, Paarayi Aribika,
36Natan ngaxakerenyi Yigali Sobaka, Bani Gadika,

37Sɛlɛki Amonika, Seruya xa di Naxarayi Berotika, naxan nu Yowaba xa geresosee xaninma,
38Ira nun Garebe Yatirikae, a nun
39Uriya Xitika. E birin nalanxi, mixi tongo saxan nun solofere.