Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ Pɛncɑmɛɛ ɑpɑlʋ tɛtɛlɑtʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛnnɑ Kilikɑɑ nɑ pɑ́ yɑɑ-ɩ sɩ Sepɑ, nɑ ɩ cɑɑ sɩ Pikili. Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ ɩ hʋlɑ ɑpɑlʋtutuɣu nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tɑ́ nɑ Tɑfiiti tǝ tɑ kɑɑ. Pǝ́cɔ́ ɩ kɑɑ hɑ-tʋɣʋ pʋlʋ. Pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ wei ɩ́ mǝlɩ ɩ cokǝle tɑɑ.
2Mpʋɣʋlɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ sewɑ Tɑfiiti nɑ pɑ́ tʋ Sepɑ wɑɑlɩ. Amɑ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ́ tɑ́ lɩɩ pɑ wulɑʋ wɑɑlɩ. Pɑ nɑ-ɩ pɑ tɔmnɑ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑtoo Yɑɑtɑnɩ, hɑlǝnɑ Yosɑlɛm.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ mǝlɑ ɩ tǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́ Yosɑlɛm, nɑ ɩ́ kuu ɑlɑɑ mpɑ ɩ kɑ́ yelɑɑ sɩ pɑ́ tɑŋ tǝyɑɣɑ tɔ nɑ ɩ́ tǝkɩ-wɛɣɛ kutuluɣu nɑkʋlɩ kʋ tɑɑ nɑ pɑ́ tɑŋ-wɛ, nɑ pɑ́ pɑɑsǝnɑ-wɛ. Amɑ ɩɩ kpǝtǝɣǝnɑ-wɛ. Pɑ tǝkɑ-wɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ nɑ pɑ́ wɛɛ ɩsɩɩ leelɑɑ hɑlǝnɑ pɑ sǝm.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ tɔmɑ Amɑsɑ sɩ: Pɩɩ lɑkɩ kʋyɛɛŋ tooso tɔ, yɑɑ-m Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ nyɑ́ nɑ-wɛ ɩ́ kɔɔ.
5Ɩlɛnɑ Amɑsɑ tɛɛ. Amɑ kʋyɛɛŋ wei wulɑʋ kɑ tʋ-ɩ tɔ ɩ tɛɛwɑ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ mǝlɩ.
6Tǝnɑɣɑlɛ wulɑʋ tɔmɑ Apisɑyi sɩ: Sepɑ kɑ lɑ-tʋɣʋ ɩsɑɣɑtʋ nɑ pǝ́ kǝlɩ Apǝsɑlɔm. Pǝ tɔɔ tɔ kpɑɣɑ mɑ yǝlɑɑ nɑ ń tǝŋ ɩ wɑɑlɩ. Pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ tɑlɑ ɑcɑlɛɛ toŋ nyǝnɑ nɑ ɩ́ fiti-tʋ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Apisɑyi kpɑɣɑ Sowɑpɩ yoolɑɑ nɑ wulɑʋ tɑŋlɑɑ nɑ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ tʋ Sepɑ wɑɑlɩ.
8Pɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ kpɛɣɛtǝnɑ Kɑpɑwɔŋ pɩɩʋ ɩlɛ Amɑsɑ sǝŋɑ-wɛɣɛlɛ. Nɑ Sowɑpɩ lǝlɑ ɩ lɑɣɑtɛ kɛ ɩ tokonɑɑ tɔɔ nɑ tǝ́ wɛ tǝ suɣute tɑɑ. Ɩ tɔŋɑɣɑ mpʋ ɩlɛnɑ lɑɣɑtɛ hoti*fɑ*. kpɛɛ lɑɣɑtɛ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑpɩ sɛɛ-ɩ sɩ: N wɛ ɑlɑɑfǝyɑ ɑpɑŋnyɑ? Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ kpɑ Amɑsɑ tɑntʋɣʋ nɑ ɩ niŋ ntɔɣɔŋ sɩ ɩ wɑɣɑlǝɣɩ-ɩ.
10Amɑsɑ tɑ pɑɑsǝnɑ lɑɣɑtɛ nte tɩɩ wɛ ɩ niŋ lɛlǝŋ tɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ sɔ-tɛɣɛ ɩ lotu tɑɑ kɛ́ tɔm kʋlʋm nɑ ɩ tɑɑ pʋntʋ luli ɑtɛ nɑ ɩ́ sɩ kpɑkpɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑpɩ nɑ ɩ neu Apisɑyi pɑ tʋ Sepɑ wɑɑlɩ.
11Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ yoolɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ cɑɣɑ Amɑsɑ kiŋ tǝnɑ nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ: Mpɑ pɑ wɛ Sowɑpɩ nɑ Tɑfiiti pɑ tɔɔ tɔ pʋntʋnɑɑ ɩ́ tǝŋ Sowɑpɩ.
12Nɑ Amɑsɑ nɑ́ɑ́ tɔŋnɑ ɩ cɑlǝm tɑɑ kɛ pilimuɣu kɛ hɑpǝlɛ tɔɔ. Yoolu ɩnɩ ɩ nɑwɑ sɩ yǝlɑɑ tǝnɑ kɔŋ nɑ pɑ́ sǝŋǝɣɩ ɩlɛnɑ ɩ́ tuli Amɑsɑ nɑ ɩ́ ponɑ hɑpǝlɛ kpeeŋɑ nɑ ɩ́ tɑkɩ-ɩ pǝcɛkǝlɛ.
13Ɩ lǝsɑ-ɩ mpɑɑʋ tɑɑ tǝnɑ ɩlɛnɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ tǝŋ Sowɑpɩ nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ Sepɑ.
14Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ fɑɣɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ tǝnɑ tɑɑ nɑ ɩ́ mǝlǝɣǝnɑ timpi pɑ yɑɑ sɩ Apɛɛlɩ-Pɛtɩ-Mɑɑkɑ nɑ ɩ cɑɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝnɑ koti nɑ pɑ́ tʋ́ ɩ wɑɑlɩ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑpɩ-wɛ pɑ tɑmɑ Sepɑ kɛ ɩcɑtɛ ntɛ́ tǝ tɑɑ nɑ pɑ́ ŋmɑ́ pʋlʋ nɑ pǝ́ kʋlɩ ɩsɩɩ koluŋɑ. Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ tǝnɑ cɑsɑ ɩcɑtɛ koluŋɑ kite tɛɛ sɩ pɑ pɛtǝɣɩ-kɛ.
16Mpʋɣʋlɛ ɑlʋ kpelikpekɑ tʋ nɔɣɔlʋ mɑpɑ kɑpukɑ nɑ koluŋɑ tɑɑ sɩ: Hɑɩ, hɑɩ, mɑ wiikinɑ-mɛ sɩ ɩ́ heeli Sowɑpɩ sɩ mɑ cɑɑ mɑ heeli-ɩ tɔm.
17Sowɑpɩ kpǝtǝnɑ-ɩ ɩlɛnɑ ɑlʋ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Nyɑɣɑ pɑ yɑɑ Sowɑpɩ? Sɩ yɛɛ mɑɣɑ. Alʋ sɩ: Hɑɩ, nɩɩ mɑ tɔm. Sowɑpɩ sɩ: Yɔɣɔtɩ.
18Ntɛnɑ ɑlʋ sɩ: Pǝ tɩɩ wɛ lɔŋtɑɑ ɩlɛ ye nɔɣɔlʋ wɛnɑ tɔm ɩ kɔŋ Apɛɛlɩ ɩcɑtɛ tɑɑ cǝnɛɣɛ nɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ tɑsɑ-ɩ lɑɣɑtʋ ɩlɛ pǝ tɛmɑ.

19Mpi tɔ, tɑ́ ɩcɑtɛ wɛ teu kɛ́ nɑ tǝ tɑɑ wɛ tǝpɑmm kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tǝnɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ nyɑɑ cɑɑkɩ sɩ n wɑkǝlɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ ɑcɑlɛɛ too? Pepe tɔɔ kɛ́ n cɑɑ sɩ n wɑkǝlɩ kpɑncoou ŋku Tɑcɑɑ hɑ-tʋ tɔ?
20Ntɛnɑ Sowɑpɩ sɩ: Mpusi ɩ́ polo pooluŋ, mɑɑ pɛɛkǝɣɩ ɩcɑtɛ tǝnɛ tǝ wɑkǝlʋɣʋ se.
21Aɑɩ, pǝ fɛɩ mpʋ. Amɑ Ɩfǝlɑyim pʋɣʋ tɑɑ tʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Sepɑ tɔ ɩnɩ ɩ kʋlǝnɑ wulɑʋ Tɑfiiti tɔɔ. Ɩ́ cɛlɛ-m ɩnɩɩnɩ ɩ tike ɩlɛnɑ mɑ́ yele mǝ ɩcɑtɛ nɑ mɑ́ tɛɛ. Ntɛnɑ ɑlʋ ɩnɩ sɩ: Pɑɑ lɔɣɔ-ŋ ɩ nyʋɣʋ nɑ koluŋɑ.
22Mpʋɣʋlɛ ɑlʋ polɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ kiŋ nɑ lɑɣɑtʋ nɑ pɑ́ sɛtɩ Sepɑ nyʋɣʋ nɑ pɑ́ lɔɣɔ-kʋɣʋ Sowɑpɩ nɑ koluŋɑ. Tǝnɑɣɑlɛ Sowɑpɩ hʋlɑ tutuɣu nɑ ɩ́ yɑsɩ yǝlɑɑ nɑ pɑɑ ɑwe kpe ɩ tɛ nɑ ɩnɩ ɩ mǝlɩ Yosɑlɛm kɛ wulɑʋ kiŋ.
23Sowɑpɩ kɛlɛ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ tǝnɑ nyʋɣʋ tʋ. Yoyɑtɑ pǝyɑlʋ Penɑyɑ kɛlɛ wulɑʋ tɑŋlɑɑ nyʋɣʋ tʋ.
24Atolɑm kɛlɛ lɑmpuu mʋlɑɑ nyʋɣʋ tʋ, nɑ Ahiluti pǝyɑlʋ Yosɑfɑtɩ kɛlɛ Tɑkǝlɑsɩ sɩɩlʋ,
25nɑ Sefɑ kɛlɛ sɩ ŋmɑɑlʋ. Sɑtɔkɩ nɑ Apiyɑtɑɑ kɛlɛ kɔtǝlɑɑ.
26Nɑ Yɑyii tʋ Ɩlɑ kɛlɛ Tɑfiiti Sɔpɑɑpɩ.