Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑyuli sǝm wɑɑlɩ kɛ́ Tɑfiiti lɩɩnɑ Amɑleke nyǝ́mɑ tǝkʋlɛ nɑ ɩ́ mǝlɩ Sikǝlɑkɩ nɑ ɩ́ cɑɣɑ tǝnɑɣɑ kʋyɛɛŋ nɑɑlɛ.
2Kʋyɑkʋ tooso nyǝŋkʋ wule kɛ nɔɣɔlʋ sewɑ Sɑyuli pɑ tǝsikile nɑ ɩ́ cǝlɑ ɩ wontu nɑ lɑŋwɑkǝllɛ, nɑ ɩ́ pǝlɑ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ tɛtʋ. Ɩ tɑlɑ Tɑfiiti, ɩlɛnɑ ɩ́ hǝntɩ-ɩ ɑtɛ.
3Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti pɔɔsɑ-ɩ sɩ: N lɩɩnɑ le? Ɩlɛnɑ Selu cɔ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝsikile kɛ mɑ sewɑ.
4Ntɛnɑ Tɑfiiti sɩ: Heeli-m mpi pǝ lɑpɑ tɔ. Kɛlɛnɑ Selu sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sewɑ pɑ kolontunɑɑ nɑ pɑ tɑɑ pɑɣɑlɛ sǝpɑ. Hɑlɩ Sɑyuli nɑ ɩ pǝyɑlʋ Sonɑtɑŋ pɛlɛ pɑ sǝpɑ tɔtɔ.
5Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti pɔɔsɑ ɩfepu wei ɩnɩ ɩ kɔnɑ-ɩ tɔm ntɩ tɔ sɩ: Sɑyuli nɑ Sonɑtɑŋ pɑ sǝpɑ yɑɑ, ɑwe heelɑ-ŋ?
6Ntɛnɑ ɩfepu ɩnɩ sɩ: Mɑ mɑɣɑnɑ Sɑyuli sǝŋnɑ ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ kɛ Kilipʋwɑ pʋɣʋ tɑɑ kɛ́ nɑ kolontunɑɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ kpɛɣɛtǝnɑ-ɩ.
7Ɩ pǝsɑ ɩ wɑɑlɩ nɑ ɩ́ nɑ-m ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɑ-m nɑ mɑ́ polo.
8Ntɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-m sɩ: N kɛ́ le tʋ? Mɑ sɩ: Mɑ kɛ́ Amɑleke tʋ.
9Kɛlɛnɑ ɩ́ tɔ-m sɩ: Pɑɑ nɑ mɑ tɔŋnɑ feesuɣu tɔ kɔɔ ń tɛɛsɩ-m. Mɑ ɩsɛntɔɔ tɔŋnɑ piluɣu kɛ́.
10Tɔʋ, tɑ cɑɑ, mɑ nɑwɑ sɩ pɑɑ mɑ yelɑ-ɩ ɩ kɑɑ lɑ weesuɣu, ɩlɛnɑ mɑɑ kʋ-ɩ. Kɛnɑ mɑ́ wɔɣɔsɩ ɩ ntenuɣu nɑ ɩ kpɑlɑɣɑ nɑ mɑ́ kɔnɑ-ŋ.
11Tǝnɑɣɑlɛ Tɑfiiti kpɑ ɩ tɔɔ wontu kʋsusuutu nɑ ɩ́ cǝlǝnɑ lɑŋwɑkǝllɛ nɑ ɩ cɔlɔ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ lɑ mpʋ tɔtɔ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ wii Sɑyuli nɑ Sonɑtɑŋ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ cɑɣɑ pɑ lǝyɑɣɑ nɑ pɑ́ hɔkɔ nɔɔsɩ hɑlǝnɑ tɑɑnɑɣɑ.
13Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti tɑsɑ ɩfepu wei ɩ kɔnɑ-ɩ tɔm ntɩ tɔɣɔ pɔɔsʋɣʋ sɩ: Nyɑ́ sɩ n kɛ́ le tʋ yee? Ɩ́lɛ́ sɩ: Mɑ cɑɑ kɛ́ Amɑleke tʋ kɛ́ nɑ ɩ́ cɑɣɑ cɑɣɑlǝtʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ.
14Kɛlɛnɑ Tɑfiiti sɩ: Ɩsǝnɑɣɑ pǝ lɑpɑ nɑ ń mɑ kɑŋkɑntɛ nɑ ń kʋ́ Ɩsɔ kʋlǝsʋ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ yɑɑ ɩ yǝlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ heeli-ɩ sɩ: Kʋ Amɑleke tʋ ɩnɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ kʋlɩ nɑ ɩ́ kʋ-ɩ.
16Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti sɩ: Nyɑ́ sǝm ɩ́ wɛɛ nyɑ́ tɔm. Mpi tɔ, nyɑ́ nɔɣɔ pɛɛtǝnɑ-ŋ, timpi n yɔɣɔtɑɑ sɩ n kʋ́ Tɑcɑɑ kʋlǝsʋ tɔ.
17Lǝyɑɣɑ wulɑ nnɑ Tɑfiiti wiiwɑ Sɑyuli nɑ ɩ pǝyɑlʋ Sonɑtɑŋ pɑ tɔɔ nɑ pɑ́ ŋmɑɑ-yɛɣɛ Siɣisuɣu Tǝŋlʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ tɔɣɔlɔ. Tɑfiiti cɑɑkɩ sɩ pɑɑ Yutɑ tʋ wei ɩ́ nyɩ-yɛ.
19Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ kpisɑ nɑntʋ kɛ pulɑsɩ tɑɑ. Hɑlɩ ɑkɑnɑɑ tɑɑ ɑkɑnɑɑ hotinɑ ntɛ́.

20Ɩ́ tɑɑ heeli-tǝɣɩ Kɑtɩ nyǝ́mɑ. Pǝyele ɩ́ tɑɑ yɔɣɔtɩ-tǝɣɩ Asǝkɑlɔŋ mpɑɑŋ tɑɑ. Pǝ fɛɩ sɩ Filiisi mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ ɑlɑɑ nɑ pɑ pɛɛlɑɑ ɩ́ ŋmɑɑlǝnɑ-tɩ.
21Kilipʋwɑ pulɑsɩ kɑɑ tɑsɑ ɩhunte kɛ nɑʋ. Pǝyele sɩ kɑɑ nɑ tɛʋ tɔtɔ. Sɩ tɛtʋ tǝnɑ ɩ́ sɩ. Tǝnɑɣɑ ɑkɑnɑɑ kpɑlǝŋ wɑkǝlɑɑ. Pɑ kɑɑ tɑsɑ Sɑyuli kpɑlʋɣʋ kɛ nim sɑlʋɣʋ.
22Sonɑtɑŋ ɩɩ tɔɔkɩ nyǝmlɛ nɑ ɩ́ tii ɑtɛ. Pǝyele Sɑyuli nɑ́ɑ́ kpɛɛkɩ lɑɣɑtɛ nɑ tǝ́ mǝlɩ yem. Pɑ kʋwɑ kolontunɑɑ tuutuumɑ kɛ́.
23Sɑyuli nɑ Sonɑtɑŋ pɑ luuŋ kɑ sʋʋ tǝmɑɣɑ. Pɑ kpɛntɑ kʋlʋm kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ pɑ sǝm. Pɑ lɔŋlɔŋ lɑpʋ tɛɛ ŋmɑkǝlɛ. Pǝyele pɑ kǝlɑ tɔɣɔlɑsɩ kɛ toŋ.
24Ɩsɛɣɛlɩ ɑlɑɑ mɛ, ɩ́ wii Sɑyuli. Ɩnɩ ɩ suukɑɣɑnɑ-mɛɣɛ wontu kʋpɑntʋ, nɑ ɩ tʋɣɩ mǝ tɔɔ kɛ́ kɑcɔkɑ nyǝmnɑɑ.
25Akɑnɑɑ tɑɑ ɑkɑnɑɑ hotɑ tǝyoole. Sonɑtɑŋ kpisɑ tɔnʋɣʋ kɛ pulɑsɩ tɑɑ.
26Mɑ ceu Sonɑtɑŋ, nyɑ́ sǝm tɔm wɩɩ-m kɛ́. N kɑ sɔɔlɑ-m kɛ́ nɑ pǝ kǝlɩ ɩsɩɩ ɑlʋ, nɑ n hɛɛsǝɣɩ mɑ lɑŋlɛ.
27Yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ sǝpɑ. Akɑnɑɑ lepɑ yem.