Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yã zãa kɛ̀ Dauda òn yɛ̀. Yɛsɛ nɛ́ Dauda yãn yɛ̀, gbɛ̃ kɛ̀ Luda à gbà gbãaa yã'onamɛ. Yakubu Luda à kà kí ũ, àmbe Isarailinↄ lɛ̀dari maaa ũ.
2Dii Nini yã dàmɛ, à yã da ma lɛ́n.
3Isarailinↄ Luda yã ò, Isarailinↄ Gbɛ̀si bèmɛ: Tó gbɛ̃ kí blè gbɛ̃nↄnɛ a zɛ́a, tó à kí blè vĩakɛna Ludanɛ guu,
4ègↄ̃ dɛ lán ↄfãntɛ̃ bↄɛna gupuraa bàmɛ, lán gudↄna gukɛ̃kↄ̃ana bà, lán lou kɛ̀ è tó sɛ̃̀ bↄɛ bà.
5Ma bɛdeenↄ nna kↄ̃n Ludaoroo? À bà égↄ̃ kúmao ai gurↄ píngi. À à yã gↄ̃̀gↄ̃ píngi, à seka vĩro. Eé ma mìsina yã kɛkɛ à pàparoo? Eé pↄ́ kɛ̀ má à nii vĩ kpáma píngiroo?
6Gbɛ̃ pãanↄↄ dɛ lán lɛ̀ bàmɛ, wè zↄ̃ wà zĩnnamɛ, è sí kũ kyáuro.
7Gbɛ̃ kɛ̀ yezi à ↄ páa, séto àgↄ̃ gↄ̃kɛbↄ ke gò kũna, è tɛ́ sↄ̃a guu kɛ̀ à kún.
8Dauda gↄ̃sagbãaanↄ tↄ́n yɛ̀. Takemↄ gbɛ̃ Yasↄbeamun zĩ̀kari tↄ́de gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄnↄ gbɛ̃nsi ũ. Àmbe à sári sɛ̀ gↄ̃ↄn wàa siigↄ̃ↄnↄzi à ń zↄ̃zↄ̃o ń píngi gurↄ dↄ̃nkↄ̃ zĩ.
9Gbɛ̃ beee gbɛra Dodai nɛ́ Ɛlɛaza, Ahoa gbɛ̃ kú zĩ̀kari gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄ pìnↄ tɛ́ dↄ. À kú kↄ̃n Daudao gurↄↄ kɛ̀ Isarailinↄ kàkↄ̃a aↄ̃ zĩ̀ kà kↄ̃n Filisitininↄ zaa Pasadamimu. Isarailinↄ bↄru kpɛɛ,
10àmbe à fɛ̀ɛ à Filisitininↄ dɛ̀dɛ ai à ↄↄ yã̀a à gbã̀gbã à gↄ̃̀ fɛ̃ɛda pá kũna. Dii tò à zĩ̀ blè maamaa zĩ beeea. Zĩ̀kari kpaaanↄ ɛ̀ara wà sù aↄ̃ à lè, mↄde pↄ́nↄ pitina gɛ̀nↄa yãnzimɛ.
11Gbɛ̃ beee gbɛra Age nɛ́ Sama gusĩsĩde gbɛ̃. Kɛ̀ Filisitininↄ gãli kàkↄ̃a guu kɛ̀ blá bú kún, Isarailinↄ bàa lɛ̀ńnɛ,
12àmbe à zɛ̀ à gì bú pì dagura. À bú pì sìḿma à Filisitininↄ dɛ̀dɛ. Dii tò à zĩ̀ blè maamaa.
13Pↄ́kɛ̃gurↄ wↄ́rↄngↄde gↄ̃ↄn baaakurinↄ tɛ́, gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄnↄ bↄ̀ wà gàa Dauda kiia zaa Adulamu gbɛ̀wɛɛn. Filisitininↄ gãli bùra kaɛna Rɛfaimu guzurɛn.
14Gurↄ beeea Dauda kú sɛ̃̀tɛ pↄ̀rↄtu, Filisitini gudãkparinↄ sↄ̃ↄ kú Bɛtɛlɛmu.
15Dauda e a bɛ í ni dɛɛ à bè: Dé bé eé gá à Bɛtɛlɛmu bĩilɛ lↄ̀gↄ'i tↄ́mɛɛ?
16Wↄ́rↄngↄde gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄ pìnↄ bé wà gàa wà gɛ̃̀ Filisitininↄ bùran, aↄ̃ Bɛtɛlɛmu bĩilɛ lↄ̀gↄ'i tↄ̀ wà sùo Daudanɛ. Ben èe we à mìro, à kwɛ̀ɛ Dii aɛ sa'o'i ũ.
17À bè: O'o Dii, mɛ́ fↄ̃ mà í kɛ̀ miro. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gì ń wɛ̃̀ndizinↄ arumɛ. Èe we à mìro. Wↄ́rↄngↄde gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄ pìnↄ yãkɛnan gwe.
18Zeruya nɛ́ Abisai, Yoabu dãaro bé wↄ́rↄngↄde gↄ̃ↄn baaakurinↄ gbɛ̃nsi ũ. Àmbe à sári sɛ̀ gↄ̃ↄn wàa do kpɛ́ basↄↄroonↄzi à ń dɛdɛ, ben à tↄ́ bↄ̀ gↄ̃ↄn baaakuri pìnↄ tɛ́.

19À tↄ́ bↄ̀ dɛ wↄ́rↄngↄde gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄ pìnↄla, ben à gↄ̃̀ ń gbɛ̃nsi ũ, mↄde à kú wↄ́rↄngↄde tↄ́de gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄ pìnↄ tɛ́ro.
20Yoyada nɛ́ Bɛnaya, Kabazɛli gbɛ̃n zĩ̀kari wↄ́rↄngↄdee ũ. À yãkɛnanↄↄ pari. À Mↄabu zĩ̀kari tↄ́deenↄ dɛ̀dɛ gↄ̃ↄn plaa. À gɛ̃̀ wɛ̀ɛ guu gurↄↄ kɛ̀ lougbɛ kwɛ̀ɛ, à músu dɛ̀.
21À Igipiti gↄ̃sagbãaa kɛ̀ sári kũna dɛ̀. À sↄ̃̀zi kↄ̃n gòo à à sári sìa à à dɛ̀o.
22Yoyada nɛ́ Bɛnaya bé à yã pìnↄ kɛ̀, ben à tↄ́ bↄ̀ wↄ́rↄngↄde gↄ̃ↄn baaakuri pìnↄ tɛ́.
23À tↄ́ bↄ̀ dɛ wↄ́rↄngↄde gↄ̃ↄn baaakuri pìnↄla, mↄde à kú wↄ́rↄngↄ tↄ́de gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄ pìnↄ tɛ́ro. Ben Dauda à dìɛ a dãkparinↄ gbɛ̃nsi ũ.
24Gↄ̃ↄn baaakuri pìnↄ tↄ́n yɛ̀: Yoabu dãaro Asahɛli, doodo nɛ́ Ɛlana Bɛtɛlɛmu gbɛ̃,
25Arodi gbɛ̃nↄ Sama kↄ̃n Ɛlikao,
26Paliti gbɛ̃ Ɛlɛzi, Tɛkoa gbɛ̃ Ikɛsi nɛ́ Ira,
27Anato gbɛ̃ Abiɛza, Usa gbɛ̃ Mɛbunai,
28Ahoa gbɛ̃ Salamↄ, Nɛtofa gbɛ̃ Marai,
29Nɛtofa gbɛ̃ Baana nɛ́ Ɛlɛbu, Gibɛa kɛ̀ kú Bɛyãmi bùsun gbɛ̃ Ribai nɛ́ Itai,
30Piratↄ̃ gbɛ̃ Bɛnaya, Gaasi guzurɛ gbɛ̃ Idai,
31Araba gbɛ̃ Abialabↄ̃, Bahurimu gbɛ̃ Azamavɛ,
32Salaboni gbɛ̃ Ɛliabu, Yasɛ̃ nɛ́nↄ,
33gusĩsĩde gbɛ̃ Sama nɛ́ Yonatã, gusĩsĩde gbɛ̃ Saraa nɛ́ Ahiamu,
34Maaka gbɛ̃ Asabai nɛ́ Ɛlifɛlɛti, Gilo gbɛ̃ Aitofɛli nɛ́ Ɛliamu,
35Kamɛli gbɛ̃ Ɛzɛro, Larubu bori Parai,
36Zoba gbɛ̃ Natã nɛ́ Igali, Gada bori Bani,

37Amↄni bori Zɛlɛki, Bero gbɛ̃ Narai, Zeruya nɛ́ Yoabu zĩ̀kapↄnↄsɛri,
38Yɛta gbɛ̃nↄ Ira kↄ̃n Garɛbuo
39kↄ̃n Iti bori Uriao. Aↄ̃ píngi aↄ̃ↄ gↄ̃ↄn baaakuri awɛɛswɛɛplaamɛ.