Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Tɑfiiti pɔɔsɑɑ sɩ pǝ tɑ kɑɑsɩ Sɑyuli tǝyɑɣɑ tʋ nɔɣɔlʋ nɑ mɑ́ lɑpɩ-ɩ kʋpɑntʋ kɛ Sonɑtɑŋ tɔɔ?
2Sɑyuli tǝyɑɣɑ tǝmlɛ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛ tǝnɑ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Sipɑ. Mpʋɣʋlɛ pɑ kpɑɣɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ nɑ pɑ́ ponɑ-ɩ Tɑfiiti kiŋ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Nyɑɣɑ pɑ yɑɑkɩ sɩ Sipɑ? Apɑlʋ ɩnɩ ɩ tisɑɑ,
3ɩlɛnɑ wulɑʋ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pǝ tɑ kɑɑsɩ Sɑyuli tǝyɑɣɑ tʋ nɔɣɔlʋ nɑ mɑ́ lɑpɩ-ɩ kʋpɑntʋ kɛ Ɩsɔ tɔɔ? Ntɛnɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ sɩ Sonɑtɑŋ pǝyɑlʋ wɛɛ nɑ pǝ́ kɑɑnɑ-ɩ.
4Ntɛnɑ wulɑʋ sɩ: Ɩ wɛ le? Sipɑ sɩ: Ɩ wɛ Amiyɛlɩ pǝyɑlʋ Mɑkii tɛɣɛ timpi pɑ yɑɑ sɩ Lo-Tɑpɑɑ tɔ.
5Ɩlɛnɑ wulɑʋ tili nɑ pɑ́ kɔnɑ-ɩ.
6Sonɑtɑŋ pǝyɑlʋ Mefipɑɑlɩ tɑlɑ Tɑfiiti tɛ ɩlɛnɑ ɩ́ hǝntɩ-ɩ ɑtɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ yɑɑ ɩ hǝtɛ ɩlɛnɑ ɩ sɛɛ sɩ: Mɑɣɑlɔ tɑ cɑɑ.
7Ntɛnɑ wulɑʋ sɩ: Tɑɑ nyɑ́, mɑ cɑɑ mɑ lɑ-ŋ kʋpɑntʋ kɛ nyɑ́ cɑɑ Sonɑtɑŋ tɔɔ. Mɑɑ cɛlɛ-ŋ nyɑ́ cɔsɔ Sɑyuli tɛtʋnɑɑ tǝnɑ nɑ mɑ́ nɑ-ŋ tɩɩ tɔkǝnɑ tǝntǝmlɛ kɛ tɑm.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Mefipɑɑlɩ tɑsɑ hǝntʋɣʋ kɛ ɑtɛ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Hɑɩ, tɑ cɑɑ, mɑɣɑlɛ ɑwe, mɑ wɛ ɩsɩɩ hɑɣɑ kʋsǝpɑɣɑ kɛ́ nɑ ń pɑɑsǝɣǝnɑ-m mpʋ ɩnɩ?
9Kɛlɛnɑ wulɑʋ yɑɑ Sipɑ nɑ ɩ́ heeli-ɩ sɩ: Mɑ cɛlǝɣɩ nyɑ́ cɑɑ Sɑyuli nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ nyǝm tǝnɑɣɑ Mefipɑɑlɩ.
10Nyɑ́ nɑ nyɑ́ piyɑ nɑ nyɑ́ tǝmlɛ nyǝ́mɑ ɩ kɑ́ hɑlǝɣɩ-ɩ kɛ́ nɑ ɩ́ tɑɑ lɑŋ kʋhɑlǝm. Ɩlɛ mɑ nɑ-ɩ tɩɩ tɔkǝnɑ tǝntǝmlɛ kɛ tɑm. Pǝyele Sipɑ kɑ wɛnɑ piyɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ kɛ́, nɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ kɛ hiu.
11Ntɛnɑ Sipɑ cɔ wulɑʋ sɩ: Tɑ cɑɑ, mɑɑ lɑ teitei kɛ́ ɩsɩɩ n heelɑ-m tɔ. Ɩlɛnɑ Mefipɑɑlɩ sʋʋ wulɑʋ kiŋ kɛ tɔɣɔʋ ɩsɩɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kʋlʋlʋ.
12Mefipɑɑlɩ kɑ wɛnɑ pǝyɑɣɑ sǝkpelɑɣɑ nɑkǝlɩ nɑ pɑ́ yɑɑ-kɛ sɩ Mikɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Sipɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ pǝsɑ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ.
13Yosɑlɛm kɛ ɩ kɑ wɛɛ. Mpi tɔ, ɩ nɑ wulɑʋ pɑ tɔkɑɣɑnɑ. Pǝyele pɩɩ kɑɑnɑ Mefipɑɑlɩ nɔɔhɛɛ nɑɑlɛɣɛ.