Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sɑmiyɛɛlɩ II

Sɑmiyɛɛlɩ II 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑyuli pǝyɑlʋ Ɩsǝpɑɑlɩ nɩɩwɑ sɩ Apǝnɛɛ sǝpɑ Hepǝlɔŋ, ɩlɛnɑ pǝ́ yɔɔlɩ-ɩ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ lɑŋɑ pǝsɩ kɑtɑtǝlɑɣɑ.
2Ɩsǝpɑɑlɩ kɑ wɛnɑ ɩ kʋlɩɩʋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ nɑɑlɛ kɛ́. Pɑ yɑɑ lɛlʋ sɩ Pɑɑnɑ nɑ lɛlʋ sɩ Lekɑpii pɑ cɑɑ kɛlɛ Pɛncɑmɛɛ tʋ Limɔŋ wei ɩ wɛ Pelɔtɩ tɔ. Mpi tɔ, ɩcɑtɛ ntɛ́ pɑ nyǝnɑɣɑ-tɛɣɛ Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ nyǝntɛ kɛ́.
3Pelɔtɩ nyǝ́mɑ kɑ sewɑ nɑ pɑ́ cɔɔsɩ Kitɑyim nɑ pɑ́ pǝsɩ tǝnɑ nyǝ́mɑ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
4Sɑyuli pǝyɑlʋ Sonɑtɑŋ kɑ wɛnɑ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ nɑ pɑ yɑɑ-kɛ sɩ Mefipɑɑlɩ. Kʋyɑkʋ ŋku kɑ cɑɑ Sonɑtɑŋ nɑ Sɑyuli pɑ sǝpɑ tɔɣɔ kɑ nʋkʋlʋ seekɑɣɑnɑ-kɛ nɑ kɑ́ hoti kɑ nɔɔhɛɛ tɔɔ nɑ pǝ́ kɑɑnɩ-kɛ́. Wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ, kɑɑ wɛnɑ pɩɩsɩ kɑkpɑsɩ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Lekɑpii nɑ Pɑɑnɑ pɑ polɑ Ɩsǝpɑɑlɩ tǝyɑɣɑ kɛ ilim tɑɑ kɛ́ wɑɑtʋ wei Ɩsǝpɑɑlɩ nɑ́ hǝntɑɑ sɩ ɩ hɛɛsǝɣɩ tɔ.
6Pɑ kɛɛsǝnɑ ilim hɛkɑ kɛ́ nɑ pɑ́ cɛsɩ nɑ pɑ́ sʋʋ tǝyɑɣɑ ɩsɩɩ pɑ polɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee kpɑɣɑʋ, nɑ Ɩsǝpɑɑlɩ hǝntɑ nɑŋ tɑɑ nɑ ɩ́ hɛɛsǝɣɩ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kʋ-ɩ nɑ pɑ́ sɛtɩ ɩ nyʋɣʋ nɑ pɑ́ kpɑɣɑ-kʋ nɑ pɑ́ fɑɣɑnɑ Yɑɑtɑnɩ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ kɛ́ ɑhoo tǝnɑ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ ponɑ-kʋɣʋ Tɑfiiti kɛ Hepǝlɔŋ nɑ pɑ́ heeli-ɩ sɩ: N nɑɑkɩ nyɑ́ kolontu Sɑyuli wei ɩ pɛɛkɑɣɑ-ŋ kʋɣʋ tɔ ɩ pǝyɑlʋ Ɩsǝpɑɑlɩ nyʋɣʋ ntɔ? Hɑɩ, tɑ cɑɑ wulɑʋ, Ɩsɔ lɛɛtǝɣǝnɑ Sɑyuli nɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ nyɑ́ nɔɣɔ.
9Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti cɔwɑ sɩ: Mɑ tuunɑ Tɑcɑɑ wei ɩ yɑpɑ-m ɑsolɑ ɑnɩ ɑ nɔɣɔ tɑɑ tɔ sɩ,
10yʋlʋ wei ɩ kɑ kɔmɑ nɑ ɩ́ heeli-m Sɑyuli sǝm, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ mɑɣɑsǝɣɩ ɩ tɑɑ sɩ mɑ lɑŋlɛ kɑ́ hɛɛnɑ-tɩ tɔ, mɑ yelɑɑ kɛ́ nɑ pɑ́ kpɑ-ɩ nɑ pɑ́ kʋ-ɩ. Mɑ sɩ ɩ tɔm heeluɣu kɑsǝyɑɣɑ ntɛ́.
11Hɑlɩ ḿpʋ́ɣʋ́ ɑsɑɣɑɑ kɑ polo nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ yʋlʋ kɛ ɩ tǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́ ɩ tǝhǝntǝlɛ nɑ pɑ́ kʋ-ɩ tulum nɑ? Ɩsǝnɑɣɑ pɩɩ lɑ nɑ mɑ́ kɑɑ lɛɛtɩ-wɛ nɑ mɑ́ kpiisi-wɛɣɛ tɛtʋ tɔɔ?
12Ntɛnɑ Tɑfiiti tɔ ɩ yǝlɑɑ sɩ: Ɩ́ kʋ-wɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ sɛtɩ pɑ niŋ nɑ pɑ nɔɔhɛɛ nɑ pɑ́ pusi-wɛɣɛ tɩɩŋ tɔɔ kɛ́ Hepǝlɔŋ lɩɩlɛ nɔɣɔ. Nɑ pɑ́ pi Ɩsǝpɑɑlɩ nyʋɣʋ kɛ Apǝnɛɛ pǝlɑɑʋ tɑɑ kɛ́ Hepǝlɔŋ.