Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Sa:miuele

2 Sa:miuele 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gode da Da:ibidi (Yesi egefe) amo ea hou bagalesi. Ya:igobe ea Gode da Da:ibidi hina bagade hamoma:ne ilegei. Da:ibidi da Isala:ili dunu ilia hea:ma:ne, gesami noga:idafa hamosu. Da:ibidi ea fada:i sia: amola gagadasu sia: da goea.
2“Hina Gode Ea A:silibu da na lafidili sia:sa. Ea adole iasu da na lafi gadofo da:iya gala.
3Isala:ili Gaga:su Dunu da nama amane sia:i, `Hina bagade amo da moloidafa ouligisu hou hamosea, amola Gode Ea Sia: nabawane defele ouligisia,
4e da eso amo gibu dalu hahabe mu mobi hamedeiya eso da gisi da:iya digagala:sea gigidudabe amo defele ba:sa.’
5Amola Gode da amaiwane nagaga fi ilima hahawane dogolegele hamomu. Bai E da nama eso huluane dialoma:ne gousa:su hamoi. Amo gousa:su fimu da hamedei, amola Ea ilegesu amo da afadenemu hame gala. Na hanai da amo fawane. Na hasalasu da goea. Amola Gode da amo hasalasu dafawane nama imunu.
6Be Gode hame dawa: dunu da aya: gaganomei amo ilia udigili ha:digibi agoai gala. Dunu da amo loboga udigili digili ba:mu da hamedei.
7Be digili ba:musa: dawa:sea, ouli hawa: hamosu liligi o goge agei, amoga fawane digili ba:mu da defea. Be Gode hame dawa: wadela:i dunu da laluga nei dagoi ba:mu.”
8Da:ibidi ea gasa bagade dadi gagui dunu ilia dio da amo, - bisi da Yousebe Basiebede (Da:gimoune dunu). E da “Dunu Udiana” gilisisu amoga ouligisu esalu. E da gegesu ganodini ea goge ageiga gegei. Amola e da gegesu afae amo ganodini dunu 800 agoane fane legei.
9E bagia “Dunu Udiana” gilisisu ganodini da Elia:isa (Ahou fi dunu Doudou amo egefe). Eso afaega, e amola Da:ibidi da Filisidini dunu ilima gegemusa: momagele gilisili, ilima dabemusa: logei. Isala:ili dunu oda ilia da hagai,
10be Elia:isa da hame hagai. E da Filisidini dunuma gegenanu, gegenanawane ea lobo da gadaya:iba:le, e da ea gegesu gobihei gagui fadegamu gogole ba:i. Amo esoha, Hina Gode da hasalasu bagade hamoi. Gegenanu, Isala:ili dunu da Elia:isa ea lelu sogebi amoga buhagili, bogoi dunu ilia da:igene ga:su liligi gigisa:i.
11Dunu osoda “Dunu Udiana” gilisisu ganodini da Sia:ma (Hala soge dunu, A:igi amo egefe). Filisidini dunu da Lihai soge (amoga da:iyene bugisu soge ba:i) amoga gilisibi ba:i. Isala:ili dunu da Filisidini dunuba:le hobea:i.
12Be Sia:ma da mae hagale, bugili nasu soge ganodini lelu. E da amo sogebi gaga:le, Filisidini dunu fane legei. Amo esoha, Hina Gode da hasalasu bagade hamoi.
13Bugi da muni gamimu gadenebe galu, dunu udiana amo “Dunu 30” gilisisu amo yolesili, asili, Adala:me magufu gelaba, Da:ibidi ea esalebe sogebi, amoga doaga:i. Filisidini gilisisu afae da Lefa:ime Fago ganodini wa:i fi esalebe ba:i.
14Amo esoha, Da:ibidi da agologa gagili sali ba:i. Amola, Filisidini dunu gilisisu eno da Bedeleheme moilai gesowale lale, amogawi esalebe ba:i.
15Da:ibidi da hi diasudafa fofagiba:le, amane sia:i, “Na da na hano hanai gala. Na hanai bagade da dunu afae da hano nasu uli dogoi Bedeleheme logo holei bega: gala, amoga na manusa: hano dili gaguli misia:be.”
16Gasa bagade dadi gagui dunu udiana da Filisidini dunu ilia wa:i fi amodili fodomane fasili, hano nasu uli dogoi amoga hano dili, Da:ibidima gaguli misi. Be Da:ibidi da amo hame mai. Be e da Hina Godema iasu hamoma:ne, osoba sogadigi.
17E amane sia:i, “Hina Gode! Amo hano na manu da hamedeidafa! Bai amo da, amo dunu ilia maga:me nabe defele ba:mu. Ilia da ilia esalusu fisima:ne agoane lala asi.” Amaiba:le, e da amo hano hame manu sia:i. Amo gasa bagade gesa:i dadi gagui dunu udiana da amo hou huluane hamosu. 30
18Youa:be ea eya Abisia:i (ilia ame da Selouaia) da “Gasa Bagade Dunu30” gilisisu ilia ouligisu dunu. E da ea goge agei amoga dunu 300 ilima gegenanu, ili huluane medole legei. Amalalu, dunu huluane da e da gasa bagade dunu, amo sia: lalaba asi.

19E da “Gasa Bagade Dunu 30” gilisisu amo ganodini baligili gasa bagade dunuba:le e da ilia ouligisu dunu hamoi. Be “Dunu Udiana” gilisisu amo ilia nodoma:ne gasa bagade hou da ea hou baligisu amo lalaba asi.
20Gabasili moilai bai bagade dunu Bina:ia (Yihoiada egefe) da nodoma:ne gasa bagade dadi gagui dunu eno galu. E da gesa:i hou bagohame hamoi. Afae da e da Moua:be gasa bagade gegesu dunu aduna fane legei. Anegagi eso afaega, e da uli dogoi bagade amo gudu sa:ili, laione wa:me medole legei.
21Amola e da Idibidi dunu afae bagade amo goge agei gagui, amo fane legei. Bina:ia da ogoma gaguli, Idibidi dunu amo doagala:le, ea loboga goge agei gagui amo suguli amogawane hina: fane legei.
22Bina:ia ea gesa:i hou da agoai galu. E da “Gasa Bagade Dunu 30” gilisisu amo ganodini baligisu dunu agoane ba:i, be “Dunu Udiana” gilisisu dunu eno da ea hou baligisu. Da:ibidi da Bina:ia amo ea da:igene sosodo aligisu dunu ouligisu hamoi.
24Dunu eno amo “Gasa Bagade Dunu 30” gilisisu ganodini da amo :- A:sahele (Youa:be ea eya) Eleha:ina:ne (Bedeleheme dunu amola Doudou egefe) Sia:ma amola Ilaiga (Ha:ilode soge dunu) Hilese (Bilaide dunu) A:ila (Degoua dunu Igesie amo egefe) A:ibisa (A:nadode dunu) Mibunai (Hiusia dunu) Sa:lamoune (Ahou dunu) Maha:la:iai (Nidoufa dunu) Hilebe (Nidoufa moilai bai bagade dunu Ba:iana amo egefe) Idai (Bediamini soge moilai Gibia dunu ea dio amo Laibai amo egefe) Bina:ia (Biladone dunu) Hida:iai (e da fago soge Ga:ia:se gadenene amoga misi) Abaia:lebone (A:laba amoga misi) A:sama:ifede (Bahiulimi moilai dunu) Ilaiaba (Sia:ialebone moilai dunu) Ya:isiene egefelali Yonada:ne Sia:ma (Ha:ila moilai dunu) A:ihaia:me (Ha:ila moilai dunu Sia:ila amo egefe) Ilifelede (Ma:iaga soge dunu Aha:sabai amo egefe) Ilaia:me (Gailou moilai dunu Ahidoufele egefe) Hisalou (Gamele dunu) Ba:ialai (A:la:be dunu) Aiga:le (Souba soge dunu Na:ida:ne amo egefe) Ba:ini (Ga:de moilai dunu) Silege (A:mone fi dunu) Na:ihalai (e da Bialode sogega misi amola e da Youa:be ea da:igene ga:su liligigaguli ahoasu) A:ila amola Ga:ilebe (ela da Ya:da moilaiga misi) Iulaia (Hidaide dunu) Huluane da gasa bagade dadi gagui dunu37 agoane ba:i.