Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Samuel

2 Samuel 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon mao kini ang kataposang mga pulong ni David— si David ang anak nga lalaki ni Jese, ang tawo nga labaw nga gipasidunggan, ang tawo nga gidihogan sa Dios ni Jacob, ang matam-is nga Salmista sa Israel.
2“Ang Espiritu ni Yahweh nakigsulti kanako, ug ang iyang mga pulong ania sa akong dila.
3Ang Dios sa Israel nakigsulti kanako, ang Bato sa Israel miingon kanako, 'Ang tawo nga matarong nga magdumala sa mga tawo, nga magdumala nga adunay kahadlok sa Dios.
4Sama siya sa kahayag sa kabuntagon sa dihang mosubang ang adlaw, ang kabuntagon nga walay mga panganod, sa dihang moturok ang bag-ong sagbot gikan sa yuta pinaagi sa kasanag sa adlaw human sa ulan.
5Sa pagkatinuod, dili ba sama niini ang akong pamilya atubangan sa Dios? Wala ba siya nagbuhat ug malungtaron nga kasugoan kanako, nagmando ug nakasiguro sa matag paagi? Wala ba niya gidugangan ang akong kaluwasan ug gituman ang akong mga pangandoy?
6Apan ang walay pulos mahisama sa mga tunok nga isalibay lamang, tungod kay dili sila makuptan pinaagi sa usa ka kamot.
7Ang tawo nga maggunit kanila kinahanglan nga mogamit ug puthaw o pul-an sa bangkaw. Kinahanglan sunogon sila kung diin sila mapukan.”'
8Mao kini ang ngalan sa mga banggiitan nga mga sundalo ni David: si Jesbaal ang Hakmonihanon mao ang pangulo sa banggiitan nga mga sundalo. Nakapatay siya ug 800 ka mga tawo sa usa lamang ka higayon.
9Sunod kaniya mao si Elesar ang anak nga lalaki ni Dodo, ang anak nga lalaki sa Ahohihanon, ang usa sa tulo ka banggiitang sundalo ni David. Atua siya didto sa dihang ilang gisuklan ang mga Filistihanon nga nagkahiusa sa pagpakiggubat, ug sa dihang miatras ang mga tawo sa Israel.
10Mibarog si Elesar ug nakiggubat sa mga Filistihanon hangtod nga gikapuyan na ang iyang kamot ug ang iyang kamot hugot nga migunit sa pul-an sa iyang espada. Nagdala si Yahweh ug dakong kadaugan nianang adlawa. Ang kasundalohan namalik sunod kang Elesar, aron hukasan ang mga lawas sa mga gamit.
11Sunod kaniya mao si Sama ang anak nga lalaki ni Age, ang taga-Hara. Ang mga Filistihanon nagtigom didto sa kaumahan sa mga balatong, ug ang kasundalohan mikalagiw gikan kanila.
12Apan mitindog si Sama sa tunga sa uma ug gipanalipdan kini. Gipatay niya ang mga Filistihanon, ug nagdala si Yahweh ug dakong kadaugan.
13Tulo sa 30 ka mga sundalo milugsong ngadto kang David sa panahon sa ting-ani, didto sa langub sa Adulam. Ang kasundalohan sa Filistihanon nagkampo sa walog sa Repaim.
14Niadtong panahona si David anaa sa iyang taguanan, usa ka langub, samtang ang mga Filistihanon nagkuta didto sa Betlehem.
15Nangandoy si David ug tubig ug miingon, “Kung aduna lamang untay mohatag ug tubig kanako aron makainom gikan sa atabay sa Betlehem, ang atabay nga anaa tupad sa ganghaan!”
16Busa kining tulo ka banggiitang mga sundalo midasdas latas sa kasundalohan sa mga Filistihanon ug mikalos sa tubig gikan sa atabay sa Betlehem, ang atabay nga duol sa ganghaan. Mikuha sila ug tubig ug gidala kini ngadto kang David, apan midumili siya sa pag-inom niini. Hinuon, gibubo niya kini ngadto kang Yahweh.
17Unya miingon siya, “Yahweh, ipalayo unta kini gikan kanako, nga kinahanglan nga ako kining buhaton. Kinahanglan ba nga moinom ako sa dugo sa katawhan nga nagbuhis sa ilang mga kinabuhi?” Busa midumili siya sa pag-inom niini. Kining mga butanga gihimo sa tulo ka mga banggiitan.
18Si Abisai, ang igsoon ni Joab ug anak nga lalaki ni Zeruya, nga mao ang kapitan kanilang tulo. Nakiggubat siya gamit ang iyang bangkaw batok sa 300 ka mga kalalakin-an ug gipamatay sila.

19Kanunay siyang gihisgutan uban sa tulo ka sundalo. Dili ba siya ang mas bantogan kaysa sa tulo? Gihimo nila siyang kapitan. Apan ang iyang kabantogan dili sama sa tulo ka mga bantogang mga sundalo.
20Si Benaias nga gikan sa Kabseel mao ang anak nga lalaki ni Joyada; kusgan siya nga tawo nga nagbuhat ug dagkong mga buhat. Gipatay niya ang duha ka mga anak nga lalaki ni Ariel sa Moab. Milugsong usab siya didto sa gahong sa Moab ug gipatay ang liyon samtang naganiyebe.
21Unya gipatay usab niya ang dako kaayo nga tawo sa Ehipto. Ang Ehiptohanon nga adunay bangkaw sa iyang kamot, apan si Benaias nakig-away batok kaniya uban sa usa lamang ka sungkod. Giilog niya ang bangkaw gikan sa kamot sa Ehiptohanon ug unya gipatay siya pinaagi sa kaugalingon niyang bangkaw.
22Si Benaias ang anak nga lalaki ni Joyada naghimo niining mga butanga, ug ginganlan siya kauban sa tulo ka banggiitan nga mga tawo.
23Tinahod siya labaw pa sa kinatibuk-ang 30 ka mga sundalo, apan dili siya tinahod sama sa tulo ka mga banggiitan nga mga sundalo. Bisan pa man niana gibutang siya ni David ingon nga pangulo sa iyang tigbantay.
24Ang 30 ka mga kalalakin-an mao ang mosunod: si Asahel nga igsoong lalaki ni Joab, si Elhanan ang anak nga lalaki ni Dodo nga gikan sa Betlehem,
25Si Sama nga taga-Harod, si Elika ang taga-Harod,
26Si Heles ang taga-Palti, si Ira ang anak nga lalaki ni Ikes ang taga-Tekot,
27si Abi Eser ang taga-Anatot, si Mebunai ang taga-Huhat,
28si Salmon ang taga-Ahot, si Maharai ang taga-Netop;
29si Heleb ang anak nga lalaki ni Baana, nga taga-Netop, si Itai ang anak nga lalaki ni Ribai nga gikan sa Gibeah nga taga-Benjamin,
30si Benaia ang taga- Piraton, si Hidai sa mga walog sa Gaas.
31si Abialbon ang taga-Arbat, si Asmabet nga taga-Barhumit,
32si Eliaba ang taga-Salbon, ang anak nga lalaki ni Jasen, si Jonatan ang anak nga lalaki ni Sama ang taga-Hararit;
33si Ahiam ang anak nga lalaki ni Sarar ang taga-Hararit,
34si Elipelet ang anak nga lalaki ni Ahabai ang Maacatite, si Elam ang anak nga lalaki ni Ahitopel ang taga-Gilon,
35si Hesro ang taga-Carmilita, si Paarai ang taga-Arbit,
36si Igal ang anak nga lalaki ni Natan nga gikan sa Zoba, si Bani nga gikan sa tribo ni Gad,

37si Selek ang taga-Amon, si Naharai ang taga-Berot, nga tigdala ug hinagiban ni Joab ang anak nga lalaki ni Seruias,
38si Ira ang taga-Itrit, si Gareb ang taga-Itrite,
39si Uraya ang taga-Hiti—37 silang tanan.