Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Samuel

1 Samuel 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miingon si Samuel ngadto sa tibuok Israel, “Naminaw ako sa tanang butang nga inyong gisulti kanako, ug gipahimutang ko ang hari labaw kaninyo.
2Karon, ania na ang hari sa inyong atubangan; ug tigulang na ako ug giuban na; ug ang akong mga anak nga lalaki uban kaninyo. Nag-uban kaninyo sukad pa sa akong pagkabatan-on hangtod karon.
3Ania ako; pagpamatuod batok kanako sa atubangan ni Yahweh ug sa atubangan sa iyang pinili. Kang kinsang baka ang akong gikuha? Kang kinsang asno ang akong gikuha? Kinsa ba ang akong gilupigan? Kinsa ba ang akong gidaogdaog? Kang kinsa bang kamot gikan ang gidawat ko nga suhol nga nagpabuta kanako? Pamatud-i, ug iuli ko kini nganha kaninyo.”
4Miingon sila, “wala mo kami tikasi, ni midaogdaog kanamo, o nag-ilog sa mga butang gikan sa ubang tawo.”
5Miingon siya kanila, “Saksi si Yahweh tali kaninyo, ug siya nga iyang gidihogan saksi karong adlawa, nga wala kamoy nakaplagan sa akong mga kamot.” Ug mitubag sila, “Saksi si Yahweh.”
6Miingon si Samuel ngadto sa katawhan, “Si Yahweh ang nagpili kang Moises ug kang Aaron, ug nagpagawas sa inyong mga katigulangan gikan sa yuta sa Ehipto.
7Unya karon, pangduol kamo, aron mangamuyo ako uban kaninyo sa atubangan ni Yahweh mahitungod sa tanang mga matarong nga buhat ni Yahweh, nga iyang gibuhat alang kaninyo ug sa inyong mga katigulangan.
8Sa dihang miabot si Jacob sa Ehipto, ug nagtuaw ang inyong mga katigulangan ngadto kang Yahweh. Gipadala ni Yahweh si Moises ug si Aaron, nga naggiya sa inyong mga katigulangan pagawas sa Ehipto ug nagpuyo sila niining dapita.
9Apan gikalimtan nila si Yahweh nga ilang Dios; gitugyan niya sila ngadto sa mga kamot ni Sesira, nga kapitan sa mga kasundalohan sa Hazor, ngadto sa kamot sa mga Filistihanon, ug ngadto sa kamot sa hari sa Moab; kini silang tanan nakig-away batok sa inyong mga katigulangan.
10Mituaw sila kang Yahweh ug miingon, 'Nakasala kami, tungod kay gisalikway namo si Yahweh ug nag-alagad kami sa mga Baal ug sa mga Astarot. Apan karon luwasa kami gikan sa kamot sa among mga kaaway, ug mag-alagad kami kanimo.'
11Busa gipadala ni Yahweh si Jero Baal, si Bedan, si Jepte, ug si Samuel, ug gihatag ang kadaugan kaninyo sa tanang mga kaaway nga nagpalibot kaninyo, aron nga magpuyo kamo nga luwas.
12Sa dihang nakita ninyo nga miabot si Nahas ang hari sa katawhan sa Ammon aron sa pakigbatok kaninyo, miingon kamo kanako, 'Dili! Hinuon, kinahanglan nato ug usa ka hari nga maghari kanato''—bisan si Yahweh nga inyong Dios, ang inyong hari.
13Busa ania na karon ang hari nga inyong gipili, nga inyong gipangayo ug gipili ni Yahweh karon ingon nga magahari kaninyo.
14Kung kahadlokan ninyo si Yahweh, alagari siya, tumana ang iyang tingog, ug ayaw pagsupak batok sa mga sugo ni Yahweh, unya kamo ug ang hari nga nagmando kaninyo mahimong sumusunod ni Yahweh nga inyong Dios.
15Kung dili ninyo tumanon ang tingog ni Yahweh, apan mosupak hinuon batok sa mga sugo ni Yahweh, nan ang kamot ni Yahweh makigbatok kaninyo, sama sa pagpakigbatok ngadto sa inyong mga katigulangan.
16Bisan pa karon ipaila ang inyong kaugalingon ngadto kang Yahweh ug tan-awa kining dagkong butang nga buhaton ni Yahweh sa inyong atubangan.
17Dili ba panahon man karon sa ting-ani sa trigo? Mag-ampo ako kang Yahweh, nga magpadala siya ug dalugdog ug magpaulan. Unya masayod kamo ug makita nga hilabihan na ang inyong pagkadaotan, nga inyong nabuhat sa panan-aw ni Yahweh, sa pagpangayo ug hari alang sa inyong kaugalingon.”
18Busa miampo si Samuel kang Yahweh; ug sa maong adlaw gipadalugdog ni Yahweh ug gipaulan. Unya ang tanang katawhan nangahadlok pag-ayo kang Yahweh ug kang Samuel.

19Unya nag-ingon ang tibuok katawhan ngadto kang Samuel, “Pag-ampo alang sa imong mga sulugoon ngadto kang Yahweh nga imong Dios, aron dili kami mangamatay. Kay among gidugangan ang tanan namong sala niining daotan nga pagpangayo ug hari alang sa among kaugalingon.”
20Mitubag si Samuel, “Ayaw kahadlok. Nabuhat na ninyo kining tanang daotan, apan ayaw pagbiya gikan kang Yahweh, hinuon alagari si Yahweh sa bug-os ninyong kasingkasing.
21Ayaw pag-apas sa kawang nga mga butang nga dili makahatag o makaluwas, tungod kay wala silay kapuslanan.
22Tungod ug alang sa iyang bantugang ngalan, dili isalikway ni Yahweh ang iyang katawhan, tungod kay nakapahimuot kini kang Yahweh sa paghimo kaninyo nga iyang katawhan.
23Apan alang kanako, dili unta mahitabo kanako nga magpakasala ako batok kang Yahweh pinaagi sa paghunong sa pag-ampo alang kaninyo. Hinuon, tudloan ko kamo sa pamaagi nga maayo ug husto.
24Kahadloki lamang si Yahweh ug alagari siya sa kamatuoran sa bug-os ninyong kasingkasing. Hunahunaa ang mga dagkong butang nga iyang nabuhat alang kaninyo.
25Apan kung magpadayon kamo sa pagbuhat ug daotan, kamo ug ang inyong hari pagalaglagon.”