Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuɛli ò Isailiↄnɛ píi: Ma yã́ pↄ́ á òmɛɛ mà píi, ma kía kpàɛ́.
2Aàpi mɛ́ a dↄaaɛ́ sa. Mapi sↄ̃ ma zikũ̀, ma mikã puakũ̀ mɛ́ ma nɛ́ↄ kúánↄ. Ma dↄaaɛ́ za ma ɛ̀waasogↄↄ e ń a gbão.
3Má kɛ́! À kɛ ma seeladeↄ ũ Dii ń kía pↄ́ a kpào aɛ. Ma zu ge zàa'ĩna sì á gbɛ̃ewae? Ma á gbɛ̃e blèe? Ma á gbɛ̃e wɛtã̀e? Gbagusaɛ ma wɛ́ blè ma bↄ á gbɛ̃e kpɛe? Tó má kɛ̀ màa, má a fĩaboɛ.
4Ɔ̃ aa wèwà aa mɛ̀: Ni wá bleo, ni wá wɛtão, ni pↄe sí wá gbɛ̃ewao.
5Samuɛli ònɛ́ lↄ: Dii ń kía pↄ́ a kpào mɛ́ á seeladeↄ ũ gbã, kɛ́ i tàae'eao. Aa mɛ̀: Dii mɛ́ wá seelade ũ.
6Ɔ̃ Samuɛli ònɛ́: Dii mɛ́ Mↄizi ń Aalonao dìlɛ, ↄ̃ aa bↄ̀ ń á deziↄ Egipi.
7À kɛ kílikili Dii aɛ, mí yãmaa pↄ́ a kɛ̀ɛ́ ń á deziↄ siuɛ́.
8Yakↄbuↄ gɛa Egipi gbɛa á deziↄ wiilɛ̀ Diiwa, ↄ̃ à Mↄizi ń Aalonao dìlɛ, aa ń bↄ́lɛ Egipi, ↄ̃ aa ń kálɛ bùsuɛ beeu.
9Kɛ́ Dii an Lua yã́ sã̀ńgu yã́i, ↄ̃ à ń kpá Azoo zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Siselawa ń Filitɛ̃ↄ ń Mↄabuↄ kíao, aalɛ zĩkańnↄ.
10Ɔ̃ aa wiilɛ̀ Diiwa aa mɛ̀: Wa duunakɛ̀, wa pãkpànzi, wa zↄblè Baaliↄnɛ ń Asetaatiↄ. Wá bↄ wá ibɛɛↄ ↄzĩ sa, wíↄ zↄblenɛ.
11Ɔ̃ Dii Gedeↄ̃ↄ dìlɛ ń Balakuo ń Zɛfɛteo ń Sãusↄ̃ↄo aa á bↄ́ á ibɛɛpiↄ ↄzĩ gupiiu, ↄ̃ a gↄ̃ kálɛa dↄdↄa.
12Kɛ́ á è Amↄniↄ kí Naasa lɛ́ mↄ́ lɛ́lɛiwá, baa kɛ́ Dii á Lua mɛ́ á kía ũ, á òmɛɛ: Aawo! Kía mɛ́ a ikokɛwá fá!
13Tia kɛ́wa kía pↄ́ á gbɛ̀a á sɛ̀ ↄ̃ Dii dìlɛɛ́n kɛ.
14Tó á Dii vĩa vĩ mɛ́ álɛ zↄbleɛ̀, tó álɛ aà yãma mɛ́ i bↄ aà yã́ kpɛo, tó ápiↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ kiblewáo tɛ Dii á Luazi, áↄ aafiaɛ.
15Tó i Dii yãma sↄ̃o, mɛ́ a bↄ aà yã́ kpɛ, a ↄtↄ̃wáɛ lá a kɛ̀ á deziↄnɛwa.
16À mɛnafↄ̃, í yãzↄ̃ↄ pↄ́ Dii a kɛɛ́ e.
17Saɛ wá kuwà lao lò? Má Dii sísi, i to lou vĩ à ma, íↄ dↄ̃ kɛ́ á kíagbɛaa kɛ̀ Diiɛ ĩ́i maamaaɛ.
18Ɔ̃ Samuɛli Dii sìsi, ↄ̃ Dii tò lou vĩ̀ à mà zĩbeezĩ. Ɔ̃ gbɛ̃́pii vĩakɛ̀ Diiɛ ń Samuɛlio maamaa.

19Ɔ̃ aa òɛ̀: Wabikɛwɛ̃ɛ Dii n Luawa, kɛ́ wápiↄ n zↄ̀blenaↄ wásu gagao yã́i. Wa yãvãi kã̀fĩ wá duunaaɛ, asa wa kía gbɛ̀aɛ.
20Samuɛli ònɛ́: Ásu to vĩa á kũo. A vãipi kɛ̀ píiɛ, ãma ásu kɛ̃ Diiwao. Àↄ zↄbleɛ̀ ń nↄ̀sɛmɛndoo.
21Ásu kɛ̃wà à tɛ tã́aↄzio. Aa ài vĩo, aa fↄ̃ gbɛ̃́ bↄo, asa pↄpãↄnɛ.
22Dii a a gbɛ̃́ↄ vũaao a tↄ́ zↄ̃ↄ yã́i, asa aà á kɛa a gbɛ̃́ↄ ũ kàaàguɛ.
23Mapi sↄ̃, Dii su to mà duunakɛɛ mà wabikɛaɛ́ tóo. Aawo, má zɛ́ maa pↄ́ dɛ à sɛ ↄlↄɛ́.
24À vĩakɛ Diiɛ, àↄ zↄbleɛ̀ ń náaio ń nↄ̀sɛmɛndoo. À làasookɛ yãzↄ̃ↄ pↄ́ a kɛ̀ɛ́ↄwa.
25Tó a gi tɛ vãiwa, ápiↄ ń á kíao, wa á kaalɛ ápiiɛ.