Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɛ dɔ̀: N dɔ̀ɔ̀mu di m bekɛ tì kɛ di pĩ nhokpɑ̀ɑ̀tì.
2Di mmɔ̀nnì weè yó ndi ni. Mí nkòtɛ́mu kɛ̀ n yùtì pɛikɛ, kɛ̀ n kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ di bonɛ̀. N di niitɛ́ nɛ̀ m bíkɛ́mbɛ́ntì nti kɛ tùɔ̀kɛnní yíe.
3N cómmú yíe ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ nkɛ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè ììkɛ̀, kɛ̀ di m mɔkɛnɛ̀ tì, dí tì nɑ̀kɛ́. Kɛ̀ ǹ cɔutɛ́ òmɔù nɑ̀ɑ̀fɛ̀ yoo o sɑ̃mmɑrímú, kɛ̀ n ciitɛ́ òmɔù kɛ di o kpɛrɛ, yoo n fɛ̃́ũ nhòmɔù, kɛ̀ m̀ mɛ ncɔutɛ́ òmɔù kó idíítí nyi kòo kòńnɛ́, kɛ̀ ǹ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ m bo dɛ̀ ndi yietí.
4Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ɔ́ɔ̀, ɑ í ciitɛ́ òmɔù kɛ di o kpɛrɛ, ɑ mɛ nyí fɛ̃́ũ nhòmɔù, ɑ í cɔutɛ́ òmɔù kó ticuuti.
5Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ yɑ̀mu di í yɑ̀mɛ̀ n kó mɛyɛi mmɑmɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, kù yɑ̀mu.
6Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyɑ̀mu kunku kùù do tɑ̃ɑ̃tɛ́ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ dennɛ di yɛmbɛ̀ Esibiti.
7Di mmɔ̀nnì tíínnɛ̀nní ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀ kɛ̀ n di bɛnkɛ kù di dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ ndíndi nɛ̀ di yɛmbɛ̀.
8Sɑkɔbu do kɔ̀tɛ Esibiti kɛ̀ bɛ̀ nfɛ̃́ũnko di yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ̀ kùu bɛ̀ duɔ́nní Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ dènnɛ kɛ́ bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ di mɛ̀ mbo dìì ɛì.
9Kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ̀ di yɛmbɛ̀ɛ yɛ̃̀ nti Yiɛ̀ nKuyie, nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ Sisedɑɑ Asɔɔ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kóo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì nɛ̀ Mɔɑbu kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kpɑ̀nnɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ.
10Kɛ̀ di yɛmbɛ̀ tó kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie, ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu, ti dɑ yóu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ tũ nyɛbɔkɛ̀ Bɑɑdibɛ nɛ̀ Asitɑditeebɛ, ti dɛɛtɛ́nɛ̀ ti dootitɔbɛ̀ kɛ̀ tí mpĩ́ nhɑ tɔ̃mmú.
11Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔnní Sedeɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Edɑnni nɛ̀ Sɛfutee nɛ̀ mí nSɑmmuyɛɛri, kɛ̀ tí di dɛɛtɛ́nɛ̀ di dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do di fitɛ́, kɛ̀ di nɑ kɛ bonɛ̀ diwɛ̀ì di nhɛì miɛkɛ.
12Di yɑ̀ dìì mɔ̀nnì Nɑɑsi, Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tì kòò kèríní kɛ bo di dòkɛ́nɛ̀ kɛ dɔ̀ di dɔ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ yɛ̃̀ nti Yiɛ̀ nKuyie ntumɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
13Di mmɔ̀nnì ntɛnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì di tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, díì yɛ̃ ndi ò dɔ́ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ nwè ndi duɔ́.
14Kɛ̀ di dé ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ pĩ́ nku tɔ̃mmú, kɛ yíe nku kpɛti, kɛ í yetɛ tìmɑtì, mɛmmɛ díndi nɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì di bo ntɑunɛ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie.
15Kɛ̀ di mɛ nyí yie nku kpɛti kɛ̀ di yetɛ ku kuɔ́, kù bo di bɛnkɛ ku wɛ̃rímú kù do mù bɛnkɛ mɛ̀ɛ̀ botí di yɛmbɛ̀.
16Nkpɑɑ́nɛ̀ diɛ̀ nkɛ́yɑ̀ tidiɛtì ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó dɔɔ̀ tì.
17Dɛ̀ í dò ndididɛ̀ì ndi ti bomɑ̀ɑ̀? N yó mbɑ́ɑ́mmu ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ kperi kɛ́ni, kɛ̀ dí bɑntɛ́ di cɑ̀kɛmɛ̀ mɛdiɛ̀, di yɛ̃mmɛ̀ di dɔ́ okpɑ̀ɑ̀tì.
18Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛri mbɑ́ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ kperi kɛ́ni dɛ kó diyiè, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ yɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ Sɑmmuyɛɛri.

19Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sɑmmuyɛɛri kɛ dɔ̀: Bɑ́ntɛ̀ ɑ Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tũ nkù ti kpɛ́í nkɛ̀ ti bɑ́ɑ́ kú, kɛ yɛ̃́ ti yɛi nyí sénnímɛ̀, kɛ̀ ti wɛ̃̀tɛ kɛ yìɛ́ kɛ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ yɛ̃ nti dɔ́ okpɑ̀ɑ̀tì.
20Kɛ̀ Sɑmmuyɛɛrii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu yie mɛdiɛ̀, di tɛ̃́nkɛ nɛ́ bɑ́ɑ́ yie nkɛ́bútínnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie, mpĩ́nnɛ̀ ku tɔ̃mmú nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu.
21Di yóó kù bùtínnɛ́ kɛ́ntũ nyɛbɔkɛ̀ nyɛ yɛ̀ɛ̀ í yóó nɑ kɛ di teennɛ̀ yoo yɛ̀ di dɛɛtɛ́, yɛ̀ tu dɛtetìrɛ̀ ndɛ.
22Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu Kuyie nku, kù í yóó di yóu kɛ yɛ̃́ kuù dɔ́mɛ̀ kɛ di dɔɔ̀ ku kɔbɛ.
23Mí mmɔ́mmuɔ nyí yóó yie nkɛ́yetɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́yóu m bo nsɔkɛ́mɛ̀ kɛ di bɛnkú kucɛ sɑ̀ɑ̀kù.
24Dí ndé ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ́mpĩ́ nku tɔ̃mmú mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, di yɑ̀mɛ̀mu kù dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì di cuokɛ̀.
25Kɛ̀ di mɛ ndɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi ndi bo kú díndi nɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì.