Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuɛli pì Isarailanↄnɛ ń pínki: Ma yã kũ a òmɛnɛ mà pínki, ma kína kàárɛ kpatan.
2Àkũ mɛ́ ani doárɛ arɛ sà. Makũ sↄ̃ ma zĩ kũ̀, ma mìkã pura kũ̀ akũ ma nɛ́nↄn kú kãáo. Ma doárɛ arɛ zaa ma kɛfɛnnakɛgↄrↄa ari kũ a gbãrao.
3Makũn dí! À kɛ ma sèedadenↄ ũ Dikiri kũ kína kũ à kào arɛ. Ma zù ke zaaki sì á gbɛ̃kea yá? Ma á gbɛ̃ke blè yá? Ma wɛ́ tã̀ á gbɛ̃kea yá? Gusarɛgba ma wɛ́ blè ari ma bo á gbɛ̃ke kpɛ yá? Tó ma kɛ̀ lɛ, mani a fĩna bonɛ.
4Akũ ò wèa ò pì: Ńdi ó blero, ńdi wɛ́ tãwáro, ńdi pↄ́ke sí ó gbɛ̃kearo.
5Samuɛli pìńnɛ dↄ: Dikiri kũ kína kũ à kàaoomɛ á sèedadenↄ ũ gbãra, kũ ádi taari emaro. Ò pì: Dikiri mɛ́ à ó sèedade ũ.
6Akũ Samuɛli pìńnɛ: Dikiri mɛ́ à Musa kũ Harunaoo dìtɛ, akũ ò bò kũ á dizinↄ Misila.
7À zɛ kyáu Dikiri arɛ, mani yã mana kũ à kɛ̀árɛ kũ á dizinↄ babaárɛ.
8Yakubunↄ gɛna Misila gbɛra á dizinↄ wiki lɛ̀ Dikiria, akũ à Musa kũ Harunaoo dìtɛ, ò ń bↄ́tɛ Misila, akũ ò ń kátɛ bùsu dín.
9Kũ Dikiri ń Luda yã sã̀ńgu yãi, akũ à ń kpá Azo zĩ̀karinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ Siseraa kũ Filisitininↄ kũ Mↄabunↄ kínao, òtɛn zĩ̀ ká kũńwo.
10Akũ ò wiki lɛ̀ Dikiria ò pì: O durunna kɛ̀ o pã kpànyĩ o dò Baalinↄi kũ Asatorɛnↄ. Ǹ ó bo ó ibɛrɛnↄ ↄĩ sà, ónigↄ̃ donyĩ.
11Akũ Dikiri Gidiↄn dìtɛ kũ Barakio kũ Yɛfɛtao kũ Samusio ò á bó á ibɛrɛ pìnↄ ↄĩ gu sĩnda pínkia, akũ a gↄ̃ katɛna aafia.
12Kũ a è Amↄni kína Naasa tɛn su lɛ́tɛáwa, bee kũ Dikiri á Ludamɛ á kína ũ, a pìmɛnɛ: Oi! Kínan á yei!
13Tera sà kína kũ a gbɛ̀ka a sɛ̀n dí, àkũmɛ Dikiri dìtɛárɛ.
14Tó á Dikiri vĩna vĩ akũ átɛn doi, tó átɛni a yã ma akũ ádi bo a yã kpɛro, tó ákↄ̃nↄ kũ gbɛ̃ kũ àtɛn kí bleáwao tɛ́ Dikiri á Ludai, ánigↄ̃ aafia.
15Tó ádi Dikiri yã ma sↄ̃ro, akũ a bo a yã kpɛ, ani ↄ tↄ̃áwa lákũ à kɛ̀ á dizinↄnɛ nà.
16À zɛ à yã zↄ̃kↄ̃ kũ Dikiri ni kɛárɛ e.
17Ésekɛ̃gↄrↄn ó kun loo? Mani Dikiri sísi, ani tó legũ pata à ma, ánigↄ̃ dↄ̃ kũ á kína gbɛkanaa kɛ̀ Dikirinɛ ĩni manamana.
18Akũ Samuɛli Dikiri sìsi, akũ Dikiri tò legũ pàta à mà zĩ birea. Akũ gbɛ̃ sĩnda pínki vĩna kɛ̀ Dikirinɛ kũ Samuɛlio manamana.

19Akũ ò pìnɛ: Ǹ wɛ́ kɛwɛrɛ Dikiri n Ludaa de ókↄ̃nↄ n zↄ̀blerinↄ sún gagaro. O yã vãni kàra ó durunnanↄla, kũ o kína gbɛ̀ka.
20Samuɛli pìńnɛ: Àsun tó vĩna á kũro. A yã vãni pìi kɛ̀ pínki, ama àsun kɛ̃ Dikiriaro. Àgↄ̃ doi kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo.
21Àsun kɛ̃a à tɛ́ pↄ́ ginanↄiro. Ò àre vĩro, oni fↄ̃ ò gbɛ̃ boro, zaakũ pↄ́ pãnↄmɛ.
22Dikiri ni a gbɛ̃nↄ zukũnaro a tↄ́ zↄ̃kↄ̃ yãi, zaakũ à kàagu à á kɛ́ a gbɛ̃nↄ ũ.
23Makũ sↄ̃, Dikiri sún tó mà durunna kɛarɛ mà aduakɛnaárɛ tóro. Mani zɛ́ mana kũ à de à sɛ́ mↄárɛ.
24À vĩna kɛ Dikirinɛ, àgↄ̃ doi kũ náanio kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo. À laasun lɛ́ yã zↄ̃kↄ̃ kũ à kɛ̀árɛnↄa.
25Tó a gi a tɛ yã vãnii, ákↄ̃nↄ kũ á kínao, oni á kakatɛ á pínki.