Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Sameeli Israa7eela ubbaa hagaadan yaagiis; “Intte taayyo yootido ubbabaa taani siyada, intte bolli kawuwaa kawoyaas.
2Ha77i simmi inttena kaalettanau kawoi de7ees. Tana gidikko, taani daro de7aasinne cimaas; ta naati inttenaara de7oosona. Taani ta yelagatettaasappe hachchi gakkanaashin inttena kaalettaas.
3Hekko taani hagan eqqaas; GODAA sinttaaninne i tiyido kawuwaa sinttan ta bolli markkattite. Taani o boora ekkidanaa? O hare ekkidanaa? Oona cimmidanaa? Oona huqqunnidanaa? Ta aifiyaa qooqissanau o kushiyaappe mattaaye miidanaa? Hageetuppe issuwaanne taani oottidobaa gidikko, taani qanxxana” yaagiis.
4Yaagin eti zaaridi, “Neeni nuna cimmabaakka; woikko nuna huqqunnabaakka; neeni asa kushiyaappe aibanne mattaaye mabaakka” yaagidosona.
5Sameeli eta, “Intte ta kushiyan aibanne demmibeennaagau GODAINNE i tiyido kawoinne hachchi intte bollan markka” yaagiis. Etikka, “Ee, i markka” yaagidosona.
6Sameeli asaa, “Musanne Aaroona dooridaageenne intte aawata Gibxxeppe kessidaagee GODAA.
7Ha77i simmi intteyyoonne intte aawatuyyo GODAI oottido xillo oosuwau ubbau taani inttenaara GODAA sinttan mootettanaadan, hagan eqqite.
8Yaaqoobinne a so asai Gibxxe biidi de7ishin, Gibxxe asati eta naaqqido wode, intte aawati GODAAYYO waassidosona; waassin GODAI Musanne Aaroona kiittiis; eti intte aawata Gibxxeppe kessidi, hagan wottidosona.
9“SHin Israa7eela asati GODAA bantta Xoossaa dogidosona; dogin GODAI eta Haxoora olanchchatu gadaawaa Sisaara kushiyan, Pilisxxeema asatu kushiyaaninne Moo7aaba kawuwaa kushiyan aattidi immiis; aattidi immin eta olidosona.
10Eti GODAAYYO, ‘Nuuni nagaraa oottida; nuuni GODAA aggidi, Ba7aalayyoonne Asttaarootiyyo goinnida. SHin ha77i neeni nuna nu morkketu kushiyaappe ashsha; nuuni neeyyo goinnana’ yaagidi waassidosona.
11Waassin GODAI Geedoona, Baaraaqa, Yofttaahanne Sameela kiittidi, intte yuusho ubban de7iya morkketu kushiyaappe inttena ashshiis; yaatin, intte saro de7ideta.
12“Amoona asatu Kawoi Naa7oosi inttekko yiidoogaa be7ido wode, GODAI intte Xoossai intte kawo gidikkokka, intte tana, ‘CHii, nuuni nuna haaranau kawo koyoos’ yaagideta.
13Ha77ikka intte dooridi oichchido kawoi hageeho! Be7ite; GODAI intte bolli kawuwaa wottiis.
14GODAAYYO intte yayyikko, ayyo kiitettikko, a qaalaayyo azazettikko, a azazuwaayyo makkalennan aggikkonne inttekka intte bolli kawotiya kawoikka GODAA intte Xoossaa kaallikko, yaatikko lo77o.
15SHin GODAA qaalaayyo intte azazettennan ixxikkonne a azazuwaayyo makkalikko, GODAA pirddai kase intte aawatu bolli yiidoogaadan, intte bollikka yaana.
16“Simmi ha77i eqqi bayite; GODAI intte aifiyaa sinttan oottiyo ha gitabaa be7ite!
17Gisttiyaa cahaa wodee ha77a gidenneeyye? GODAI dadaanne iraa yeddana mala, taani GODAAYYO waassana. Yaaniyaabaa gidikko, kawuwaa intte oichchidoogee GODAA sinttan gita iitatetta gidiyoogaa intte erananne be7ana” yaagiis.
18Sameeli GODAAYYO waassiis; GODAI he gallassi dadaanne iraa yeddiis; hegaa gishshau, asai ubbai GODAANNE Sameela keehippe yayyiis.

19Asai ubbai Sameela, “Nuuni kawuwaa oichchidi, nu nagaraa ubbaa bolli ha iitatettaa gujjido gishshau, nuuni ne ashkkarati haiqqennaadan nuuyyo GODAA ne Xoossaa woossarkkii” yaagiis.
20Yaagin Sameeli asaayyo hagaadan yaagiis; “Yayyoppite; tumakka intte ha iitatetta ubbaa oottideta; shin intte kumetta wozanaappe GODAAYYO kiitettiteppe attin, a kaalliyoogaa aggoppite.
21Maaddenna, ashshennanne pattenna eeqata kaalloppite; aissi giikko, hegee pattennabaa.
22GODAI ba gita sunttaa gishshau ba asaa aggenna; aissi giikko, i inttena ba asa oottanau ufaittees.
23Intte gishshau woossiyoogaa aggada GODAA bolli nagaraa oottanaagee taappe haakko; taani inttena lo77onne suure ogiyaa tamaarissana.
24GODAAYYO yayyite; intte kumetta wozanaappe ammanettidi, ayyo kiitettite; intteyyo i oottido gitabaa hassayite.
25SHin intte iitabaa zaari zaaridi oottikko, inttekka intte kawoikka xayana” yaagiis.