Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ सामुएल

१ सामुएल 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु सामुएलमी ग्रुम्‍शा बाक्‍शो इस्राएली नेल्‍ल आन कली “गो इन पुंइशो नेंता। मिनु गो इन कली सासन पपाइक्‍चा कली पिप का योव़शा गेतन्‍नी। १सामुएल ८:७,२२; १सामुएल ११:१५
2मुल एको पिप इन ठेयब मुर दुम्‍शो बाक्‍ब। मुल गो खूशो दुम्‍ती। आं चां बोइश्‍शो बाक्‍ब। आं तौ गेपुकी नु बाक्‍शो बाक्‍नीस। गो आं ठिटा रेन इन कली लां कोंइब दुम्‍शो नङ।
3गो एक बाक्‍ती। आं पर्बम मारेइ मरिम्‍शो लोव़ पचा बाक्‍त हना, परमप्रभु यावे नु आ तेल लुक्‍शो आ ङोंइती देनीन। गो सुका आ ब्‍यफ, गधा रोइश्‍शो बाक्‍ङा? गो सु सु कली श्‍येत गेङा? गो सु सु आन कली दि‍बुमी? मिनु सु सु आन निसाफ पची ना घूस जङा? आं कली देंनीन। मिनु गो मेको थाप्‍नुङ” दे माइक्‍मी बाक्‍त। गन्‍ती १६:१५
4मिनु मेकोपुकीमी “आंइ कली श्‍येत मगेनी। गे आंइ कली मदिप्‍नी। गे सुइ रे मारेइ मलाइक्‍‍नी” देंमा बाक्‍त।
5मिनु सामुएलम मेको आन कली “गे आं कली दोसी सेल्‍ने मचाप्‍नी। मेको आ पर्बम परमप्रभु यावे नु आ तेल लुक्‍शो सांकछी बाक्‍नीस” देंमाक्‍त। मिनु मेकोपुकीमी “मेको सांकछी बाक्‍नीस” देंमा बाक्‍त।
6मिनु लेंशा सामुएलम मुर आन कली “परमप्रभु यावे सांकछी बाक्‍ब। मेकोमी मोसा नु हारून आस कली योव़तु। मिनु इन किकी पिपी आन कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइशा, एक चाक्‍तु।
7मिनु गे आं ङोंइती बाक्‍कीन। गो परमप्रभु यावे आ ङोंइती गेपुकी नु लोव़ पाइनुङ। परमप्रभु यावेमी इन कली नु इन किकी पिपी आन कली दोपा प्रोना, मेको इन कली देंनुङ।
8याकूब इजीप्‍त रागी ब्रु‍मेनु, इजीप्‍त ङा मुरपुकीमी मेको आन कली दिप्‍मे बाक्‍त। मिनु इन किकी पिपीपुकीमी परमप्रभु यावे कली ‘वारच पाइक्‍की’ दे पुन्‍मे बाक्‍त। मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा नु हारून आस कली सोइक्‍ता बाक्‍त। मेको निक्‍शीमी इन किकी पिपी आन कली इजीप्‍त रे ग्रुंइशा एक चाक्‍शा बाक्‍पदसे बाक्‍त। प्रस्‍थान ३:७
9तन्‍न मेकोपुकीमी परमप्रभु यावे, आन परमप्रभु कली प्रेंताक्‍म। मेकोमी मेको आन कली प्रोंइशा, सीसेरा आ गुइमी गेवा बाक्‍त। सीसेरा हासोर ङा पिप याबीन आ नेल्‍ल क्‍येङा सक्ति पाइश्‍शो लडाइ पाइब आन कप्‍तान बाक्‍माक्‍त। परमप्रभुमी मेको आन कली पलिस्‍ती आन गुइमी गेवा बाक्‍त। मिनु मोआब ङा पिप आन गुइमी यो गेवा बाक्‍त। मिनु मेकोपुकी मेको नु लडाइ पना पन बाक्‍मा बाक्‍त। न्‍यायाधीस ४:२; न्‍यायाधीस १०:७; न्‍यायाधीस १३:१; न्‍यायाधीस ३:१२
10मिनु नोले मेकोपुकीम परमप्रभु यावे कली ‘गो पाप पाइतक। गो परमप्रभु यावे कली प्रोंइतक। गो बाल देवता नु अश्‍तारोथ माइश्‍शो मूर्ति पाइश्‍शो थाम कली पूजा पाइतक। मिनु मुल आंइ जोरी सत्रु आन गुइ रे प्रोनीन। मिनु गो इन कली ला ठेयब सेल्‍नीकी’ देंमा बाक्‍त। गन्‍ती २१:७; यहोसु ७:२०; न्‍यायाधीस १०:१०; दानीएल ९:९-१९
11मिनु परमप्रभु यावेमी येरूब-बाल, बाराक, येफ्ता नु सामुएल आन कली सोइक्‍ता बाक्‍त। मिनु मेकोपुकीमी इन एर ओंथ बाक्‍शो जोरी सत्रु रे प्रोन्‍मे बाक्‍त। मिनु गेपुकी थुं नाइश्‍शा, मारेइ मदुम्‍थु बाक्‍चा तशो बाक्‍तीनी। न्‍यायाधीस ६:१४, ३२; न्‍यायाधीस ४:६; न्‍यायाधीस ११:२९; १सामुएल ७:३
12तन्‍न गे अम्‍मोनी आन पिप नाहाश कली लडाइ पथ पिशो ताइतीनी। मिनु गेपुकीमी ‘परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु इन पिप बाक्‍त हना यो, आंइ कली सासन पपाइक्‍चा कली पिप का गेने’ देंतीनी। १सामुएल ११:१-२; १सामुएल ८:१९
13मुल इन पुंइशो पिप एक बाक्‍ब। गेपुकीम एको कली माल्‍शा, योव़तीनी। मिनु परमप्रभु यावेमी इन कली पिप का गेप्‍तु।
14गेपुकीम परमप्रभु यावे कली मान पा हिंशा ठेयब सेल्‍तीनी हना, मेको आ देंशो टीतीनी हना, इन कली सासन पाइब पिपमी यो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ नोले खोइक्‍तु हना, परमप्रभु यावे गेपुकी नु बाक्‍ब।
15तन्‍न गेपुकीम परमप्रभु यावे आ देंशो ममिम्‍ताक्‍नी नु आ देंशो मटीतीनी हना, परमप्रभु यावेमी इन कली नु इन पिप कली यो प्रोंइब। न्‍यायाधीस २:१५
16मोपतीके गे बाक्‍कीन। मिनु परमप्रभु यावेमी इन ङोंइती मार ठेयब गेय पाइबा, मेको कोव़ङीन।
17मुल चेरब रिक्‍ची जाक्‍शो बाक्‍ब। मिनु गो परमप्रभु यावे कली रेउ नु बुंबु पुंइनुङ। मिनु मेकोम बुंबु पपाइश्‍शा, रेउ यिपाइक्‍ब। मिनु गे परमप्रभु यावे आ ङोंइती पिप पुंइशा, इन परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ मटिशो ठेयब पाप बाक्‍ब, दे तुइक्‍नीनी” देंमाक्‍त।
18मिनु सामुएलमी परमप्रभु यावे कली पुना बाक्‍त। मिनु मेकोमी मेको नाक्‍ती बुंबु पपाइश्‍शा रेउ यिपदा बाक्‍त। मिनु मुर नेल्‍ल परमप्रभु यावे नु सामुएल तशा, शुश हिंमा बाक्‍त।

19मिनु मुर नेल्‍लेमी सामुएल कली “परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु कली आंइ पर्बम ‘गो मबेक्‍कल’ दे पुनीन। मारदे हना आंइ मरिम्‍शो पशो ला ममाइ, आंइ कली पिप का माल्‍नीकी, दे आंइ मरिम्‍शो पतीक तेम्‍ताक्‍क” देंमा बाक्‍त।
20मिनु सामुएलम मुर आन कली “महिनीन। गेपुकी मेको मरिम्‍शो नेल्‍ल पाइतीनी हना यो, परमप्रभु यावे आ नोले खोइक्‍चा मप्रोनीन। मिनु इन थुं नेल्‍लेम परमप्रभु यावे कली ठेयब सेलीन।
21मो मपाइतीनी हना, गे शोर गाक्‍शो दुम्‍नीनी। मेकोम इन कली वारच मपाइब। श्‍येत रे यो मप्रोंइब। ब्‍यवस्‍था ३२:३७-३८; यसैया ४१:२९
22मारदे हना परमप्रभु यावेमी आ ठेयब नें आ पर्बम आ मुर आन कली कोव़शा मप्रोंइब। परमप्रभु यावेमी इन कली आंम आ मुर सेल्‍चा कली ग्‍येरसाक्‍व। प्रस्‍थान १९:६
23मिनु गो इन पर्बम पुंइचा प्रोंइचा यो परमप्रभु यावे आ ङोंइती पाप बाक्‍ब। पुंइचा मप्रोंइनुङ। गो इन कली रिम्‍शो नु ठीक लां शेंनुङ। १सामुएल ७:८-९; उत्‍पत्ती १८:२३-३२; प्रस्‍थान ३२:११-१४,३२
24मिनु परमप्रभु यावे कली मान पा हिनीन। इन थुं नेल्‍लेम थमा पा मेको कली ठेयब सेलीन। मेकोमी इन कली गिश ठेयब गेय पशो बाक्‍मे, मेको मिम्‍तीन। ब्‍यवस्‍था ६:१२-१५
25तन्‍न गे मेको तुइश्‍शा यो, मरिम्‍शो पाइतीनी हना, गेपुकी नु इन पिप मलीनीनी” देंमाक्‍त।