Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Samuela

1 Samuela 12

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe pehē ʻe Samuela ki ʻIsileli kotoa pē, “Vakai, kuo u tokanga ki homou leʻo ʻi he meʻa kotoa pē naʻa mou tala kiate au, pea kuo u fakanofo homou tuʻi.
2Pea ko eni, vakai, ʻoku hāʻele ʻae tuʻi ʻi homou ʻao: pea ko au kuo u motuʻa mo ʻuluhinā; pea vakai ʻoku ʻiate kimoutolu hoku ongo foha: pea kuo u ʻalu pe ʻi homou ʻao talu ʻeku kei siʻi ʻo aʻu ki he ʻaho ni.
3Vakai ko au eni, mou fakamoʻoni kiate au ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea ʻi he ʻao ʻo ʻene pani: ko e pulu ʻa hai kuo u faʻao? Pe ko e ʻasi ʻa hai kuo u toʻo? Pe ko hai ha tokotaha kuo u kākaaʻi? Pe ko hai ia kuo u fakafiuʻi? Pe naʻaku maʻu ʻae koloa totongi ʻi he nima ʻo hai ke fakakui ʻaki hoku mata? Pea te u toe ʻatu ia kiate kimoutolu.”
4Pea naʻa nau pehē, “Naʻe ʻikai te ke kākaaʻi ʻakimautolu, pe fakafiuʻi ʻakimautolu, pea naʻe ʻikai te ke toʻo ha meʻa mei he nima ʻo ha tangata ʻe tokotaha.”
5Pea pehē ʻe ia kiate kinautolu, “Ko ʻeku fakamoʻoni ʻa Sihova kiate kimoutolu, pea ʻoku fakamoʻoni mo ʻene pani he ʻaho ni, ʻoku ʻikai te mou ʻilo ha meʻa ʻi hoku nima.” Pea naʻa nau pehē, “Ko e fakamoʻoni ia.”
6Pea naʻe pehē ʻe Samuela ki he kakai, “Ko Sihova ia ʻaia naʻa ne fakahikihiki ʻa Mōsese mo ʻElone, mo ne ʻomi hoʻomou ngaahi tamai mei he fonua ko ʻIsipite.
7Pea ko eni mou tuʻu pe, koeʻuhi ke tau alea mo kimoutolu ʻi he ʻao ʻo Sihova ki he ngaahi ngāue māʻoniʻoni ʻa Sihova, ʻaia naʻa ne fai kiate kimoutolu, pea ki hoʻomou ngaahi tamai.
8‌ʻI he hoko ʻa Sēkope ki ʻIsipite, pea tangi ʻa hoʻomou ngaahi tamai kia Sihova, naʻe fekau ai ʻe Sihova ʻa Mōsese mo ʻElone, ʻaia naʻa na ʻomi hoʻomou ngaahi tamai mei ʻIsipite, pea ne ne pule ke nofomaʻu ʻakinautolu ʻi he potu ni.
9Pea ʻi heʻenau fakangalongaloʻi ʻa Sihova ko honau ʻOtua, naʻa ne fakatau ʻakinautolu ki he nima ʻo Sisela, ko e ʻeikitau ʻo Hasoa, pea ki he nima ʻoe kakai Filisitia, pea ki he nima ʻoe tuʻi ʻo Moape, pea naʻa nau tauʻi ʻakinautolu.
10Pea naʻa nau tangi kia Sihova ʻonau pehē, ‘Kuo mau fai angahala, koeʻuhi kuo mau liʻaki ʻa Sihova, pea mau tauhi kia Peali mo ʻAsitelote: ka ko eni, fakamoʻui ʻakimautolu mei he nima ʻo homau ngaahi fili, pea te mau tauhi koe.’
11Pea naʻe fekau ʻe Sihova ʻa Selupeali, mo Pitani, mo Sefita, mo Samuela, ʻo ne fakamoʻui ʻakimoutolu mei he nima ʻo homou ngaahi fili, ʻi he ngaahi potu kotoa pē, pea ne mou nonofo fiemālie pe.
12Pea ʻi hoʻomou mamata ʻoku haʻu ʻa Naʻasi ko e tuʻi ʻoe fānau ʻa ʻAmoni ke tauʻi ʻakimoutolu, naʻa mou pehē leva kiate au, ‘ʻIkai; ka ʻe pule ha tuʻi kiate kimoutolu: ka ko homou tuʻi ʻa Sihova ko homou ʻOtua.’
13Pea ko eni, vakai ki he tuʻi ʻaia kuo mou fili, mo ia ne mou holi ki ai! Pea vakai, kuo fakanofo ʻe Sihova ʻae tuʻi, kiate kimoutolu.
14Kapau te mou manavahē kia Sihova, pea tauhi ia, pea fai talangofua ki heʻene folofola, pea ʻoua naʻa angatuʻu ki he fekau ʻa Sihova, pehē ʻe tuʻumaʻu pe ʻakimoutolu mo e tuʻi foki ʻoku pule kiate kimoutolu ʻi he muimui kia Sihova ko homou ʻOtua:
15Pea kapau ʻe ʻikai te mou talangofua ki he folofola ʻa Sihova kiate kimoutolu, ʻo hangē ko hono hiki hake ki hoʻomou ngaahi tamai.

16“Pea ko eni, mou tutuʻu ʻo mamata ki he meʻa lahi ni, ʻaia ʻe fai ʻe Sihova ʻi homou ʻao.
17‌ʻIkai ko e ʻaho eni ʻoe ututaʻu uite? Te u ui kia Sihova, pea te ne fekau ʻae mana mo e ʻuha; koeʻuhi ke mou vakai ʻo ʻilo ʻoku lahi ʻa hoʻomou angahala, ʻaia kuo mou fai ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻi hoʻomou kole ʻae tuʻi moʻomoutolu.
18Ko ia naʻe lotu ai ʻa Samuela kia Sihova: pea naʻe ʻomi ʻe Sihova ʻae mana mo e ʻuha ʻi he ʻaho ko ia: pea naʻe manavahē lahi ʻae kakai kotoa pē kia Sihova mo Samuela.”

19Pea naʻe pehē ʻe he kakai kotoa pē kia Samuela, “Ke ke hūfia ʻa hoʻo kau tamaioʻeiki kia Sihova ko ho ʻOtua ke ʻoua naʻa mau mate: he kuo mau fakalahi ʻaki ʻemau ngaahi angahala kotoa pē ʻae kovi ni, ke kole ʻae tuʻi moʻomautolu.”

20Pea naʻe pehē ʻe Samuela ki he kakai, “ʻOua naʻa mou manavahē: kuo mou fai ʻae ngaahi angahala ni kotoa pē: kaeʻoua naʻa mou tafoki mei hoʻomou muimui ʻia Sihova, ka mou tauhi ʻa Sihova ʻaki homou loto kotoa;
21Pea ʻoua naʻa mou afe atu: he ka pehē te mou muimui ai ki he ngaahi meʻa vaʻinga, ʻaia ʻe ʻikai ʻaonga pe faʻa fakamoʻui; he ko e meʻa vaʻinga.
22He koeʻuhi ʻe ʻikai liʻaki ʻe Sihova ʻa hono kakai koeʻuhi ko hono huafa lahi: he kuo lelei kia Sihova ke ne ngaohi ʻakimoutolu ko hono kakai.
23Pea ko au foki, Ke taʻofi ʻe he ʻOtua ʻa ʻeku fai angahala kia Sihova ʻi he tuku ʻeku hūfia ʻakimoutolu: ka teu ako kiate kimoutolu ʻae hala lelei mo totonu:
24Ke mou manavahē pe kia Sihova, pea tauhi ia ʻi he moʻoni ʻo homou loto kotoa: he vakai ki he ngaahi meʻa lahi kuo ne fai maʻamoutolu.
25Pea kapau te mou kei fai angakovi, ʻe fakaʻauha ʻakimoutolu, ʻio, ʻakimoutolu mo homou tuʻi.”