Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sɑmuɛli I

Sɑmuɛli I 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑmuɛli u Isirelibɑ kpuro sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee nɑ bɛɛn ɡere wurɑ ɡɑ̃ɑnu kpuro sɔɔ mɑ nɑ bɛɛ sunɔ kuɑ.
2Tɛ̃ wiyɑ u koo bɛɛ kpɑrɑ, domi nɑ tɔkɔ kuɑ, nɛn seri bururɑ, nɛn bibɑ mɑɑ bukurɑ nɡe bɛɛ. Wee nɑ bɛɛ kpɑrɑ sɑɑ nɛn ɑluwɑɑsirun di sere n kɑ ɡirɑri ɡisɔ.
3I mɑn seedɑ diiyo Yinni Gusunɔ kɑ sunɔ wi u ɡɔsɑn wuswɑɑɔ. Wɑrɑn kɛtɛwɑ nɑ mwɑɑre. Ǹ kun mɛ, weren kɛtɛkuwɑ nɑ mwɑ. Wɑrɑ nɑ tɑki diire. Ǹ kun mɛ, wɑrɑ nɑ dɑm dɔrere. Nɡe weren kɛ̃rɑ nɑ mwɑɑre n kɑ nùn ɡem wɛ̃. Wi nɑ yen ɡɑɑ kuɑre, kon yɛ̃ro yen dibu kɔsiɑ.
4Bɑ nɛɛ, ɑ ǹ sun tɑki diire, ɑ ǹ mɑɑ sun dɑm dɔrere. Mɛyɑ ɑ ǹ mɑɑ bɛsɛn ɡoon kɛ̃ru mwɑɑre ɑ kɑ nùn ɡem wɛ̃.
5Sɑmuɛli u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, Yinni Gusunɔ kɑ sunɔ wi u ɡɔsɑ bɑ sɑ̃ɑ seedɑ ɡisɔ mɑ i ǹ kɔ̃sɑ ɡɑɑ wɑ nɛ sɔɔ. Bɑ nɛɛ, mɛyɑ.
6Yerɑ Sɑmuɛli u kpɑm bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, Yinni Gusunɔwɑ u sɑ̃ɑ nɛn seedɑ, wi, wi u Mɔwisi kɑ Aroni ɡɔsɑ mɑ u bɛɛn bɑɑbɑbɑ yɑrɑmɑ sɑɑ Eɡibitin tem di.
7Ǹ n mɛn nɑ, i yɔ̃ro sɛ̃ɛ tɛ̃, kpɑ i bɛɛn tɑɑrɛ nɔ Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ. Kon bɛɛ win sɔm ɡeenu yɑɑyɑsiɑ ni u kuɑ bɛɛ kɑ bɛɛn bɑɑbɑbɑn sɔ̃.
8Yɑkɔbu kɑ wiɡibu bɑ dɑ Eɡibitiɔ. Mɑ Eɡibitiɡibu bɑ ben bibun bweseru nɔni sɔ̃ɔwɑ, mɑ bɑ Yinni Gusunɔ nɔɔɡiru sue u kɑ bu somi. Mɑ u bu Mɔwisi kɑ Aroni ɡɔriɑ. Beyɑ bɑ bu yɑrɑ Eɡibitin di, mɑ bɑ derɑ bɑ sinɑ tem mini.
9Adɑmɑ bɑ Gusunɔ ben Yinni wi duɑri. Mɑ u bu Hɑsorin tɑbu sunɔ Siserɑ nɔmu sɔndiɑ kɑ Filisitibɑ kɑ Mɔɑbun sunɔ. Be kpurowɑ bɑ kɑ bu tɑbu kuɑ bɑ bu kɑmiɑ.
10Yerɑ bɑ Yinni Gusunɔ sokɑ bɑ nùn sɔ̃ɔwɑ bɑ nɛɛ, bɑ durum kuɑ domi bɑ nùn deri bɑ bũu tɔn durɔ be bɑ mɔ̀ Bɑɑlibɑ kɑ bũu tɔn kurɔ wi bɑ mɔ̀ Asitɑɑte sɑ̃ɑmɔ. Adɑmɑ ù n bu wɔrɑ ben yibɛrɛbɑn nɔmɑn di, bɑ koo nu deri bu nùn sɑ̃.
11Mɑ Yinni Gusunɔ u bu Gedeoni ɡɔriɑmɑ kɑ Bɑrɑki kɑ Yɛfite kɑ sere mɑɑ nɛ Sɑmuɛli. Mɑ u bɛɛ wɔrɑ sɑɑ bɛɛn yibɛrɛbɑn nɔmɑn di be bɑ bɛɛ sikerenɛ, mɑ i sinɑ kɑ ɑlɑfiɑ.
12Adɑmɑ sɑnɑm mɛ i wɑ mɑ Amɔnibɑn sunɔ Nɑkɑsi u bɛɛ tɑbu wɔrim wee, yerɑ i mɑn sɔ̃ɔwɑ i nɛɛ, sunɔwɑ i kĩ u bɛɛ kpɑrɑ, bɑɑ mɛ Yinni Gusunɔ u bɑndu dii bɛɛn suunu sɔɔ.
13I nùn sunɔ bikiɑ, mɑ u bɛɛ nùn wɛ̃. Sunɔ wi i kĩ mi, wi wee mi tɛ̃.
14Ì n Yinni Gusunɔ nɑsie, ì n nùn sɑ̃ɑmɔ, ì n win ɡɑri mɛm nɔɔwɑmmɛ, mɑ i ǹ win ɡere yinɛ, mɑ i nùn swĩi dee dee, bɛɛ kɑ bɛɛn sunɔ wi u bɛɛ kpɑre, i ko i ɡeɑ wɑ.
15Adɑmɑ ì kun win ɡɑri mɛm nɔɔwɛ, mɑ i win ɡere yinɑ, u koo bɛɛ nɔmɑ doke nɡe mɛ u bɛɛn bɑɑbɑbɑ kuɑ.
16Tɛ̃, i yɔ̃ro i wɑ ɡɑ̃ɑ bɑkɑ ni Yinni Gusunɔ u koo ko bɛɛn wuswɑɑɔ.
17N ǹ doo ɡɛ̃ɛrun sɑɑwɑ sɑ wɑ̃ɑ mi tɛ̃? Kon Yinni Gusunɔ kɑnɑ u de ɡurɑ yu nɛ kɑ ɡbɑ̃sukunu. Sɑnɑm mɛyɑ i ko ɡiɑ mɑ durum bɑkɑ i kuɑ win mi, ye i kɑ tii sunɔ bikiɑ.
18Mɑ Sɑmuɛli u Yinni Gusunɔ kɑnɑ. Gurɑ nɑ tɔ̃ɔ te sɔɔ, kɑ ɡbɑ̃sukunu. Yerɑ tɔn be kpuro bɑ Yinni Gusunɔ kɑ Sɑmuɛli nɑsiɑ.

19Mɑ be kpuro bɑ Sɑmuɛli sɔ̃ɔwɑ bɑ nɛɛ, ɑ Gusunɔ wunɛn Yinni kɑnɔ bɛsɛ wunɛn bwɑ̃ɑbun sɔ̃ kpɑ su ku rɑ ɡbi yèn sɔ̃ sɑ kpɑm durum sosi bɛsɛn durum ɡurɑ sɔɔ domi sɑ tii sunɔ bikiɑ.
20Mɑ Sɑmuɛli u bu wisɑ u nɛɛ, i ku nɑndɑ. Geemɑ, i kɔ̃sɑ ye kpuro kuɑ, ɑdɑmɑ i ku mɑɑ ɡɛrɑ Yinni Gusunɔn swɑɑn di. I nùn sɑ̃ɑwɔ kɑ bɛɛn ɡɔ̃ru kpuro.
21I ku ɡɛrɑ i bũnu swĩi. Nu ǹ ɑrufɑɑni ɡɑɑ mɔ, nu ǹ mɑɑ kpɛ̃ nu bɛɛ fɑɑbɑ ko, domi kɑmɑ nu sɑ̃ɑ.
22Yinni Gusunɔ u ɡɔ̃ru doke u bɛɛ ko win tɔmbu, u ǹ mɑɑ bɛɛ yinɑmɔ win yĩsi bɑkɑrun bɛɛrɛn sɔ̃.
23Nɛn tii mɑɑ Gusunɔ u mɑn ɡbɑrɑ bu nɛɛ, nɑ ǹ mɑɑ bɛɛ kɑnɑru kuɑmmɛ. Domi yeyɑ n ko n sɑ̃ɑ nɛn durum win mi. Ko nɑ n bɛɛ swɑɑ ɡeɑ sɔ̃ɔsimɔwɑ ye yɑ dɛnde.
24I n ɡesi Yinni Gusunɔ nɑsie kpɑ i n nùn sɑ̃ɑmɔ kɑ nuku tiɑ kɑ bɛɛn ɡɔ̃rusu kpuro, kpɑ i n yɑɑye ɡɑ̃ɑ bɑkɑ ni u bɛɛ kuɑ.
25Adɑmɑ ì n dɑɑ kɔ̃sɑ mɔ̀, i ko i kɑm kowɑ bɛɛ kɑ bɛɛn sunɔ wi.