Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 1 Samuel

1 Samuel 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bihain Samuel i tokim ol Israel olsem, “Yupela harim. Mi bin mekim olgeta samting olsem yupela i bin askim mi na mi bin givim yupela wanpela king bilong bosim yupela.
2Na em bai i senisim mi na stiaim yupela long gutpela rot. Tasol mi lapun pinis na gras bilong mi i waitpela na ol pikinini bilong mi i bikpela pinis olsem yupela. Mi bin i stap lida bilong yupela long taim mi yangpela yet i kam inap nau.
3Yupela i save gut long pasin bilong mi. Tasol sapos mi bin mekim wanpela rong long yupela, orait yupela i mas kotim mi nau long ai bilong Bikpela na bilong king em i bin makim. Ating mi bin kisim bulmakau o donki bilong wanpela man, a? O ating mi giamanim wanpela man na stilim samting bilong en? O ating mi bin mekim nogut long wanpela man? Ating mi bin larim wanpela man i grisim mi bilong paulim kot? Sapos mi bin mekim wanpela samting olsem, orait nau yupela i mas tokim mi na mi ken bekim dispela samting na stretim.”
4Orait ol manmeri i bekim tok olsem, “Nogat tru. Yu no bin giamanim mipela na pulim wanpela samting o mekim nogut long mipela. Na yu no bin larim wanpela man i grisim yu.”
5Olsem na Samuel i tokim ol, “Gutpela. Bikpela wantaim king em i bin makim, i bin harim dispela tok bilong yupela, na i save pinis yupela i no bin painim wanpela rong long mi.” Na ol i tok, “Tru tumas. Bikpela i save pinis.”
6Na Samuel i skruim tok olsem, “Yes, Bikpela i save pinis. Bipo Bikpela tasol i bin makim Moses tupela Aron, na em yet i bin kisim ol tumbuna bilong yupela long Isip na bringim ol i kam.
7Orait yupela i mas putim yau gut na mi ken kotim yupela long ai bilong Bikpela. Mi laik tokim yupela long ol strongpela wok Bikpela i bin mekim bilong kisim bek yupela na ol tumbuna bilong yupela.
8I olsem. Tumbuna Jekop wantaim ol famili bilong en i bin i go i stap long Isip, na bihain ol man bilong Isip i bin mekim nogut long ol lain bilong ol, em ol tumbuna bilong yupela. Olsem na ol i bin krai long Bikpela long helpim ol, na em i salim Moses wantaim Aron i go long ol. Na tupela i kisim ol tumbuna long Isip na bringim ol i kam sindaun long dispela kantri.
9Tasol ol i lusim tingting long God, Bikpela bilong yumi. Olsem na em i larim king bilong Moap i kam na pait long ol na winim ol. Na long narapela taim em i larim Sisera, namba wan kepten bilong ami bilong biktaun Hasor, i kam. Na long sampela taim ol Filistia i kam.
10Olsem na ol tumbuna i beten strong long Bikpela long helpim ol. Ol i tokim em olsem, ‘Bikpela, mipela i bin givim baksait long yu na mipela i bin mekim lotu long ol giaman god Bal na ol god meri Astarte. Olsem na mipela i mekim sin pinis. Nau mipela i askim yu long kisim bek mipela long han bilong ol birua na mipela bai i lotu long yu na bihainim yu wanpela tasol.’
11“Orait Bikpela i harim beten bilong ol na em i salim Gideon na Bedan na Jepta na mi Samuel bilong helpim ol. Mipela olgeta wan wan i bin kisim bek yupela long han bilong ol birua na yupela Israel i bin i stap gut.
12Na long olgeta dispela taim God, Bikpela bilong yumi tasol, i stap king bilong yumi. Tasol bihain yupela i lukim Nahas, king bilong ol Amon, i laik kam pait long yupela. Olsem na yupela i no laikim God i stap king bilong yupela. Na yupela i kam tokim mi olsem, ‘Maski. Mipela i laik yu makim wanpela king bilong mipela.’
13“Orait em hia dispela king yupela i bin makim. Yupela i bin askim Bikpela long em, na Bikpela i givim em long yupela.
14Na sapos yupela wantaim king bilong yupela i stap aninit long God, Bikpela bilong yumi, na sapos yupela i lotuim em na harim tok na bihainim ol lo bilong en na bihainim em oltaim, orait bai God i givim yupela gutpela sindaun tru.
15Tasol sapos yupela i no laik harim tok bilong Bikpela na yupela i bikhet na sakim lo bilong en, orait bai Bikpela i mekim save long yupela, olsem em i bin mekim long ol tumbuna bilong yupela.
16Orait harim. Yupela wet liklik na bai yupela i lukim wanpela bikpela samting Bikpela yet i laik mekim.
17Yupela i save, nau em i taim bilong katim wit i redi pinis na i no taim bilong ren. Tasol nau bai mi prea na Bikpela bai i mekim klaut i pairap na salim ren i kam daun. Na yupela bai i lukim dispela na bai yupela i save, taim yupela i bin askim Bikpela long givim yupela wanpela king, yupela i bin mekim bikpela sin.”
18Orait Samuel i beten na long dispela de tasol Bikpela i mekim klaut i pairap na ren i kam daun. Ol manmeri i lukim na ol i pret nogut long Bikpela na long Samuel.

19Olsem na ol manmeri i tokim Samuel olsem, “Bikman, mipela i laik bai yu beten long God, Bikpela bilong yumi, na askim em long marimari long mipela, bai mipela i no ken i dai. Mipela i mekim planti sin pinis, na nau mipela i save, mipela i bin mekim narapela sin moa taim mipela i askim yu long makim king bilong mipela.”
20Tasol Samuel i bekim tok olsem, “Yupela i no ken pret. Tru, yupela i bin mekim dispela pasin nogut, tasol nogut yupela i givim baksait olgeta long Bikpela. Nogat. Yupela i mas bihainim em tru na yupela i mas strong long mekim wok bilong en.
21Na yupela i no ken bihainim ol giaman god. Ol i samting nating tasol, na ol i no inap helpim yupela na kisim bek yupela.
22Laik bilong Bikpela tasol na em i bin makim yupela i kamap lain manmeri bilong en. Olsem na em i tingting long biknem na promis bilong en na em i no inap givim baksait long yupela.
23Tasol mi yet mi gat wok bilong beten oltaim long God i helpim yupela. Sapos mi lusim beten bai mi mekim sin long Bikpela. Na mi bai skulim yupela long gutpela na stretpela pasin na yupela i mas bihainim.
24Yupela i mas tingim ol bikpela samting God i bin mekim bilong helpim yupela, na yupela i mas aninit long em oltaim. Na yupela i mas bihainim em tru na yupela i mas strong long mekim wok bilong en.
25Tasol sapos yupela i wok yet long mekim sin, bai Bikpela i bagarapim yupela wantaim king bilong yupela.”