Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni Samuela ese Israela taudia ibounai dekenai ia haroro, ia gwau, “Umui kamonai: Lau be umui emui hereva ibounai lau kamonai, emui ura lau abia dae, king ta umui dekenai lau henia, umui do ia gunalaia.
2Vadaeni harihari king ta umui abia, emui gunalaia tauna, to lau be lau buruka vadaeni. Lauegu huina ia kurokuro vadaeni, lauegu natuna danu umui itaia noho, umui dekenai idia noho. Lau be umui lau gunalaia, lau uhau neganai ia mai bona hari dina.
3Lau inai Samuela, Lohiabada ena vairanai, bona ia ese ia abia hidi tauna ena vairanai lau gini noho. Bema kerere ta lau karaia, mani emui kara lau do umui samania, idia edia vairanai. Daika ena boromakau tau lau henaoa? Daika ena doniki lau henaoa? Daika lau koia, a? Daika lau hisihisi henia, a? Daika ena imana dekena amo, iena kota do lau hagagevaia totona moni lau abia vadaeni, a? Bema inai bamona kerere umui ta dekenai lau karaia, lau do umui hadibaia, vadaeni lau abia kerere gauna umui dekenai do lau henia lou.”
4Israela taudia idia haere, idia gwau, “Oi ese ai oi koia lasi, bona ai oi hisihisi henia lasi, bona kota hagagevaia totona moni ta oi abia lasi.”
5Samuela ese ma idia dekenai ia hereva, ia gwau, “Hari dina Lohiabada ese umui emui vairana dekenai ia hamomokania, bona ia abia hidi king danu ese harihari ia hamomokania noho, umui ese kerere ta umui davaria diba lasi lau dekenai.” Idia haere, idia gwau, “Oibe, Lohiabada ese aiemai vairana dekenai ia hamomokania vadaeni.”
6Samuela ese Israela taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada ese Mose bona Arona ia abia hidi, bona umui emui sene taudia idia hakaua mai Aigupito dekena amo.
7Unai dainai, harihari do umui gini noho, do umui marere lasi, badina lau ese umui do lau samania, Lohiabada ena vairana dekenai. Lohiabada ena hamauria kara umui dekenai, bona emui sene taudia dekenai, do lau gwauraia, do umui laloa lou totona, gauna inai:
8“Iakobo be Aigupito dekenai ia lao murinai, emui sene taudia ese Lohiabada dekenai idia taitai neganai, Lohiabada ese Mose bona Arona ia siaia. Vadaeni idia ruaosi ese emui sene taudia Aigupito dekena amo idia hakaua mai, inai gabu idia dekenai ia henia, edia noho gabuna.
9“To idia ese Lohiabada, edia Dirava, idia laloaboio. Lohiabada ese Sisera, Hasoro ena tuari orea ena biaguna, bona Pilistia taudia, bona Moaba edia king ia koudia lasi, vadaeni idia ese emui sene taudia idia halusia.
10“Lohiabada dekenai idia tai henia, idia gwau, ‘Lohiabada e, ai be ai kara dika vadaeni, oi Lohiabada ai rakatania vadaeni, Bala bona Asataroto dekenai ai tomadiho vadaeni. To harihari oi dekenai ai noinoi, ai dekenai idia tuari henia taudia edia siahu dekena amo ai do oi hamauria, unai neganai ai ese oi sibona do ai tomadiho henia!’
11Vadaeni Lohiabada ese Gideona bona Baraki bona Iepeta, bona lau danu Samuela, ia siaia. Vadaeni unai gunalaia taudia dekena amo, umui dekenai idia tuari henia taudia edia siahu dekena amo, Lohiabada ese umui ia hamauria, vadaeni umui noho namonamo.
12“To Nahasa, Amono taudia edia king umui itaia, ia ese umui ia tuari henia gwauraia. Unai neganai Lohiabada, emui King umui negea, bona lau umui hamaoroa, umui gwau, ‘Ai ura king ta ese ai do ia gunalaia.’
13“Harihari emui king, umui abia hidi tauna umui itaia. Ia totona umui noinoi, bona harihari Lohiabada ese umui dekenai ia henia vadaeni.
14Bema Lohiabada dekenai umui gari, iena hesiai gaukara umui karaia, ia dekenai do umui kamonai, bona iena oda hereva do umui kamonai henia, bona bema umui bona emui king ese Lohiabada emui Dirava ena murinai umui raka neganai, emui noho be do ia namo.
15To bema Lohiabada umui kamonai henia lasi, bona bema iena oda hereva umui utua neganai, ia ese umui bona emui king do ia durua lasi.
16“Unai dainai, iniseni do umui gini, do umui marere lasi, badina kara badana ta Lohiabada ese do ia karaia, do umui itaia.
17Hari be medu lasi negana, ani? Lau ese Lohiabada do lau noia, vadaeni ia ese guba boiboi bona medu do ia siaia. Vadaeni unai dekena amo do umui diba emui kara dika, Lohiabada dekenai umui karaia gauna, be bada. Emui kara dika be inai: Umui be king totona umui noinoi.”
18Unai dainai Samuela ese Lohiabada ia noia, vadaeni Lohiabada ese guba boiboi bona medu unai dina dekenai ia siaia. Vadaeni taunimanima ibounai ese Lohiabada bona Samuela dekenai idia gari bada.

19Vadaeni taunimanima ibounai ese Samuela idia noia, idia gwau, “Lohiabada oiemu Dirava do oi noia, ai be do ai mase lasi. Badina hari ai diba vadaeni, aiemai kara dika be momo, ma inai kara dika danu ai karaia: Ai be king totona ai noinoi vadaeni.”
20Vadaeni Samuela ese idia ia hamaoroa, ia gwau, “Do umui gari lasi, inai kara dika ibounai umui karaia vadaeni. To Lohiabada dekena amo do umui raka siri lasi. Lohiabada ena hesiai gaukara do umui karaia, mai emui kudouna ibounai.
21Dirava koikoidia edia murinai do umui raka lasi. Idia be anina lasi gaudia, umui idia hamauria diba lasi, badina idia be momokani lasi.
22“Lohiabada ese gwauhamata metauna ia karaia vadaeni, ia ese umui do ia rakatania lasi, badina ia ura umui be iena bese korikori umui do ia halaoa.
23Bona lau danu, lau ese guriguri umui dainai do lau hadokoa lasi. Badina bema umui totona lau guriguri noho lasi neganai, lau be Lohiabada dekenai lau kara dika. Lasi, to lau ese dala namona bona dala maorona be umui dekenai do lau hadibaia.
24“Lohiabada garina do umui gari, bona iena hesiai gaukara do umui karaia namonamo, mai emui kudouna ibounai. Do umui laloa noho, ia ese kara badadia dekena amo umui ia hanamoa vadaeni.
25To bema kara dika umui karaia noho neganai, Lohiabada ese umui bona emui king do ia hadikaia ore.”