Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Singena

Samuyɛli Singena 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuyɛli yi a fala Isirayila birin xa, a naxa, “N bata ɛ xuiin namɛ ɛ naxan birin falaxi. N bata mangan dɔxɔ ɛ xun na.
2Iki mangan ni i ra naxan tima ɛ yɛɛ ra. N tan bata fori n xunsɛxɛn bata fuga. N ma diine fan be ɛ tagi. N bata ti ɛ yɛɛ ra keli n dii ɲɔrɛn ma han to.
3N tan ni i ra, n tixi ɛ yɛtagi. Ɛ n yabi Alatala yɛtagi e nun a muxu sugandixina. N na nde a ɲinge tongo? N na nde a sofali tongo? N na nde ɲaxankata? N na nde tɔrɔ? N dimi yi seen nasuxu nde ra alogo n xa n yɛɛn naxi a fe ɲaxin ma? Xa n na nde keden peen tongo nɛn, n na raxɛtɛma nɛn.”
4E yi a yabi, e naxa, “I mi nxu ɲaxankataxi. I mi nxu tɔrɔxi. I mi se rasuxi muxu yo yii.”
5A yi a fala e xa, a naxa, “Alatala nan ɛ seren na, a muxu sugandixin nan ɛ seren na to lɔxɔni, a ɛ mi sese to n yii.” E naxa, “Seren nan a tan na.”
6Samuyɛli mɔn yi a fala yamaan xa, a naxa, “Alatala nan Musa nun Haruna tongo alogo ɛ benbane xa mini Misiran yi.
7Awa iki, ɛ ti kitisadeni Alatala yɛtagi. Alatala fe faɲin naxanye ligaxi ɛ nun ɛ benbane xa, n ne rabirama nɛn ɛ ma.
8Yaxuba fa xanbini Misiran yi, ɛ benbane yi Alatala maxandi e mali feen na. Alatala yi Musa nun Haruna rafa, e ɛ benbane ramini Misiran yi, e yi e radɔxɔ be.
9Koni e yi ɲinan Alatala xɔn, e Ala. Nanara, a yi tin e yi so Sisera yamarin bun, Xasori gali mangana. A mɔn yi e so Filisitine yii e nun Moyaba mangan yii, naxanye yi e yɛngɛma.
10E mɔn yi Alatala maxandi, e naxa, ‘Nxu bata yulubin liga, bayo nxu bata Alatala rabeɲin nxu yi Baali nun Asitarate suxurene batu. Koni iki, nxu xunba nxu yaxune yii fa, nxu i batuɛ.’
11Awa, Alatala yi Yerubali rafa e nun Bedani nun Yefeta, dɔnxɛn na n tan Samuyɛli, alogo ɛ xa xunba ɛ yaxune yii naxanye ɛ rabilinxi. Ɛ yi lu kantanna kui.
12Koni ɛ to Amonine manga Naxasi to fɛ ɛ xili ma, ɛ yi a fala n xa, ɛ naxa, ‘Nxu wama mangan xɔn, a xa nxu yamari.’ A yi luxi alo Alatala mi yi ɛ mangan na.
13Awa, ɛ bata a sɔtɔ ɛ mangan naxan sugandixi, ɛ bata naxan maxɔdin. Alatala bata mangan dɔxɔ ɛ xun na.
14Xa ɛ gaxu Alatala yɛɛ ra, ɛ yi a batu, xa ɛ a xuiin namɛ, xa ɛ mi murutɛ Alatalaa yamarine ma, nayi ɛ nun ɛ mangan xa bira Alatala fɔxɔ ra, ɛ Ala.
15Koni xa ɛ mi Alatala xuiin namɛ, xa ɛ murutɛ Alatalaa yamarine bun, nayi Alatala ɛ yɛngɛma nɛn, alo a liga ɛ benbane ra kii naxan yi.
16Iki, ɛ yitɔn ɛ yi fe gbeen mato Alatala naxan ligama ɛ yɛtagi.
17To xa mi murutu xaba waxatin na ba? N na Alatala maxandima nɛn, a yi galanna nun tulen nagodo. Nayi, ɛ ɛ kala fe gbeen kolonma nɛn Alatala yɛɛ ra yi, ɛ to mangan dɔxɔ feen maxɔdinxi.”
18Samuyɛli yi Alatala maxandi. Na lɔxɔn yɛtɛni, Alatala yi galanna nun tulen nafa. Yamaan birin yi gaxu Alatala yɛɛ ra e nun Samuyɛli.

19Yamaan birin yi a fala Samuyɛli xa, e naxa, “Alatala maxandi, i ya Ala, i ya walikɛne xa, alogo nxu nama faxa, bayo nxu bata mangan maxɔdin feen sa nxɔ yulubine birin fari.”
20Samuyɛli naxa, “Ɛ nama gaxu. Ɛ bata fe ɲaxini ito birin liga, koni ɛ nama xɛtɛ Alatala fɔxɔ ra, ɛ Alatala batu ɛ bɔɲɛn ma feu!
21Ɛ nama bira suxurene fɔxɔ ra fuyan! Naxanye mi nɔɛ maliin tiyɛ, e mi marakisin tiyɛ, bayo ala fuune nan e tan na.
22Alatala mi a yamaan nabeɲinɲɛ a xili gbeena fe ra, bayo a tan yɛtɛɛn nan tinxi ɛ findi a yamaan na.
23Alatala xa n fan natanga yulubi tongon ma, n tondi a maxandɛ ɛ xa! N na ɛ xaranma nɛn kira faɲin nun tinxinna ma.
24Ɛ gaxu Alatala yɛɛ ra tun! Ɛ a batu lannayani ɛ bɔɲɛn ma feu! A mato, a fe gbeen naxanye ligaxi ɛ xa.
25Koni xa ɛ lu fe ɲaxin ligɛ, ɛ raxɔrima nɛn, ɛ tan nun ɛ mangan na.”