Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 1 Crónicas

1 Crónicas 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israelcunataga jutinpa-jutinpa apuntaran cada famillyata mandajcunata, waranga (1,000) suldärucunapa mandajnincunata, pachac (100) suldärucunapa mandajnincunata, waquin mandajcunata. Imano arunanpäpis raquisha caycaran ishcay chunca chuscun waranga-cama (24,000). Paycunaga watacho cada quillami turnun chayamuptenga rucapa rayta sirbej.
2Watacho gallarej rimir quillacho arunanpaj raquishan runacunapa mandajnin caran Zabdielpa wamran Jasobeam. Pay mandaycaran ishcay chunca chuscun waranga (24,000) runacunata.
3Payga caran Farespita miraj. Chay röpacho cajtaga paymi llapanta mandaran.
4Ishcay quilla cajcho arunanpaj raquishan runacunapa mandajnenga caran Ahohi marca runa Dodai. Pay mandaycaran ishcay chunca chuscun waranga (24,000) runacunata.
5Quimsa quilla cajcho arunanpaj raquishan runacunapa mandajnenga caran Benaía. Pay mandaycaran ishcay chunca chuscun warangata (24,000). Payga caran cüra Joiadapa wamranmi.
6Benaiami caran quimsa chunca (30) jinyu suldärucunapa mandajninpis. Benaiapa wamran Amisabadmi mandaran quimsa quilla cajcho arunanpaj raquisha cajtaga.
7Chuscu quilla cajcho arunanpaj raquishan runacunapa mandajnin caran Joabpa wauguin Asael. Paypa ruquin mandaran wamran Zebadías. Pay mandaycaran ishcay chunca chuscun waranga (24,000) runacunata.
8Pichga quilla cajcho arunanpaj raquishan runacunapa mandajnin caran Izrai marca runa Samhut. Pay mandaycaran ishcay chunca chuscun warangata (24,000).
9Sojta quilla cajcho arunanpaj raquishan runacunapa mandajnin caran Ira. Pay caran Tecoa runa Iquespa wamran. Ira mandaycaran ishcay chunca chuscun warangata (24,000).
10Ganchis quilla cajcho arunanpaj raquishan runacunapa mandajnin caran Palti marca runa Heles. Payga caran Efraín casta. Heles mandaycaran ishcay chunca chuscun warangata (24,000).
11Pusaj quilla cajcho arunanpaj raquishan runacunapa mandajnin caran Sibecai. Payga caran Zerapita mirar aywaj, Husa marcapita. Sibecai mandaycaran ishcay chunca chuscun warangata (24,000).
12Isgun quilla cajcho arunanpaj raquisha caycaj runacunata mandaran Ebiezer. Payga caran Benjamín trïbu runapa wamran, Anatot marcapita. Ebiezer mandaycaran ishcay chunca chuscun waranga (24,000) runacunata.
13Chunca quilla cajcho arunanpaj raquisha caycaj runacunata mandaran Maharai. Payga caran Zerapita mirar aywajpa wamran, Netofa marcapita. Maharai mandaycaran ishcay chunca chuscun warangata (24,000).
14Chunca juc quillan cajcho arunanpaj raquisha caycaj runacunata mandaran Benaía. Payga caran Efrainpita mirar aywajpa wamran, Piratón marcapita. Benaía mandaycaran ishcay chunca chuscun warangata (24,000).
15Chunca ishcaynin quilla cajcho arunanpaj raquisha caycaj runacunata mandaran Heldai. Payga caran Otonielpita mirar aywajpa wamran, Netofa marcapita. Heldai mandaycaran ishcay chunca chuscun warangata (24,000).
16Israel trïbucunapa mandajnincuna caynömi caran: Rubén trïbupa mandajnin caran Zicripa wamran Eliezer. Simeón trïbupa mandajnin caran Maacapa wamran Sefatías.
17Leví trïbupa mandajnin caran Kemuelpa wamran Hasabías. Aaronpita miraj famillyapa mandajnin caran Sadoc.
18Judá trïbupa mandajnin caran Davidpa wauguin Eliú. Isacar trïbupa mandajnin caran Micaelpa wamran Omri.

19Zabulón trïbupa mandajnin caran Abdiaspa wamran Ismaías. Neftalí trïbupa mandajnin caran Azrielpa wamran Jerimot.
20Efraín trïbupa mandajnin caran Azaziaspa wamran Oseas. Pullan caj Manasés trïbupa mandajnin caran Pedaiaspa wamran Joel.
21Galaadcho caycaj pullan caj Manasés trïbupana mandajnin caran Zacariaspa wamran Iddo. Benjamín trïbupa mandajnin caran Abnerpa wamran Jaasiel.
22Dan trïbupa mandajnin caran Jerohampa wamran Azareel. Chaynömi caran cada trïbu Israelcunapa mandajnincunapis.
23David manami sinsuchiranchu ishcay chunca (20) watayojpita uraman cajtaga. Tayta Diosmi aunisha caran goyllarcunano Israelcunaga aypalla mirananpaj.
24Sarviapa wamran Joab sinsuyta gallariran. Ichanga manami sinsuyta usharannachu sinsushanpita Israelcunata Tayta Dios fiyupa castigaptin. Chaynöpami aycapis cashanga mana canchu ray Davidpa acta librunchöga.
25Adielpa wamran Azmavet caran raypa palasyuncho tesurëru. Chacracunacho, siudäcunacho, marcacunacho, linda tincojcunacho ima-aycanpis churarajcunata ricaj caran Uziaspa wamran Jonatán.
26Chacracho arojcunapa mandajninna caycaran Quelubpa wamran Ezri.
27Übas chacracunata arunanpaj mandäga caran Ramat marca runa Simei. Ima-aycapis churaränan wasi cajman bïnuta ashtajpa mandajninna caran Sefam marca runa Zabdi.
28Olivo yöracunata, jirca ïgus yöracunata tumajcunapa mandajnin caran Gedera marca runa Baal-hanán. Asëtita churajcunapa mandajninna caran Joás.
29Saroncho wäcacunata michejpa mandajninna caran jinan Sarón marca runa Sitrai. Ragran pampa guechwacunacho uywacunata michejpa mandajninna caran Adlaipa wamran Safat.
30Camëllucunata michejcunapa mandajnin caran Ismaelpita mirar aywaj Obil. Bürrucunata michejcunapa mandajninna caran Meronot marca runa Jehedías.
31Uyshacunata michejcunapa mandajninna caran Agar runa Jaziz. Paycunaga caran ray Davidpa ima-aycantapis ricajcunapa mandajnillan.
32Davidpa tiyun Jonatán caran alli tantiyaj yachaj. Payga Davidtami imatapis tantiyachej. Hacmonipa wamran Jehiel caran raypa wamrancunata uywaj.
33Ahitofelpis caran rayta willapar tantiyachej. Arac runa Husaiga raywan alli car cuyanacoj.
34Ahitofelpa ruquinna caran Benaiapa wamran Joiadawan Abiatar. Rayta täpaj suldärucunapa mandajninna caran Joab.