Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila kaan naxanye wali mangana ganli, ne nan itoe ra, xabila xunne nun sofa kuntigin naxanye yi muxu wuli nun muxu kɛmɛ xun na e nun sofa kuntigi gbɛtɛye. E yitaxunxi muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin yɛɛn nan ma. Ɲɛɛn kike yo kike gali keden yi fama nɛn walideni mangan xa.
2Sabadiyɛli a diin Yasobeyami nan yi gali singen kuntigin na ɲɛɛn kike singeni. Muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin nan yi a yamarin bun ma.
3Sabadiyɛli yi findixi Peresi yixɛtɛna nde nan na. A tan nan findi ganla birin kuntigin na ɲɛɛn kike singeni.
4Axoxi xabilan muxuna nde Dodayi yi findi gali kuntigin na ɲɛɛn kike firindeni. Mikiloti yi findi a sofa kuntigin na. Muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin nan yi a yamarin bun ma.
5Saraxarali Yehoyadaa diin Bɛnaya yi findi gali kuntigin na ɲɛɛn kike saxandeni. Muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin nan yi a yamarin bun ma.
6Bɛnaya nan yi Dawudaa sofa wɛkilɛxi tonge saxanne xunna ra. A diina Amisabadi yi a ganla nin.
7Yowaba xunyɛna Asahɛli yi findi gali kuntigin na ɲɛɛn kike naanindeni. A diin Sebadiya nan ti a ɲɔxɔn na. Muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin nan yi a yamarin bun ma.
8Samehuti Yisira kaan yi findi gali kuntigin na ɲɛɛn kike suulundeni. Muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin nan yi a yamarin bun ma.
9Ikɛsi a diina Ira Tekowa kaan yi findi gali kuntigin na ɲɛɛn kike sennindeni. Muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin nan yi a yamarin bun ma.
10Efirami bɔnsɔnna muxuna nde Xɛlɛsi Pelon kaan nan yi findi gali kuntigin na ɲɛɛn kike soloferedeni. Muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin nan yi a yamarin bun ma.
11Sera xabilan muxuna nde Sibekayi Xusa kaan yi findi gali kuntigin na ɲɛɛn kike solomasɛxɛdeni. Muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin nan yi a yamarin bun ma.
12Bunyamin bɔnsɔnna muxuna nde Abiyeseri Anatɔti kaan yi findi gali kuntigin na ɲɛɛn kike solomanaanindeni. Muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin nan yi a yamarin bun ma.
13Sera xabilan muxuna nde Maharayi Netofa kaan yi findi gali kuntigin na ɲɛɛn kike fudeni. Muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin nan yi a yamarin bun ma.
14Efirami bɔnsɔnna muxuna nde Bɛnaya Piraton kaan yi findi gali kuntigin na ɲɛɛn kike fu nun kedendeni. Muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin nan yi a yamarin bun ma.
15Otiniyɛli xabilan muxuna nde Xɛlidayi Netofa kaan yi findi gali kuntigin na ɲɛɛn kike fu nun firindeni. Muxu wuli mɔxɔɲɛn nun naanin nan yi a yamarin bun ma.
16Kuntigin naxanye yi Isirayila bɔnsɔnne xun na, ne ni i ra: Rubɛn bɔnsɔnna xun na, Sikiri a diina Eliyeseri. Simeyɔn bɔnsɔnna xun na, Makaa diin Sɛfati.
17Lewi bɔnsɔnna xun na, Kɛmuyɛli a diin Hasabi. Haruna yixɛtɛne xun na, Sadɔki.
18Yuda bɔnsɔnna xun na, Dawuda tada Elihu. Isakari bɔnsɔnna xun na, Mikeli a diina Omiri.

19Sabulon bɔnsɔnna xun na, Abadi a diin Yisemaya. Nafatali bɔnsɔnna xun na, Asiriyɛli a diin Yerimoti.
20Efirami bɔnsɔnna xun na, Asasiyaa diin Hoseya. Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna xun na, Pɛdayaa diin Yowɛli.
21Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna fan xun na Galadi yamanani, Sakari a diin Yido. Bunyamin bɔnsɔnna xun na, Abineri a diin Yaasiyɛli.
22Dan bɔnsɔnna xun na, Yeroxamaa diina Asarɛli. Isirayila bɔnsɔn kuntigine nan ne ra.
23Dawuda mi xɛmɛne tɛngɛ, naxanye barin munma yi ɲɛɛ mɔxɔɲɛn ti bayo Alatala bata yi a fala a Isirayila kaane wuyama ayi nɛn alo sarene kore.
24Seruyaa diin Yowaba bata yi Isirayila kaane yatɛ fɔlɔ, koni a mi a raɲan masɔtɔ Alaa xɔlɔn ma lan Isirayila yamaan ma. Na yatɛn mi sɛbɛ Dawudaa taruxu kɛdine kui.
25Adiyeli a diina Asamawɛti nan yi mangana nafulu kantanna ra. Yusiyaa diin Yonatan nan yi nafulu kantanna ra banxidɛne nun taa gbɛtɛne nun kantan ti banxi matexine yi.
26Kelubu a diina Esiri nan yi xɛɛ biine xunna ra.
27Ramati kaan Simeyi nan yi manpa bili nakɔ feene xun na. Sefami kaan Sabidi nan yi manpa bili bogine nun manpa feene xun na.
28Gederi kaan Baali-Xanan nan yi oliwin nun burunna xɔdɛ binle fe xun na yamanan lanbanni. Yowasa nan yi ture feen xunna ra.
29Sitirayi Sarɔn kaan nan yi ɲingene fe xunna ra Sarɔn yamanani. Adalayi a diin Safati nan yi ɲingene fe xunna ra lanban yirene yi.
30Sumayila bɔnsɔnna muxuna nde Obili nan yi ɲɔgɔmɛne fe xunna ra. Yexedeya Meronoti kaan nan yi sofanle fe xunna ra.
31Yasisi nan yi siine nun yɛxɛɛne fe xunna ra, Hagari bɔnsɔnna muxuna. Na muxune nan yi yengi dɔxi Manga Dawuda sɔtɔ seene xɔn ma.
32Manga Dawuda sɔxɔ Yonatan findi a kawandi muxun nun a sɛbɛli tiin nan na, a fekolonna yi gbo. Xakimoni a diin Yɛxiyɛli nan yi mangana dii xɛmɛne masuxu muxun na.
33Mangan kawandi muxun nan yi Axitofeli fan na. Mangan xɔyin nan yi Xusayi ra, Araka bɔnsɔnna muxuna nde.
34Bɛnayaa diin Yehoyada nun Abiyatari nan lu Axitofeli ɲɔxɔni. Yowaba nan yi mangana gali kuntigin na.