Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SISIGA

1 SISIGA 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israel taudia ladadia bini, iduhu kwaradia bona daha bona sinahu Iohiadia bona edia orea biagudia, hanua pavapavana isiaina e lao heniva, laḡani lalonai hua ta ta ai orea edia lao mai e ita taova; orea ta ta taudia na gerebu-rua daha-hani.
2Iasobeama, Sabdiele natuna, na orea gini-gunana e biaguava, hua gini-gunana ai; ena orea taudia na gerebu-rua daha-hani.
3Ia na Perese garana; bona ia ese tuari lohiadia iboudiai e biagudiava, hua gini-gunana ai.
4Dodai tau Ahohi ese hua iharuana oreana e biaguava; ena orea taudia na gerebu-rua daha-hani.
5Hua ihatoina oreana biaguna na Benaia, hahelaḡa tauna Iehoiada natuna; ena orea taudia na gerebu-rua daha-hani.
6Ina Benaia na goada-herea tauna ta, vanegai toi-ahuiosi bogaragidiai, bona ia ese toi-ahuiosi e biagudiava; ia natuna Amisabad ese ena orea e biagudiava.
7Ihahanina na Asahele, Ioab tadina, hua ihahanina ena, bona ia natuna Sebadia ia murinai; ena orea taudia na gerebu-rua daha-hani.
8Hua iha-imana oreana biaguna na Samahutu, tau Isiraha; ena orea taudia na gerebu-rua daha-hani.
9Ihatauratoina, hua ihatauratoina ena, na Ira, Ikese tau Tekoa natuna; ena orea taudia na gerebu-rua daha-hani.
10Ihahituna, hua ihahituna ena, na Helese, tau Pelono Efraim garana ta; ena orea taudia na gerebu-rua daha-hani.
11Ihataurahanina, hua ihataurahanina ena, na Sibekai, tau Husata, Sera iduhuna tauna; ena orea taudia na gerebu-rua daha-hani.
12Ihataurahani-tana, hua ihataurahanitana ena, na Abiesere, tau Anatoto, Beniamina iduhuna tauna; ena orea taudia na gerebu-rua daha-hani.
13Ihagwautana, hua ihagwautana ena, na Maharai tau Netofa, Sera iduhuna tauna; ena orea taudia na gerebu-rua daha-hani.
14Ihagwauta-tana, hua ihagwauta-tana ena, na Benaia, tau Piratono, Efraim garana ta; ena orea taudia na gerebu-rua daha-hani.
15Ihagwauta-ruana, hua ihagwauta-ruana ena, na Heledai, tau Netofa, Otoniele garana; ena orea taudia na gerebu-rua daha-hani.
16Israel ena iduhu itataodia taudia: Ruben iduhuna taudia ikwaradia na Eliesere Sikri; Simeon iduhuna taudia ikwaradia na Sefatia Maaka;
17Levi iduhuna taudia ikwaradia na Hasabia Kemuel; Aaron iduhuna taudia ikwaradia na Sadok;
18Iuda iduhuna taudia ikwaradia na Elihu, David kakana ta; Isakara iduhuna taudia ikwaradia na Omri Mikael;

19Sebulun iduhuna taudia ikwaradia na Isimaia Obadia; Napatali iduhuna taudia ikwaradia na Ieremoto Asriel;
20Efraim iduhuna taudia ikwaradia na Hosea Asasia; Manase iduhu-kahana taudia ikwaradia na Ioel Pedaia;
21Manase iduhu-kahana Gilead ai e nohomu taudia ikwaradia na Ido Sekaria; Beniamina iduhuna taudia ikwaradia na Iaasiel Abnere;
22Dan iduhuna taudia ikwaradia na Asarele Ierohama. Israel ena iduhu lohiadia bunu.
23David ese laḡani ruahui henuna taudia na se duahidia, badina be Iehova vada e gwau hamata, ia ese Israel baine hahutumaia, guba hisiudia hohodia na heto.
24Ioab Seruia ese taunimanima iduahidia e matamaia, a se ha-orea; to ḡau tamona badu na Israel latanai e kau, una kara dainai, bona King David Sisigana bukana lalonai asie torea Iaunimanima na ede hohodia.
25Hanua pavapavana ena habou-habou rumadia itataodia na Asamavete, Adiele natuna; bona tano idoinai, hanua badadia bona maraḡidia bona kohorodia ai habou-habou rumadia itataodia na Ionatan, Usia natuna.
26Biru taudia itataodia na Esri, Kelubu natuna;
27bona vine imeadia itataodia tauna na Simei, tau Ramata; bona vine anidia, vine ranuna e haboumu gabudia bae laohai ḡaudia, itataodia na Sabdi, tau Sifimi.
28Olive bona suke audia Sefela ai itataodia tauna na Baal-hanana, tau Gedere; bona e habou dehorodia itataodia tauna na Ioasa.
29Saron ai e reḡudia seridia itataodia tauna na Sitrai, tau Saron; bona koura ai e reḡudia seridia itataodia tauna na Safata, Adlai natuna.
30Kamelo itataodia tauna na Obili, tau Ismael; bona doniki hahinedia itataodia tauna na Iehedeia, tau Meronoto. Mamoe seridia itataodia tauna na Iasisi, tau Hagere.
31Ini iboudiai na King David ena kohu ireḡudia.
32Ionatan, David tamana lahaina, na gwau-sisiba tauna, badina be ia na diba momo tauna bona itorena tauna. Ia bona Iehiele, Hakamoni natuna, ese hanua pavapavana natuna e naridia.
33Ahitofel na hanua pavapavana ena gwau-sisiba tauna, bona Husai tau Araki na hanua pavapavana turana.
34Ahitofel gabuna na Iehoiada Benaia bona Abiatara ese e abia. Ioab na hanua pavapavana ena tuari oreana biaguna.