Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Hou Olelesu

1 Hou Olelesu 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili fi ilia fifi asi bisilua dunu, amola ilia eagene ouligisu dunu amo da Isala:ili soge ouligisu, ilia dio da hagudu dedei. Ode huluane, oubi afae afae amoga, gilisisu afae afae da Isala:ili soge ouligisu. Gilisisu afae afae amo ganodini, dunu 24,000 agoane ba:i. Amola gilisisu afae afae ouligisu, ilia da oubi afae afaega ouligisu dunu ilegei. Ilia da dadi gagui wa:i hou huluane ouligisu.
2Oubiga gilisisu ouligisu dunu ilia dio da :- Oubi Age - Yasioubia:me. E da Sa:badiele egefe amola Bilese sosogo fi dunu. Bilese sosogo fi da Yuda fi ganodini galu. Oubi Ageyadu - Doudai. E da Ahouhaide egaga fi dunu. Ea bisibagia dunu da Migilode. Oubi Osoda - Bina:ia (gobele salasu dunu Yihoiada egefe) E da gilisisu “Gasa Bagade Dunu 30” amoga bisilua galu. E bagia, egefe Amisaba:de da gilisisu “Gasa Bagade Dunu 30” bisilua hamoi. Oubi Biyadu - A:sahele (Youa:be ea eya). Egefe Sebadaia da e bagia ea gilisisu ouligi. Oubi Bi - Sia:mahade (Isala egaga fi dunu). Oubi Gafe - A:ila (Igesie egefe. E da Degoa moilaiga misi.) Oubi Fesu - Hilese (e da Ifala:ime fi dunu. E da Belounaide dunu.) Oubi Godo - Sibigai (e da Sela sosogo fi dunu. Sela sosogo da Yuda fi amo ganodini galu. Oubi Sesege - A:ibisa (e da A:nadode moilaiga misi. A:nadode da Bediamini fi ilia soge ganodini dialu.) Oubi Nabu - Mahala:iai (e da Nidoufa moilaiga misi. E da Sela sosogo fi dunu.) Oubi Gida - Bina:ia (e da Biladone moilaiga misi. Biladone da Ifala:ime f ilia ganodini dialu Oubi Fago - Heledai (e da Nidoufa moilaiga misi. E da Odeniele egaga fi dunu.) Isala:ili Fi Dunu Ilia Gamane Ouligisu Hou
16Gamane eagene dunu amo da Isala:ili fi ouligisu, ilia dio da hagudu dedei. FiEagene Ouligisu Dunu Liubene Elia:isa (Sigalai egefe) Simione Siefada:ia (Ma:iaga egefe) Lifai Ha:siabaia (Gemiuele egefe) Elane Sa:idoge Yuda Ilaihiu (hina bagade Da:ibidi eaola afae) Isaga Omeli (Maigele egefe) Sebiulane Isiama:ia (Oubadaia egefe) Na:fadalai Yelimode (A:saliele egefe) Ifala:ime Housia (A:isasaia egefe) Guma:dini Ma:na:se Youele (Bida:iya egefe) Gusudili Ma:na:se Idou (Segalaia egefe) Bediamini Ya:isiele (A:bena egefe) Da:ne Asa:iliele (Yilouha:me egefe)
23Hina bagade Da:ibidi da dunu amo lalelegele ode 20 amoga hame doaga:i, ilia dio idimusa: hame dedei. Bai Hina Gode da Isala:ili fi dunu ilia idi da gasumuni muagado lesula ili defele hamoma:ne ilegele sia:i dagoi.
24Youa:be (ea eme da Seluaia) e da Isala:ili fi ilia dio dedemusa: mui, be hame dedene dagoi. Amo dio dedesu hou hamobeba:le, Gode da Isala:ili fi ilima se iasu i. Amaiba:le, amo dio bisili idi da hina bagade Da:ibidi ea dedesu buga amo ganodini hame dedene legei ba:i.
25Dunu amo da hina bagade ea liligi ouligi, ilia dio da hagudu dedei. Hina bagade ea LiligiOuligisu Dunu Hina bagade ea liligi legesu sesei...A:sama:ifede (A:idele egefe) Dunudafa ilia liligi legesu sesei...Yihonada:ne (Asaia egefe) Ifabi hawa: hamosu dunu...Eselai (Gilabe egefe) Waini efe sagai...Simiai (e da La:ima moilaiga misi) Waini hano legesu sesei...Sa:badai (e da Sifa:me moilaiga misi) Olife amola ‘sigamo’ ifa (guma:dini agolo sogega dialu) ...Ba:ile Ha:ina:ne (e da Gida moilaiga misi) Olife susuligi legesu diasu...Youa:sie Bulamagau Fofoi amo da Sia:lane umiga lesulu...Sidili (e da Sia:lane moilaiga misi) Bulamagau Fofoi amo da fagoga lesulu...Sia:fa:de (A:dala:iai egefe) Ga:mele...Oubili (Isama:ielaide dunu) Dougi...Yediya (Milonodaide dunu) Sibi amola Goudi...Ya:isisi (Ha:gelaide dunu)
32Da:ibidi aeyama Yonada:ne da medenegi fada:i sia:ne iasu dunu esalu. E amola Yihaiele (Ha:gamounai egefe) da hina bagade egefelali ilia adoba:su hou ouligisu.
33Ahidoubele da Da:ibidima fada:i sia:ne iasu dunu esalu. Amola Hiusiai (Agaide dunu) da Da:ibidi ea na:iyado dunu amola ema fada:i sia:ne iasu dunu.
34Ahidoubele da bogoloba, amogalu Abaia:da amola Yihoiada (Bina:ia egefe) da Da:ibidima fada:i sia:ne iasu dunu hamoi. Youa:be da hina bagade ea dadi gagui wa:i ouligisu dunu esalu.