Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SIVARAI

1 SIVARAI 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israela taudia edia iduhu lohia taudia bona tuari orea edia biagudia, bona king ena hesiai gaukara idia karaia opesa taudia edia ladadia be inai. Tuari orea be 12, bona lagani ibounai lalonai, hua ta ta dekenai, orea ma ta ese basileia naria gaukara idia karaia, edia nega, edia nega dekenai. Tuari orea ta ta edia tuari taudia be 24,000.
2Orea ginigunana, hua ginigunana dekenai ia gaukara oreana ena biaguna be Iasobeama Sabidiele. Iena orea taudia be ibounai 24,000.
3Ia be Perese ena bese tauna ta, bona ia ese tuari lohia ibounai ia biagua, hua ginigunana dekenai.
4Hua iharuana dekenai ia gaukara orea ena biaguna be Dodai, Ahohi tauna. Mikiloto be iena iharuana. Dodai ena orea taudia be ibounai 24,000.
5Hua ihatoina dekenai ia gaukara orea ena biaguna be Benaia, hahelagaia tauna Iehoiada ena natuna tau. Benaia ena orea taudia be ibounai 24,000.
6Inai Benaia be goada herea tauna ta. Ia be Davida ena “Tuari Taudia Goadadia 30” edia memba ta. Bona ia ese unai “30” ia gunalaia. Benaia ena natuna tau Amisabada ese iena orea ia gunalaia.
7Hua namba 4 dekenai ia gaukara orea ena biaguna be Asahele, Ioaba ena tadina. Asahele ena natuna tau, Sebadaia ese inai orea ia gunalaia, iena tamana ena gabu dekenai. Asahele ena orea taudia ibounai be 24,000.
8Hua namba 5 dekenai ia gaukara orea ena biaguna be Samahutu, Isiraha tauna. Samahutu ena orea taudia ibounai be 24,000.
9Hua namba 6 dekenai ia gaukara orea ena biaguna be Ira, Ikese, Tekoa tauna ena natuna. Ira ena orea taudia ibounai be 24,000.
10Hua namba 7 dekenai ia gaukara orea ena biaguna be Helese, Pelono tauna, Eparaima tano dekena amo. Helese ena orea taudia ibounai be 24,000.
11Hua namba 8 dekenai ia gaukara orea ena biaguna be Sibikai, Husata tauna. Ia be Sera iduhu dekena amo. Sibikai ena orea taudia ibounai be 24,000.
12Hua namba 9 dekenai ia gaukara orea ena biaguna be Abiesere, Anatoto tauna, Beniamina iduhu tauna. Abiesere ena orea taudia ibounai be 24,000.
13Hua namba 10 dekenai ia gaukara orea ena biaguna be Maharai, Netopa tauna. Ia be Sera iduhu tauna ta. Maharai ena orea taudia ibounai be 24,000.
14Hua namba 11 dekenai ia gaukara orea ena biaguna be Benaia, Piratono tauna, Eparaima iduhu dekena amo. Benaia ena orea taudia ibounai be 24,000.
15Hua namba 12 dekenai ia gaukara orea ena biaguna be Heledai, Netopa tauna. Ia be Otoniele ena bese tauna, Heledai ena orea taudia ibounai be 24,000.
16Israela ena iduhu naria taudia be inai: Rubena iduhu: Eliesere Sikiri Simeona iduhu: Sepataia Maka
17Levi iduhu: Hasabaia Kemuela Arona iduhu: Sadoka
18Iuda iduhu: Elihu, Davida ena kakana ta. Isakara iduhu: Omeri Mikaela

19Sebuluno iduhu: Isimaia Obadaia Napatali iduhu: Ieremoto Asariele
20Eparaima iduhu: Hosea Asasaia Manase iduhu kahana: Ioela Pedaia
21Manase iduhu kahana (Gileada): Ido Sekaraia Beniamina iduhu: Iasiele Abinere
22Dano iduhu: Asarele Ierohama Israela ena iduhu lohia taudia be unai.
23Davida ese edia mauri lagani 20 idia do abia lasi taudia ia duahia lasi, badina Lohiabada ese ia gwauhamata vadaeni, ia ese Israela taudia edia namba do ia habadaia, guba ena hisiu idia momo herea hegeregerena.
24Ioaba Seruia ese taunimanima duahia gaukara ia hamatamaia, to ia haorea lasi. Inai taunimanima duahia gaukara dainai Dirava ese Israela ia badu henia. Unai dainai king Davida ena Sivarai Buka lalonai taunimanima edia namba idia torea lasi.
25King ena kohu naria taudia be inai: Asamavete Adiele ese king ena kohu haboua rumadia ia naria. Ionatana Usaia ese tano kahana ibounai dekenai, hanua badadia bona maragidia dekenai, bona kohoro dekenai noho kohu haboua rumadia ia naria.
26Uma gabu bona biru taudia ia naria tauna be Esiri Kelubu.
27Vain audia edia uma gabudia naria tauna be Simei, Ramata tauna. Vain huahua ena ranu idia haboua gabudia be Sabidi, Sipimi tauna ese ia naria.
28Olive audia bona fig audia, dina diho kahana tano palaka dekenai idia vara, be Bala Hanana, Gedere tauna, ese ia naria. Bona olive huahua ena dehoro idia haboua gabudia be Ioasa ese ia naria.
29Sitirai, Sarona tauna ese boromakau oreadia be Sarona tano palaka dekenai ia naria. Bona koura dekenai noho boromakau oreadia be Sapata, Adelai ena natuna ese ia naria.
30Kamelo ia naridia tauna be Obili, Isamaela tauna ta, bona doniki ia naridia tauna be Iehedeia, Merenoto tauna. Mamoe bona nanigosi oreadia be Iasisi, Hagere tauna ese ia naria .
31Inai taudia ibounai ese king Davida ena kohu idia naria.
32Ionatana, Davida ena tamana maragi, be sisiba henia tauna mai aonega danu. Ionatana danu be taravatu hadibaia tauna ta. Ia bona Iehiele, Hakamoni ena natuna, ese king ena natuna idia hadibaia.
33Ahitopela ese Davida ia sisiba henia, bona ia hagoadaia, bona Husai, Araki tauna be king Davida ena turana.
34Ahitopela ena gabuna be Iehoiada Benaia bona Abiatara ese idia abia. Ioaba be king ena tuari orea ena biaguna.