Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mao kini ang talaan sa mga pangulo sa banay sa mga Israelita, nga mga komandante sa liboan ug gatosan, ingon man usab ang mga opisyal sa kasundalohan nga nag-alagad sa hari sa nagkalainlaing mga paagi. Nag-alagad ug usa ka bulan sa tibuok tuig ang matag pundok sa kasundalohan. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an ang matag pundok.
2Ang nangulo sa pundok alang sa unang bulan mao si Jashobeam ang anak nga lalaki ni Zabdiel. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
3Kaliwat siya ni Perez ug gitugyanan sa tanang mga opisyal sa kasundalohan alang sa unang bulan.
4Ang nangulo sa pundok alang sa ikaduhang bulan mao si Dodai, nga gikan sa banay ni Ahohi. Si Miklot mao ang ikaduha sa ranggo. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
5Ang komandante sa kasundalohan alang sa ikatulong bulan mao si Benaya ang anak nga lalaki ni Jehoyada, nga usa ka pari ug pangulo. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
6Si Benaya mao ang pangulo sa 30 ug lapas sa 30 ka kalalakin-an. Nahisakop sa iyang pundok si Amizabad ang iyang anak nga lalaki.
7Ang komandante sa ikaupat nga bulan mao si Asahel nga igsoong lalaki ni Joab. Nahimong komandante sunod kaniya si Zebadia ang iyang anak nga lalaki. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
8Ang komandante sa ikalimang bulan mao si Shamhut, ang kaliwat ni Izra. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
9Ang komandante alang sa ika-unom nga bulan mao si Ira ang anak nga lalaki ni Ikkes, nga gikan sa Tekoa. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
10Ang komandante alang sa ikapito nga bulan mao si Helez nga taga-Pelon, gikan sa katawhan ni Efraim. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
11Ang komandante sa ikawalo nga bulan mao si Sibecai nga taga-Husha, gikan sa banay ni Zera. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
12Ang komandante sa ikasiyam nga bulan mao si Abiezer nga taga-Anatot, nga gikan sa tribo ni Benjamin. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
13Ang komandante sa ikanapulo nga bulan mao si Maharai nga gikan sa siyudad sa Netofa, ug gikan sa banay ni Zera. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
14Ang komandante alang sa ikanapulo ug usa ka bulan mao si Benaya nga gikan sa siyudad sa Piraton, ug gikan sa tribo ni Efraim. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
15Ang komandante sa ikanapulo ug duha ka bulan mao si Heldai nga gikan sa siyudad sa Netofa, ug gikan sa banay ni Otniel. Adunay 24, 000 ka kalalakin-an sa iyang pundok.
16Mao kini ang mga pangulo sa mga tribo sa Israel: Alang sa tribo ni Ruben, ang pangulo mao si Eliezer ang anak nga lalaki ni Zicri. Alang sa tribo ni Simeon, ang pangulo mao si Shefatia ang anak nga lalaki ni Maaca.
17Alang sa tribo ni Levi, ang pangulo mao si Hashabia ang anak nga lalaki ni Kemuel, ug si Zadok mao ang nangulo sa mga kaliwat ni Aaron.
18Alang sa tribo ni Juda, ang pangulo mao si Elihu, ang usa sa mga igsoong lalaki ni David. Alang sa tribo ni Isacar, ang pangulo mao si Omri ang anak nga lalaki ni Micael.

19Alang sa tribo ni Zebulun, ang pangulo mao si Ishmaya ang anak nga lalaki ni Obadia. Alang sa tribo ni Naftali, ang pangulo mao si Jeremoth ang anak nga lalaki ni Azriel.
20Alang sa tribo ni Efraim, ang pangulo mao si Hoshea ang anak nga lalaki ni Azazia. Alang sa katunga sa tribo ni Manases, ang pangulo mao si Joel ang anak nga lalaki ni Pedaya.
21Alang sa katunga nga tribo ni Manases sa Gilead, ang pangulo mao si Ido ang anak nga lalaki ni Zacarias. Alang sa tribo ni Benjamin, ang pangulo mao si Jaasiel ang anak nga lalaki ni Abner.
22Alang sa tribo ni Dan, ang pangulo mao si Azarel ang anak nga lalaki ni Jeroham. Mao kini ang mga pangulo sa mga tribo sa Israel.
23Wala giihap ni David kadtong nagpangidaron ug 20 hangtod paubos, tungod kay nagsaad man si Yahweh nga padaghanon ang Israel sama sa mga bituon sa langit.
24Nagsugod sa pag-ihap sa kalalakin-an si Joab ang anak nga lalaki ni Zeruya, apan wala kini nahuman. Gipahamtang sa Israel ang kapungot tungod niini. Wala nahisulat sa basahon ni Haring David ang gidaghanon niini.
25Si Azmavet ang anak nga lalaki ni Adiel mao ang gitugyanan sa mga bahandi sa hari. Si Jonathan ang anak nga lalaki ni Uzia mao ang nagdumala sa mga balay tipiganan sa kaumahan, sa mga siyudad, ug sa mga baryo, ug sa lig-ong mga tore.
26Si Ezri ang anak nga lalaki ni Kelub mao ang nagdumala sa mga mag-uuma, nga maoy nag-ugmad sa yuta.
27Si Shimei nga gikan sa Rama mao ang nagdumala sa mga parasan, ug si Zabdi nga gikan sa Sefam mao ang nagdumala sa ubasan ug sa mga bodega sa bino.
28Si Baal Hanan nga gikan sa Geder mao ang nagdumala sa mga kahoy nga olibo ug sa mga kahoy nga sikamoro diha sa patag nga mga dapit, ug si Joas mao ang nagdumala sa mga balay tipiganan sa lana.
29Ang nagdumala sa panon sa kahayopan nga nagpasibsib sa Sharon mao si Shitrai nga gikan sa Sharon, ug ang nagdumala sa panon sa kahayopan sa mga walog mao si Shafat ang anak nga lalaki ni Adlai.
30Ang nagdumala sa mga kamelyo mao si Obil ang Ismaelinhon, ug ang nagdumala sa mga bayeng asno mao si Jedea nga gikan sa Meronot. Ang nagdumala sa panon sa mga karnero mao si Jaziz nga taga-Hagrite.
31Silang tanan mao ang gitugyanan sa kabtangan ni Haring David.
32Ang uyoan ni David, nga si Jonathan, mao ang magtatambag, sanglit usa man siya ka tawong maalamon ug usa ka eskriba. Si Jehiel ang anak nga lalaki ni Hacmoni maoy nag-atiman sa mga anak nga lalaki sa hari.
33Si Ahitofel mao ang magtatambag sa hari, ug si Hushai nga gikan sa katawhan sa Arkanhon mao ang suod nga magtatambag sa hari.
34Gipulihan ni Jehoyada ang anak nga lalaki ni Benaya ug ni Abiatar, ang katungdanan ni Ahitofel. Si Joab mao ang komandante sa kasundalohan sa hari.