Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isaili uabeleↄ ń zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄoↄ dↄaanaↄ ń zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn basↄobasↄoↄ dↄaanaↄ ń ń lakɛ̃na pↄ́ aaìↄ zĩkɛ kíaɛ yã́pii musuↄn kɛ: Zĩgↄ̃ gãliↄ ìↄ kↄ̃ lɛũkpakɛ mↄ ń mↄoɛ e wɛ̃ gɛ́ bↄlɛi, gãlipiↄ baade zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baasↄo mɛ̀ndosaiɛ (24.000).
2Zadiɛli nɛ́ Yasↄbaũ mɛ́ mↄ sɛ̃́iadeↄ gãli dↄaana ũ.
3Pɛlɛzi buiɛ. Ɔ̃mɛ zĩgↄ̃ↄ dↄaana píi gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ mↄ sɛ̃́ia guu.
4Ahoa nɛ́ Dodai mɛ́ mↄ plaadeↄ gãli dↄaana ũ. Mikelo mɛ́ aà plaade ũ.
5Sa'ona Yoiada nɛ́ Benaia mɛ́ mↄ àaↄ̃deↄ gãli dↄaana ũ.
6Benaiapi mɛ́ nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn baakwiↄ dↄaana ũ lↄ. Aà nɛ́ Amizaba ku aà gãli guuɛ.
7Yoabu dãuna Asaɛli mɛ́ mↄ síiↄ̃deↄ gãli dↄaana ũ. Kɛ́ à gà, ↄ̃ aà nɛ́ Zebadia gↄ̃̀ aà gɛ̃ɛ ũ.
8Izala bui Samu mɛ́ mↄ sↄodeↄ gãli dↄaana ũ.
9Tekoa gbɛ̃́ Ikesi nɛ́ Ila mɛ́ mↄ soolodeↄ gãli dↄaana ũ.
10Ɛflaiũ bui Ɛlɛzi, Peloni gbɛ̃́ mɛ́ mↄ sopladeↄ gãli dↄaana ũ.
11Zela bui Sibekai, Usa gbɛ̃́ mɛ́ mↄ swaaↄ̃deↄ gãli dↄaana ũ.
12Bɛ̃yãmɛɛ bui Abiɛzɛɛ, Anato gbɛ̃́ mɛ́ mↄ kɛ̃okwideↄ gãli dↄaana ũ.
13Zela bui Malai, Nɛtofa gbɛ̃́ mɛ́ mↄ kwideↄ gãli dↄaana ũ.
14Ɛflaiũ bui Benaia, Pilatↄ̃ gbɛ̃́ mɛ́ mↄ kuɛdodeↄ gãli dↄaana ũ.
15Ɔniɛli bui Ɛlɛdai, Nɛtofa gbɛ̃́ mɛ́ mↄ kuɛpladeↄ gãli dↄaana ũ.
16Isaili buiↄ kíaↄn kɛ: Lubɛni buiↄ kí Ɛliɛzɛɛ, Zikeli nɛ́, Simɛↄ buiↄ kí Sefatia, Maaka nɛ́,
17Levii buiↄ kí Asabia, Kɛmuɛ nɛ́, Aalona buiↄ kí Zadoki,
18Yudaↄ kí Ɛlihu, Davidi vĩ̀i, Isakaa buiↄ kí Ɔmɛli, Mikaila nɛ́,

19Zabulↄni buiↄ kí Isimaia, Obadia nɛ́, Nɛfatali buiↄ kí Yelimↄ, Azeliɛ nɛ́,
20Ɛflaiũ buiↄ kí Ozee, Azazia nɛ́, Manase bui pↄ́ kú bɛ'aɛ oiↄ kí Yoɛli, Pedaia nɛ́,
21Manase bui pↄ́ kú Galada bùsuuↄ kí Ido, Zakali nɛ́, Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ kí Yaasiɛ, Abinɛɛ nɛ́,
22Dã buiↄ kí Azalɛli, Yeloaũ nɛ́. Isaili buiↄ kíaↄn we.
23Davidi i gbɛ̃́ pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aai kaoↄ naoo, asa Dii mɛ̀ á tó Isailiↄ dasikũ lán saanaↄwaɛ.
24Kɛ́ Zeluia nɛ́ Yoabu nà ń naoawa, i a midɛo. Naopi yã́i Lua pↄ fɛ̃̀i Isailiↄzi, ↄ̃ wì ń dasilɛ kɛ̃́ kí Davidi ladauo.
25Adiɛli nɛ́ Azemavɛ mɛ́ kibɛ làasi gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Uzia nɛ́ Yonatãa mɛ́ dↄ̃ pↄ́ kú bua ń mɛɛwiaↄ ń zↄ̃ɛwiaↄ ń gudↄ̃akĩiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ.
26Kelubu nɛ́ Ɛzali mɛ́ buazĩkɛnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ.
27Lama gbɛ̃́ Simɛi mɛ́ vɛ̃ɛbudeↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Sefã gbɛ̃́ Zabedi mɛ́ ziia ũ vɛ̃ɛbɛ ń vɛ̃ɛ kũ̀sũao yã́ musu.
28Gɛdɛɛ gbɛ̃́ Baalanana mɛ́ kuliↄ ń kaadↄɛnliↄ zĩkɛnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Yoasi mɛ́ ziia ũ kù nísi yã́ musu.
29Salↄna gbɛ̃́ Sitelai mɛ́ Salↄna zùdãnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Adelai nɛ́ Safata mɛ́ guzulɛ zùdãnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ.
30Isimaɛla bui Obili mɛ́ yiongodãnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Mɛlↄnↄ gbɛ̃́ Yedeia mɛ́ zàa'ĩndãnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ.
31Ageli bui Yazizi mɛ́ sãↄ ń bleↄ dãnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Gbɛ̃́piↄá kí Davidi ziiaↄnɛ ḿpii.
32Davidi desɛ̃ Yonatãaá lɛdamadeɛ. Aà wɛ́ zɛ̃a mɛ́ lakɛ̃naɛ. Aàpi ń Akemↄ nɛ́ Yeiɛlio mɛ́ Davidi nɛgↄ̃ɛↄ gwana ũ.
33Aitofɛli mɛ́ Davidi lɛdamade ũ. Aaki gbɛ̃́ Usai mɛ́ kí kwàasi ũ.
34A gbɛa Benaia nɛ́ Yoiada ń Abiataao gↄ̃̀ Aitofɛli gɛ̃ɛ ũ. Yoabu mɛ́ kí zĩgↄ̃ↄ dↄaana ũ.