Text copied!
CopyCompare
Habo nalolene bi gahenge lo winigo ogo - 1 Bi Te

1 Bi Te 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Agali mini ogoha gilibu ngaruni Isaraele wali agali bibahendenaga haguane henerunaga minibi hameigini mbira mbiranaga agali haguane minibi ami haru haga haguane henerunaga minibi gilibu nga. Agali uruni tigua biabe biaga agali tale buwa wabuni pira mbirani kira (12) dege dege helene. Agali wabuni mbira mbirani ti ege mbira mbirani biabe biaga hene. Wabuni mbira mbiraha agali biabe biaga daosini pira kirani maria (24,000) dege dege hene.
2Agali haguane o henedarunaga mini uru. Ege mbirani Sabadiele igini Yasobeama ibugua agali daosini pira kirani maria (24,000) biabe bilo haru hene.
3Yasobeama ibu Yudali howa ibu Perese hameigini aria hene.
4Ege mendeni Ahohi aguanene aria Dodaihanda agali daosini pira kirani maria (24,000) halu mende hearu biabe bilo haru ha aribia howa handayho hene. Agali mbira mini Migilodo henego ibugua Dodai haru hamogo bialu biabe handayaho haga mende ibu hene.
5Ege teboneni agali loma binigo mo miaga Yahoiada henego igini Benaia ibugua agali biabe biaga daosini pira kirani maria (24,000) halu tebone hearu haru hene.
6Benaia ogoni ibu Debidinaga ami agali hongohe dege dege pira tebira (30) heneru aria mbira howa ibugua ami agali uruni haru haga hene. Anigo ibu igini Amisabada ibu agali biabe biaga halu tebone biaru ibugua haru ha aribia hene.
7Ege maneni Yoaba hamene Asahele ibugua agali biabe biaga daosini pira kirani maria (24,000) ma halu hearu haru hene. Mani howa ibu igini Sebadaiahanda ibu aba Asahelenaga henegoria ha aribia halu haru haga hene.
8Ege daunini Isiha aguanene Samahuduhanda agali biabe biaga daosini pira kirani maria (24,000) dau halu hearu haru hene.
9Ege waraganeni Tegoali Igese igini Ira ibugua agali biabe biaga daosini pira kirani maria (24,000) waraga halu hearu haru hene.
10Ege kaneni Eberaimi hameigini aria mbira Pelonoali Helese ibugua agali biabe biaga daosini pira kirani maria (24,000) ka halu hearu haru hene.
11Ege halinini Husa dindiali mini Sibegai ibugua agali biabe biaga daosini pira kirani maria (24,000) hali halu hearu haru hene. Sibegai ibu Yudali howa Sera hameigini aria hene.
12Ege dinini Anadodo tanoali Abiese ibugua agali biabe biaga daosini pira kirani maria (24,000) dini halu hearu haru hene. Abiese ibu Beniyamini hameigini aria hene.
13Ege pinini Nedoba tanoali Maharai ibugua agali biabe biaga daosini pira kirani maria (24,000) pini halu hearu haru hene. Maharai ibu Sera hameigini aria hene.
14Ege beaneni Piradono tanoali Benaia ibugua agali biabe biaga daosini pira kirani maria (24,000) beane halu hearu haru hene. Benaia ibu Beniyamini hameigini aria hene.
15Ege hombeaneni Nedoba tanoali Heledai ibugua agali biabe biaga daosini pira kirani maria (24,000) hombeane halu hearu haru hene. Heledai ibu Odoniele aguanene hene.
16Isaraele hameigini mbira mbira henerunaga handayaho haga agali mini uru. Lubene hameigini hearu Sigiri igini Eliesehanda handaya ho haga hene. Simeono hameigini hearu Maga igini Sebadaia ibugua handayaho haga hene.
17Libai hameigini hearu Kemuele igini Hasabaiahanda handayaho haga hene. Arono aria hearu Sadogohanda handayaho haga hene.
18Yuda hameigini hearu Debidi hamene mbira mini Elihu henego ibugua ti handayaho haga hene. Isaga hameigini hearu Maigele igini Omirihanda handayaho haga hene.

19Sebulunu hameigini hearu Obadaia igini Isimaia ibugua ti handayaho haga hene. Nabadali hameigini hearu Asariele igini Yaremodohanda handayaho haga hene.
20Eberaimi hameigini hearu Asasaia igini Hosea ibugua ti handayaho haga hene. Manase hameigini halu mbira ni paliragohayagi hearu Pedaia igini Yoelehanda handayaho haga hene.
21Manase hameigini halu mende ni tagira ibiragohayagi Gileada dindiha hearu Segaraia igini Ido ibugua handayaho haga hene. Beniyamini hameigini hearu Abane igini Yasielehanda handayaho haga hene.
22Dana hameigini hearu Yarohama igini Asarele ibugua ti handayaho haga hene. Agali haguane urunime Isaraele hameigini bibahende handayaho haga hene.
23Anduane Homogohanda buleore lalu lo wialu Isaraele wali agali dewaore harini yakundi daga labe nahe bu karubi helo mo dewa holebero lalu lowinigo manda buwa Debidi ibugua agali mali pira kira (20) bolangua nahe hearu daga nalene.
24Wali mbira mini Seruia berenego ibu igini Yoaba ibugua Isaraeleali bibahende daga lai hole bialu hearia daga lamaro nabini. Ngode Datagaliwabehanda Isaraeleali daga lelo hame nale heagola tigua daga lalu hemiria hondowa ibugua Isaraeleali bibahende pani nelo mini. Ani binigome mbuga mbira Kini Debidihanda bialu henegonaga te gilibu wini ngagoha agali daga lamaga henegonaga gilibu wiai nahe winigo nga.
25Adiele igini Asamabedehanda kininaga anda hobane hearuha tomo dabudabubi wiaru handayaho haga hene. Usia igini Yonadanahanda tomo mbirale tara tararu wiagane anda Isaraele dindi bibahendeha tanoni heagobi tagiraha dindi emeneha heagobi wai mamage haga anda lu hongohe bu heagoha mbirale wiarubi bibahende ibugua handayaho haame haga hene.
26Kelubu igini Eseri ibugua agali mabuha biabe biaga hearu bibahende handameho haga hene.
27Kininaga pu mbira lini daga mini gerebi mabu Lama tanoali Simai henego ibugua handayaho haga hene. Sebama tanoali mini Sabadi ibugua waini iba wabulenaga gerebi lini do wiarubi waini iba hambu berelo wiaganebi anda hobane heago handayaho haga hene.
28Gedere tanoali Balahanana ibugua dindi abene ni paliragohayagi dindi hombene bare bare wiaruha ira oliberu ira maru mini sigamo poge ale hearu handayaho haga hene. Yoasa ibugua olibe lininaga weli hambu wiaga anda hobane heago handayaho haga hene.
29Sarono yu dindi wiagoria Saronoali Sidiraihanda nogo bulumaga bibahende dindi ogoniha bu hearu handayaho haga hene. Adalai igini Sabada ibugua dindi guagua wiaruha nogo bulumaga hearu handayaho haga hene.
30Isimaele hameigini aria Obili ibugua kininaga nogo kamele hearu handayaho haga hene. Meronodoali Yadeaia ibugua kininaga nogo dongi hearu handayaho haga hene. Hagara hameigini hearu aria Yasisi ibugua kininaga nogo sibi memeru handayaho haga hene.
31Agali uruni ti Kini Debidinaga mbirale tara tara wiarubi hearubi handayaho hagarunaga haguane hene.
32Debidi aba hamene Yonadana ibu mini gigabiwiore howa mbirale bayuwaore manda biaihe howabi ibugua mini manda bayaleru Kini Debidi talebu miaga hene. Yonadana ogoni ibula Hagamoni igini Yahielela libugua kini igini bu hearu mana tara tara wiaru lawai haga hene.
33Ahidobele ibugua kini mini giga bulene manda bayaleru talebu miaga hene. Aga dindiali Husai ibu kininaga nenegeore howa ibugua ogo bulene bayaleda ogo bayale ndoda lalu Debidi lamiaga hene.
34Mani Ahidobele homayagola Abaiadabi Benaia igini Yahoiadabi libu Ahidobele henegoria ha aribia hene. Ani bialu Yoaba ibu kininaga ami agali bu hearu bibahende haru haga haguane hene.