Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tarih-tǝzkirǝ «1»

Tarih-tǝzkirǝ «1» 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɵwǝndikilǝr Israillar iqidǝ padixaⱨning hizmitidǝ ⱨǝrbiy ⱪisimlarƣa mǝsul bolƣan ⱨǝrⱪaysi jǝmǝt baxliri, mingbexi, yüzbexi wǝ barliⱪ mǝnsǝpdarlar idi. Ular saniƣa ⱪarap ⱪisimlarƣa bɵlün'gǝnidi. Ular ⱨǝr yili ay boyiqǝ nɵwǝtlixip turatti, ⱨǝr ⱪisimda yigirmǝ tɵt ming adǝm bar idi.
2Birinqi aydiki birinqi nɵwǝtqi ⱪoxunƣa Zabdiyǝlning oƣli Yaxobiyam mǝsul bolƣan, uning axu ⱪismida yigirmǝ tɵt ming adǝm bar idi.
3U Pǝrǝz ǝwladliridin bolup, birinqi aydiki axu ⱪoxun ⱪismining sǝrdarlirini baxⱪuratti.
4Ikkinqi aydiki nɵwǝtqi ⱪoxunƣa mǝsul kixi Aⱨoⱨluⱪ Doday bolup, uning ⱪoxunining orunbasar sǝrdari Miklot bar idi; bu ⱪisimda yigirmǝ tɵt ming adǝm bar idi.
5Üqinqi aydiki üqinqi nɵwǝtqi ⱪoxunning sǝrdari kaⱨin Yǝⱨoyadaning oƣli Binaya idi; u uning axu ⱪoxuniƣa bax bolup, uningda yigirmǝ tɵt ming adǝm bar idi.
6Bu Binaya «ottuz palwan»ning biri bolup, axu ottuz adǝmni baxⱪuratti; uning ⱪismida yǝnǝ uning oƣli Ammizabad bar idi.
7Tɵtinqi aydiki tɵtinqi nɵwǝtqi ⱪoxunning sǝrdari Yoabning inisi Asaⱨǝl idi; uningdin keyin oƣli Zǝbadiya uning ornini basti. Uning ⱪismida yigirmǝ tɵt ming adǝm bar idi.
8Bǝxinqi aydiki bǝxinqi nɵwǝtqi ⱪoxunning sǝrdari Izraⱨliⱪ Xamhut idi, uning ⱪismida yigirmǝ tɵt ming adǝm bar idi.
9Altinqi aydiki altinqi nɵwǝtqi ⱪoxunning sǝrdari Tǝkoaliⱪ Ikkǝxning oƣli Ira idi, uning ⱪismida yigirmǝ tɵt ming adǝm bar idi.
10Yǝttinqi aydiki yǝttinqi nɵwǝtqi ⱪoxunning sǝrdari Əfraim ǝwladliri iqidiki Pilonluⱪ Ⱨǝlǝz bolup, uning ⱪismida yigirmǝ tɵt ming adǝm bar idi.
11Sǝkkizinqi aydiki sǝkkizinqi nɵwǝtqi ⱪoxunning sǝrdari Zǝraⱨ jǝmǝtidiki Huxatliⱪ Sibbikay bolup, uning ⱪismida yigirmǝ tɵt ming adǝm bar idi.
12Toⱪⱪuzinqi aydiki toⱪⱪuzinqi nɵwǝtqi ⱪoxunning sǝrdari Binyamin ⱪǝbilisidiki Anatotluⱪ Abiǝzǝr bolup, uning ⱪismida yigirmǝ tɵt ming adǝm bar idi.
13Oninqi aydiki oninqi nɵwǝtqi ⱪoxunning sǝrdari Zǝraⱨ jǝmǝtidiki Nitofatliⱪ Maⱨaray bolup, uning ⱪismida yigirmǝ tɵt ming adǝm bar idi.
14On birinqi aydiki on birinqi nɵwǝtqi ⱪoxunning sǝrdari Əfraim ⱪǝbilisidiki Piratonluⱪ Binaya bolup, uning ⱪismida yigirmǝ tɵt ming adǝm bar idi.
15On ikkinqi aydiki on ikkinqi nɵwǝtqi ⱪoxunning sǝrdari Otniyǝl jǝmǝtidiki Nitofatliⱪ Ⱨǝlday bolup, uning ⱪismida yigirmǝ tɵt ming adǝm bar idi.
16Israilning ⱨǝrⱪaysi ⱪǝbililirini idarǝ ⱪilip kǝlgǝnlǝr tɵwǝndikilǝr: Rubǝniylar üqün Zikrining oƣli Əliezǝr ⱪǝbilǝ baxliⱪi idi; Ximeoniylar üqün ⱪǝbilǝ baxliⱪi Maakaⱨning oƣli Xǝfatiya;
17Lawiy ⱪǝbilisi üqün Kǝmuǝlning oƣli Ⱨasabiya ⱪǝbilǝ baxliⱪi idi; Ⱨaruniylar üqün jǝmǝt bexi Zadok;
18Yǝⱨuda ⱪǝbilisi üqün Dawutning akisi Elihu ⱪǝbilǝ baxliⱪi idi; Issakariylar üqün Mikailning oƣli Omri ⱪǝbilǝ baxliⱪi idi;

19Zǝbuluniylar üqün Obadiyaning oƣli Yixmaya ⱪǝbilǝ baxliⱪi idi; Naftali ⱪǝbilisi üqün Azriyǝlning oƣli Yǝrimot ⱪǝbilǝ baxliⱪi idi;
20Əfraimiylar üqün Azaziyaning oƣli Ⱨoxiya ⱪǝbilǝ baxliⱪi idi; Manassǝⱨ yerim ⱪǝbilisi üqün Pidayaning oƣli Yoel ⱪǝbilǝ baxliⱪi idi;
21Gileadta makanlaxⱪan Manassǝⱨ yerim ⱪǝbilisi üqün Zǝkǝriyaning oƣli Iddo ⱪǝbilǝ baxliⱪi idi; Binyamin ⱪǝbilisi üqün Abnǝrning oƣli Yaasiyǝl ⱪǝbilǝ baxliⱪi idi;
22Dan ⱪǝbilisi üqün Yǝroⱨamning oƣli Azarǝl ⱪǝbilǝ baxliⱪi idi. Yuⱪiridikilǝr Israil ⱪǝbililiri üqün ⱪǝbilǝ baxliⱪi idi.
23Dawut Israillar iqidǝ yigirmǝ yaxtin tɵwǝnlǝrni tizimlimiƣan; qünki Pǝrwǝrdigar Israillarning sanini asmandiki yultuzdǝk kɵp ⱪilimǝn degǝnidi.
24Zǝruiyaning oƣli Yoab sanini elixⱪa kirixkǝn, lekin tügimigǝn; qünki muxu ix wǝjidin Hudaning ƣǝzipi Israillarning bexiƣa yaƣdurulƣan; xu sǝwǝbtin Israillarning sani «Dawut padixaⱨning yilnamiliri» degǝn hatirigǝ kirgüzülmigǝn.
25Padixaⱨning ambar-hǝzinilirini baxⱪurƣuqi Adiyǝlning oƣli Azmawǝt idi; dala, xǝⱨǝr, yeza-kǝnt wǝ munarlardiki ambar-hǝzinilǝrni baxⱪurƣuqi Uzziyaning oƣli Yonatan idi.
26Etiz-eriⱪlarda teriⱪqiliⱪ ⱪilƣuqilarni baxⱪurƣuqi Kelubning oƣli Əzri idi;
27Üzümzarliⱪlarni baxⱪurƣuqi Ramaⱨliⱪ Ximǝy; üzümzarliⱪlardiki xarab ambarlirini baxⱪurƣuqi Xifmiliⱪ Zabdi;
28Xǝfǝlaⱨ tüzlǝnglikidiki zǝytun wǝ üjmǝ dǝrǝhlirini baxⱪurƣuqi Gǝdǝrlik Baal-Ⱨanan idi; may ambarlirini baxⱪurƣuqi Yoax;
29Xaronda beⱪilidiƣan kala padilirini baxⱪurƣuqi Xaronluⱪ Sitray; jilƣilardiki kala padilirini baxⱪurƣuqi Adlayning oƣli Xafat;
30tɵgilǝrni baxⱪurƣuqi Ismaillardin Obil; exǝklǝrni baxⱪurƣuqi Mironotluⱪ Yǝⱨdiya;
31ⱪoy padilirini baxⱪurƣuqi Hagarliⱪ Yaziz idi. Bularning ⱨǝmmisi Dawut padixaⱨning mal-mülkini baxⱪurƣuqi ǝmǝldarlar idi.
32Dawutning taƣisi Yonatan mǝsliⱨǝtqi bolup, danixmǝn ⱨǝm Tǝwrat hǝttatqisi idi; Haⱪmonining oƣli Yǝⱨiyǝl padixaⱨning oƣullirining ustazi idi.
33Aⱨitofǝlmu padixaⱨning mǝsliⱨǝtqisi idi; Arkliⱪ Ⱨuxay padixaⱨning jan dosti idi.
34Aⱨitofǝldin keyin Binayaning oƣli Yǝⱨoyada bilǝn Abiatar uning orniƣa mǝsliⱨǝtqi boldi; Yoab padixaⱨning ⱪoxun sǝrdari idi.