Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bantta citan citan kawotettaa aissida Israa7eela keettaa asatu halaqati, shaalaqatinne mato halaqati hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Issi issi citan laatamanne oiddu sha7u asati de7oosona. Issi issi citai laittaa giddon issi issi aginau kayan kayan kawotettaa oosuwaa oottanau kiyees.
2Koiro aginan kiyiya citaa kaalettiyaagee Zabddi7eela na7aa Yaashobi7aama; a citan laatamanne oiddu sha7u asai de7ees.
3Yaashobi7aami Paareesa zeretta; i koiro aginau olanchchatu halaqatuyyo gadaawa.
4Naa77antto aginan kiyiya citaa kaalettiyaagee Ahoohiyaa Dodaaya; a citan laatamanne oiddu sha7u asai de7ees. Appe kaalliyaagee Miqiloota.
5Heezzantto aginan kiyiya citaa kaalettiyaagee qeesiyaa Yoodaahe na7aa Banaaya; a citan laatamanne oiddu sha7u asai de7ees.
6Banaayi hasttamu erettida asatu giddon mino asa gididi, hasttamatuyyo halaqatiis. A sohuwan a na7ai Amizabaadi halaqatiis.
7Oiddantto aginan kiyiya citaa kaalettiyaagee Yoo7aaba ishaa Asaaheela; a citan laatamanne oiddu sha7u asai de7ees. A sohuwan a na7ai Zabaadee halaqatiis.
8Ichchashantto aginan kiyiya citaa kaalettiyaagee Yixihaara yaraappe SHamihuuta; a citan laatamanne oiddu sha7u asai de7ees.
9Usuppuntta aginan kiyiya citaa kaalettiyaagee Taqo7appe yiida Iqqeesha na7aa Ira; a citan laatamanne oiddu sha7u asai de7ees.
10Laappuntta aginan kiyiya citaa kaalettiyaagee Efireema zariyaappe Piloonappe yiida Heleexa; a citan laatamanne oiddu sha7u asai de7ees.
11Hosppuntta aginan kiyiya citaa kaalettiyaagee Huushappe yiida Sibbakaaya; a citan laatamanne oiddu sha7u asai de7ees. Sibbakaayi Yihudaa zarenne Zaraaha yara.
12Uddufuntta aginan kiyiya citaa kaalettiyaagee Biniyaama zare gidida Anatootiyaa Abi7eezera; a citan laatamanne oiddu sha7u asai de7ees.
13Tammantta aginan kiyiya citaa kaalettiyaagee Naxoofappe yiida, Zaraaha yara gidiya Maahiraaya; a citan laatamanne oiddu sha7u asai de7ees.
14Tammanne isiinintta aginan kiyiya citaa kaalettiyaagee Pir77aatoonappe yiida, Efireema zare gidiya Banaaya; a citan laatamanne oiddu sha7u asai de7ees.
15Tammanne naa77antto aginan kiyiya citaa kaalettiyaagee Naxoofappe yiida, Otini7eela yara gidiya Helddaaya; a citan laatamanne oiddu sha7u asai de7ees.
16Israa7eela zareta aissanau sunttettidaageeti hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Roobeela zariyaa aissiyaagee Ziikira na7aa El77eezara. Simoona zariyaa aissiyaagee Maa7ika na7aa SHafaaxiyaa.
17Leewa zariyaa aissiyaagee Qamu7eela na7aa Hashaabiyaa. Aaroona zariyaa aissiyaagee Xaadooqa.
18Yihudaa zariyaa aissiyaagee Daawita ishaa Eeliha. Yisaakoora zariyaa aissiyaagee Mikaa7eela na7aa Omira.

19Zaabiloona zariyaa aissiyaagee Obaadiyaa na7aa Yishimaa7iyaa. Nifttaaleema zariyaa aissiyaagee Aziri7eela na7aa Yaarimoota.
20Efireema zariyaa aissiyaagee Azaaziyaa na7aa Hoshee7a. Yorddaanoosa SHaafaappe arggo baggan de7iya Minaase zaretuppe baggaa aissiyaagee Padaaya na7aa Yuu7eela.
21Yorddaanoosa SHaafaappe arshsho bagga Gala7aaden de7iya Minaase zaretuppe baggaa aissiyaagee Zakkaariyaasa na7aa Idda. Biniyaama zariyaa aissiyaagee Abaneera na7aa Ya7isi7eela.
22Daana zariyaa aissiyaagee Yirohaama na7aa Azaari7eela. Hageeti Israa7eela zareta aissiyaageeta.
23GODAI Israa7eela asaa saluwaa xoolinttiyaadan corayana giido gishshau, Daawiti laatamu laittanne laatamu laittaappe garssaara de7iyaageeta qoodan gelissibeenna.
24Xaruuyi na7ai Yoo7aabi asaa qoodaa doommiis; shin qoodi wurssibeenna. Asaa qoodido gaasuwan GODAI Israa7eela asaa bolli hanqqettiis. Hegaa gishshau, eta qoodai Kawuwaa Daawita taarikiyaa mazggafan xaafettibeenna.
25Kawo buquraa minjjiyoosau aawatiyaagee Adii7eela na7aa Azimaaweeta. Gaxariyan, katamatuuninne moottatun de7iya miishshaassi aawatiyaagee Ooziyaana na7aa Yonaataana.
26Biittaa goyiya goshshanchchatu bolli aawatiyaagee Kaluuba na7aa Eezira.
27Woiniyaa turaa sohotuyyo aawatiyaagee Raamappe yiida SHim77a. Woiniyaa eessaa minjjiyoosau aawatiyaagee SHafaamappe yiida Zabdda.
28Bargguwan de7iya wogaraayyoonne ettaayyo aawatiyaagee Gedeerappe yiida Ba7aalihanaana. Zaitiyaa minjjiyoosau aawatiyaagee Yo7aasha.
29Saaroona Dembban heemettiya miizzaayyo aawatiyaagee Saarooniyaa SHiixiraaya. Wombban hemettiya miizzaayyo aawatiyaagee Adilaaya na7aa SHafaaxa.
30Gaameelatuyyo aawatiyaagee Isimaa7eeliyaa Obiila. Haretuyyo aawatiyaagee Meronootiyaa Yehidaaya.
31Dorssatuyyoonne deeshshatuyyo aawatiyaagee Aggaari zariyaappe Yaaziiza. Hageeti ubbai Daawita aquwaa bolli aawatidaageeta.
32Daawita aawaa ishai Yonaataani xaafee, akeekanchcha asanne kawuwaa zoriya asa. Hakimoona na7ai Yihi7eeli kawuwaa naata tamaarissees.
33Akixoofeeli qassi kawuwaa zoriyaagaa. Arkkiyaa Hushaayi kawoi siiqiyo asa.
34Akixoofeeli haiqqin, a sohuwan Banaaya na7ai Yoodaaheenne Abiyaataari kawuwaa zoriyaageeta; Yoo7aabi kawuwaa ola gadaawaa.