Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - JOB

JOB 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Job quisenhuiquili camanaltic huan quiijto:
2“Nelcuali elisquía sintla sempa hueli nimocuepasquía ipan nopa tonali quema Toteco Dios nechmocuitlahuiyaya.
3Achtihuiya yaya nechtlahuiliyaya ipan noojhui. Huan ica itlahuil ninejnemiyaya temachtli ipan tzintlayohuilotl.
4Quema nieliyaya nitelpocatl, Toteco Dios quitiochihuayaya nochi ipan nochaj huan yaya elqui quen nonelhuampox.
5Nelcuali elisquía sintla sempa hueli nimocuepasquía ipan nopa tonali quema Toteco Catli Quipiya Nochi Chicahualistli noja itztoya nohuaya huan noconehua nechyahualohuayayaj,
6huan nochi yohuiyaya cuali. Nohuacaxhua quipixtoyaj miyac lechi huan nochi cuame tlen olivo ipan nocuamil quipixtoyaj miyac aceite.
7“Niyohuiyaya campa nopa puerta tlen toaltepe campa mosentilijque para tlasencahuase. Nimosehuiyaya ininhuaya nopa tlacame catli más quipixque tlatlepanitacayotl.
8Quema telpocame nechitayayaj, moiyocaquetzayayaj para ma nipano. Huehue tlacame nojquiya moquetzayayaj ica tlatlepanitacayotl quema niajsiyaya.
9Huan nopa tlayacanca telpocame amo moliniyayaj quema niajsisquía. San quitlaliyayaj ininmax ipan inincamac para mocamatzacuase hasta na nicamanaltisquía.
10Huan nopa tlayacanani catli itztoyaj ipan nopa altepetl amo moliniyayaj. San quichiyayayaj nocamanal.
11“Nochi masehualme catli quicaquiyayaj nocamanal nechhueyitlaliyayaj. Nochi catli nechitayayaj camanaltiyayaj cuali tlen na.
12“Na niquinpalehuiyaya catli teicneltzitzi ica catli quinpolohuayaya. Niquinpalehuiyaya icnotzitzi catli amo quipiyayayaj inintlamanahuijca.
13Na niquinpalehuiyaya catli nechcatitoya para miquise, huan inijuanti nechtiochihuayayaj. Cahual sihuame catli icnotzitzi niquinpalehuiyaya huan niquinchihuayaya ma yolpaquica.
14Nochi catli nijchihuayaya eliyaya xitlahuac huan cuali. Nonemilis elqui xitlahuac. Amo tleno nijnequiyaya ica catli amo cuali.
15Na nieliyaya quen niiniixteyol catli popoyotzitzi huan quen niiniicxihua catli amo huelqui nejnemij.
16Na nielqui quen niinintata catli teicneltzitzi huan niquinmanahui nochi catli ehuani sequinoc tlalme.
17Niquinhuilanayaya nochi fiero tlacame catli tetlaijiyohuiltiyayaj huan nitemanahuiyaya ininmaco. Elqui quen niquinpostequiliyaya iniomiyo nopa fiero tlacame quen se quipostequi itlancoch se tecuani catli quiitzquijtoc itlapiyal.
18“Huan na nimoilhuiyaya: ‘Temachtli nihuehuejtiyas huan nimiquis ica paquilistli ipan nochaj. Nijpiyas tlahuel miyac xihuitl huan se cuali nemilistli.

19Pampa catli nijchihua quisa cuali. Niitztoc quen se hueyi cuahuitl catli quipiya inelhuayo campa onca miyac atl huan sesen yohuali huetzi ajhuachtli ipan imacuayohua para quiatequis.
20Mojmostla más nijselía tlatlepanitacayotl huan tlatoctzitzi nochicahualis moyancuilis.’
21“Ipan nopa tonali, tlacame quicaquiyayaj nocamanal huan quichihuiliyayaj cuenta. Niyon se tlen inijuanti amo moliniyaya hasta niquinconsejomacac.
22Huan teipa quema ya nitlamiyaya nicamanalti, inijuanti amo nechnajnanquiliyayaj pampa tlahuel quinpactiyaya nocamanal.
23Quen masehualme ica nochi ininyolo quinequij ma huetzi atl quema tlahuel tlatotoniya, nochi tlacame tlahuel quichiyayayaj nocamanal.
24Quema tlacame motzinquixtiyayaj, niquinyolchicahuayaya. Quema niquinixhuetzquiliyaya, quinfuerzajmacayaya ipan inintonal.
25Niquinilhuiyaya catli monequi quichihuase. Niquinxitlahuayaya quen nielisquía niinintlayacanca. Nijchihuayaya quen se tlanahuatijquetl catli quinconsejomaca isoldados. Niquinyolchicahuayaya catli motequipachohuayayaj.