Text copied!
CopyCompare
Baibal Olcim - Joba

Joba 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Job loh amah kah thuidoeknah a pom te a cong tih,
2“Kai he hlamat kah hla bangla aka khueh tih Pathen kah khohnin bangla kai aka tuem te unim?
3Amah loh a hmaithoi te ka lu soah a thangthen tih amah kah vangnah nen ni a hmuep ah khaw ka caeh.
4Ka cavaa tue vaengah khaw ka dap ah Pathen kah baecenol la ka om.
5Tlungthang te kai taengah om pueng tih, ka kaepvai ah ka ca rhoek om.
6Ka khokan te suknaeng neh a hluk tih lungpang loh kai ham situi sokca a long sak.
7Vangpuei vongka ah ka thoeng tih, toltung ah ka ngolhmuen ka cikngae sak.
8Kai m'hmuh uh vaengah cadong rhoek te thuh uh. Patong rhoek khaw thoo uh tih pai uh.
9Mangpa rhoek loh olthui te a phah uh tih a kut te a ka dongla a khueh uh.
10Rhaengsang rhoek loh ol a phah tih a lai khaw a dang dongla kap.
11Hna loh a yaak vaengah kai n'uem tih, mik loh a hmuh vaengah kai n'rhalrhing sak.
12Mangdaeng loh bomnah a bih tih, cadah neh a taengah aka bom, aka om pawt khaw ka loeih sak.
13Hlang milh kah yoethennah te kai soah pai tih, nuhmai kah lungbuei khaw ka tamhoe sak.
14Duengnah te ka bai tih hnikul bangla kai n'khuk. Ka tiktamnah he ka sammuei nah ni.
15Mikdael taengah mik la, khokhaem taengah kho la ka om.
16Kai tah khodaeng taengah a napa la ka om tih, ming pawt kah tuituknah te ka khe pah.
17Boethae kah pumcu te ka thuk pah tih a no lamkah maeh te ka voeih pah.
18Te dongah, “Ka bu ah ka pal mako,” ka ti tih, laivin bangla khohnin khaw puh.

19Ka yung loh tui taengla a muk tih, buemtui loh ka cangvuei dongah rhaeh.
20Ka thangpomnah ka taengah thai tih, ka lii ka kut dongah tinghil.
21Kai taengah a hnatun uh tih, a lamtawn uh dongah ka cilsuep ham kuemsuem uh.
22Ka ol hnukah talh uh voel pawt tih, kai olthui he amih soah tla.
23Kai ham tah khotlan bangla a lamtawn uh tih, a ka loh tlankhol bangla a ang uh.
24Amih taengah ka luem dae n'tangnah uh pawt tih, ka maelhmai vangnah dongah khaw yalh uh pawh.
25Amih kah longpuei te ka coelh tih boeilu la ka ngol Caem lakli ah manghai bangla kho ka sak tih, rhahdoe cangpoem akhaw a hloep.