Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOBU

IOBU 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iobu ese ma ia hereva lou, ia gwau,
2“Egu nega gunadia lau laloa noho, Dirava ese lau ia gimaia dinadia. Unai neganai lau noho hegeregerena, harihari danu lau noho be namo.
3Unai neganai, Dirava be nega ibounai lau dekenai ia noho, bona dibura lalonai lau raka neganai, ia ese iena diari lau dekenai ia henia.
4Egu goada dinadia neganai lau noho hegeregerena, bema harihari lau noho be namo. Unai neganai Dirava ese lau danu turana ia karaia, bona ia ese egu ruma ia naria.
5Siahu Ibounai Dirava ese, unai neganai lau danu ia noho, bona egu natuna ibounai be lau dekenai idia noho.
6Unai neganai egu boromakau bona nanigosi ese, rata momo idia henia, bona egu olive audia ese, nadi momo tano lalonai, olive dehoro momo lau dekenai idia havaraia.
7“Hanua ena tau badadia idia hebou negadia ibounai, lau ese edia huanai egu gabu dekenai lau helai.
8Eregabe taudia ese lau idia itaia neganai, egu dala dekena amo idia siri, bona tau burukadia, be egu vairana dekenai idia toreisi, lau dekenai idia matauraia dainai.
9Egu vairana dekenai danu, lohia taudia be idia hereva lasi. Edia ududia be edia imana dekena amo idia koua.
10Tau badadia momokani ese, edia gadodia be regerege lasi egu vairana dekenai, edia maladia be, edia ududia lalonai idia marere diba lasi.
11Lau idia itaia noho, bona egu sivarai idia kamonai taudia ibounai, ese egu kara idia hanamoa,
12badina be ogogami taudia idia tai neganai, lau ese lau durudia. Tamana bona sinana lasi maragidia danu, be durua ta lasi neganai lau ese lau durudia.
13Iena mase be kahirakahira tauna ese lau ia hanamoa, bona vabu taudia lau durudia dainai, noho namo idia davaria.
14Lau ese kara namona lau karaia, egu dabua lau karaia bamona, bona kota maoromaoro bona momokani, be egu kouti bona egu kwara gauna bamona.
15Lau be matakepulu taudia edia matana, bona aena dika taudia edia aena.
16Lau be ogogami tauna ena tamana, bona lau diba lasi tauna ena sivarai, be lau tahua bona lau durua.
17Dagedage taudia edia siahu, be lau ese lau hadikaia ore. Idia hadikaia taudia be lau ese lau hamauria.
18“Inai bamona lau laloa: ‘Lau be do lau mauri noho daudau, bona egu ruma dekenai do lau mase.

19Lau be au ta bamona, iena ramuna be ranu idia abia noho nega ibounai, bona iena rigi edia latanai, be hanuaboi ena paripari ese do ia diho noho.
20Taunimanima ese nega ibounai lau idia hanamoa, bona egu goada be nega ta ia manoka lao lasi momokani.’
21“Lau ese sisiba hereva lau gwauraia neganai, taunimanima ese mai regerege lasi, egu hereva idia kamonai namonamo.
22Egu hereva idia ore murinai, unai taudia ese hereva ma haida idia gwauraia lasi, badina egu hereva dekenai idia moale.
23Idia ese egu hereva totona idia naria, biru tauna ese medu ia naria hegeregerena.
24Idia daradara neganai, egu kiri dekena amo lau hagoadadia lou, bona egu vairana ena diari ese, lalona goada idia dekenai ia henia.
25Lau ese edia mauri dalana lau abia hidi, bona edia lohia tauna lau lao. Lau ese idia lau gunalaia, king tauna ese iena tuari taudia ia gunalaia hegeregerena, bona edia lalodia idia hisihisi neganai, lau ese laloa goada lau henidia.”