Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - JOB

JOB 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Job quisenhuiquili camatqui huan quiijto:
2“Nelcuali elisquía intla sampa hueli nimocuepasquía ipan nopa tonali quema Toteco Dios nechmocuitlahuiyaya.
3Achtohuiya yajaya nechtlahuiliyaya ipan noojhui. Huan ica itlahuil ninejnemiyaya temachtli ipan tzintlayohuilotl.
4Quema nieliyaya nitelpocatl, Toteco Dios quitiochihuayaya nochi ipan nochaj huan yajaya elqui queja nonelhuampo.
5Nelcuali elisquía intla sampa hueli nimocuepasquía ipan nopa tonali quema Toteco Tlen Quipiya Nochi Chicahualistli noja itztoya nohuaya huan noconehua nechyahualohuayayaj,
6huan nochi yahuiyaya cuali. Nohuacaxhua quipixtoyaj miyac lechi huan nochi cuatini tlen olivo ipan nocuamil quipixtoyaj miyac aceite.
7“Niyohuiyaya campa nopa puerta tlen toaltepe campa mosentilijque para tlasencahuase. Nimosehuiyaya ininhuaya nopa tlacame tlen más quipixque tlatlepanitacayotl.
8Quema telpocame nechitayayaj, moiyocaquetzayayaj para ma nipano. Huehue tlacame nojquiya moquetzayayaj ica tlatlepanitacayotl quema niajsiyaya.
9Huan nopa tlayacanca telpocame ax moliniyayaj quema niajsisquía. San quitlaliyayaj ininma ipan inincamac para mocamatzacuase hasta na nicamatisquía.
10Huan nopa tlayacanani tlen itztoyaj ipan nopa altepetl ax moliniyayaj. San quichiyayayaj notlajtol.
11“Nochi tlacame tlen quicaquiyayaj notlajtol nechhueyitlaliyayaj. Nochi tlen nechitayayaj camatiyayaj cuali tlen na.
12“Na niquinpalehuiyaya tlen teicneltzitzi ica tlen quinpolohuayaya. Niquinpalehuiyaya icnotzitzi tlen ax quipiyayayaj inintlamanahuijca.
13Na niquinpalehuiyaya tlen nechca eltoya para miquise, huan inijuanti nechtiochihuayayaj. Cahual sihuame tlen icnotzitzi niquinpalehuiyaya huan niquinchihuayaya ma yolpaquica.
14Nochi tlen nijchihuayaya eliyaya xitlahuac huan cuali. Noyolis elqui xitlahuac. Ax tleno nijnequiyaya ica tlen ax cuali.
15Na nieliyaya queja niiniixtiyol tlen popoyotzitzi huan queja niiniicxihua tlen ax huelqui nejnemij.
16Na nielqui queja niinintata tlen teicneltzitzi huan niquinmanahui nochi tlen ehuani sequinoc tlaltini.
17Niquintehuiyaya nochi fiero tlacame tlen tetlaijiyohuiltiyayaj huan nitemanahuiyaya ininmaco. Elqui queja niquinpostequiliyaya iniomiyo nopa fiero tlacame queja se quipostequi itlancoch se tecuani tlen quiitzquitoc itlapiyal.
18“Huan na nimoilhuiyaya: ‘Temachtli nihuehuejtiyas huan nimiquis ica paquilistli ipan nochaj. Nijpiyas tlahuel miyac xihuitl huan se cuali yolistli.

19Pampa tlen nijchihua quisa cuali. Niitztoc queja se hueyi cuahuitl tlen quipiya inelhuayo campa onca miyac atl huan sesen yohuali huetzi ajhuechtli ipan imacuayohua para quiatequis.
20Mojmostla más nijselía tlatlepanitacayotl huan ajachica nochicahualis moyancuilis.’
21“Ipan nopa tonali, tlacame quicaquiyayaj notlajtol huan quichihuiliyayaj cuenta. Niyon se tlen inijuanti ax moliniyaya hasta niquinconsejomacac.
22Huan teipa quema ya san iyojya nicamati, inijuanti ax nechnajnanquiliyayaj pampa tlahuel quinpactiyaya notlajtol.
23Queja tlacame ica nochi ininyolo quinequij ma huetzi atl quema tlahuel tlatotoniya, nochi tlacame tlahuel quichiyayayaj notlajtol.
24Quema tlacame motzinquixtiyayaj, niquinyolchicahuayaya. Quema niquinixhuetzquiliyaya, inquinfuerzajmacayayaj ipan inintonal.
25Niquinilhuiyaya tlen monequi quichihuase. Niquinxitlahuayaya queja nielisquía niinintlayacanca. Nijchihuayaya queja se tlanahuatijquetl tlen quinconsejomaca isoldados. Niquinyolchicahuayaya tlen mocuesohuayayaj.