Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kína Lemuɛli da lɛ́ dàa à pì:
2Deramɛɛ, ma nɛ́? Bↄ́mɛɛ, ma nɛ́'ina? À kɛ̀ deramɛɛ, nɛ́ kũ ma a lɛ́ sɛ̀ Ludanɛ?
3Ǹsun n wó dɛ nↄgbɛ̃nↄ kĩnaaro, ǹsun zɛ́ kũ àdi kínanↄ yaka sɛ́ro.
4Lemuɛli, sèwɛ̃ de kínanↄ pↄ́mina ũro, í gbãna de kpatablerinↄ pↄ́mina ũro,
5de òsun mi, dokayãnↄ sãńgu, ò yã gↄ̃gↄ̃ takasidenↄnɛ faya sariro yãi.
6À í gbãna kpá gbɛ̃ kũ òtɛn ganↄa, à sèwɛ̃ kpá pↄsiradenↄa
7ò mi, ń takasi sãńgu, ń yã'ũmmana súngↄ̃ dↄńgu doro.
8Ǹ yã o gbɛ̃ kũ oni fↄ̃ ò yã oronↄ gɛ̃nɛ ũ, ǹ yã sí gbɛ̃ kũ ò kpanyĩri vĩronↄnɛ.
9Ǹsungↄ̃ yĩtɛnaro, ǹ yãkpatɛ kɛ a zɛ́a. Ǹ takasidenↄ kũ wɛ̃ndadenↄ yã nna kpáḿma.
10Dí mɛ́ ani nↄ laakaride lee? A bɛ̀ɛrɛ vĩ de gbɛ̀ bɛ̀ɛrɛdenↄla zã̀.
11A zã dìgↄ̃ a náani kɛ kũ nɛ̀sɛdoomɛ, pↄ́ mana ke dì kĩaaro.
12Yã manan àdigↄ̃ kɛ a zãnɛ, adi kɛ yã vãninlo ari a wɛ̃̀ndi lɛ́n.
13Àdi sãkã kũ bàwisio wɛtɛ à a ↄzĩ kɛ kũ pↄnnao.
14Àdi gɛ́ pↄ́ble sɛ́ zã̀ lán gó'itɛ lagatarii bà.
15Àdi futɛ gukɛ̃kↄ̃ana à pↄ́ble kɛ a ↄndenↄnɛ, àdi zĩ kpaatɛtɛ a nↄkparenↄnɛ.
16Àdi zĩtɛ mana wɛtɛ à lú, àdi geepi línↄ pɛ́pɛn kũ a zĩda bↄ̀kↄↄ ↄgↄo.
17Àdi gbãna dↄ a pia asa ũ à gã̀sãwa bobo a zĩa.
18Àdigↄ̃ dↄ̃ kũ áni ɛtɛ le, a fitilaa dìgↄ̃ nana gwãanimɛ.

19A ↄ dìgↄ̃ porona àgↄ̃ buutãbↄ kũna, àdigↄ̃ kɛkɛ ũ wã kũ a ↄnɛo.
20Àdi ↄ poro wɛ̃ndadenↄnɛ, àdi ↄ lika takasidenↄi.
21Àdi ĩampurugↄrↄ vĩna kɛ a bedenↄ yã musuro, zaakũ a ↄndenↄ dì uta didikↄ̃amɛ.
22Àdi wutɛbↄ bizanↄ tã a zĩda, a pↄ́kasanↄ bi táaru biza kũ biza gaaruradenↄmɛ.
23A zã dì tↄ́ bo fàaibokia, àdigↄ̃ vutɛna gu dokↄ̃nↄ kũ bùsu gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ.
24Nↄgbɛ̃ pìi dì pↄ́dangãn kɛ àgↄ̃ yía, àdi gère tã à kpá a lagatarinↄa.
25Àdigↄ̃ gbãna kũ gakurio dana pↄ́kasa ũ, a kunna zia yã dì swɛ̃̀ kɛ̃aguro.
26Ɔ̃ndↄ̃yã dìgↄ̃ da a lɛ́n, àdi yã dańnɛ kũ yenyĩo.
27A wɛ́ dìgↄ̃ pɛ́ a ↄn yãkɛnaai, àdi pↄ́ ble ma'ãnlo.
28A nɛ́nↄ dì futɛ ò sa mana onɛ, a zã dì a sáabu kpá à pi:
29Nↄgbɛ̃nↄ kokari vĩ dasi fá, ama mↄkↄ̃n mɛ́ ń deńla ń pínki.
30Kakana mana dìgↄ̃ náani vĩro, nↄmanakɛ dì gɛ̃ zɛ́lamɛ, nↄgbɛ̃ kũ à Dikiri vĩna vĩn òdi sáabu kpá.
31Ǹ zĩ kũ à kɛ̀ àre kpáa, ǹ a tↄ́ kpá a yãkɛnaa musu batun.