Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kí Lemuɛli da lɛ́ dàa à bè:
2Diamɛ, ma nɛ́? Bↄ́mɛɛ, ma nɛ́'ina? À kɛ̀ diamɛ, nɛ́ kɛ̀ ma à lɛ́ gbɛ̃̀ Ludanɛ?
3Ǹton n wó dɛ nↄgbɛ̃nↄ kiiaro, ǹton zɛ́ kɛ̀ è kínanↄ yaka sɛ́ro.
4Lemuɛli, geepiwɛ̃ɛ dɛ kínanↄ pↄ́mina ũro, í gbãaa dɛ kpatablerinↄ pↄ́mina ũro,
5lɛ aↄ̃ton mi, dokayãnↄ sãńgu, aↄ̃ yã gↄ̃gↄ̃ takaasideenↄnɛ faa sairo yãnzi.
6À í gbãa kpá gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe mↄↄ gaanↄa, à geepiwɛ̃ kpá pↄsiadeenↄa
7aↄ̃ mi, aↄ̃ takaasi sãńgu, aↄ̃ yã'ↄ̃amma tóngↄ̃ dↄńgu dↄro.
8Ǹ yã o gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃é fↄ̃ wà yã oroonↄ gɛ̃ɛ ũ, ǹ yã sí gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dↄnlɛri vĩroonↄnɛ.
9Ǹtongↄ̃ yĩtɛnaro, ǹ yãkpaɛ kɛ a zɛ́a. Ǹ takaasideenↄ kↄ̃n wɛ̃ndadeenↄ yã nnaa kpáḿma.
10Dé bé eé nↄ làakaridee ee? À bɛ̀ɛ vĩ dɛ gbɛ̀ bainↄla zã̀.
11À zã ègↄ̃ à náanɛ kɛɛ kↄ̃n nↄ̀sɛo domɛ, pↄ́ maa ke è kɛ̃sãaro.
12À maaan ègↄ̃ kɛɛ a zãnɛ, èe kɛ à zaaanlo ai a wɛ̃̀ndi lɛ́n.
13È sãkã kↄ̃n gbↄ̃̀bào wɛtɛ à a ↄzĩi kɛ kↄ̃n pↄnnaao.
14È gá blɛ sɛ́ zã̀ lán góro'itɛ latari bà.
15È fɛɛ gukɛ̃kↄ̃anao à pↄ́blee kɛ a uadeenↄnɛ, è zĩi kpaatɛtɛ a nↄkparɛnↄnɛ.
16È tↄↄtɛ maaa wɛtɛ à lú, è geepi línↄ pɛ́pɛn kↄ̃n a zĩnda bↄ̀gↄ ↄↄo.
17È gbãaa dↄ a pii asaa ũ à gã̀sãwa bↄbↄ a zĩia.
18Ègↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ é yàra e, à fitia tɛ́ ègↄ̃ nana gwãavĩmɛ.

19À ↄↄ ègↄ̃ porona àgↄ̃ buutãbↄ kũna, ègↄ̃ kɛkɛ ↄ̃ wã a ↄnɛo.
20È ↄ poro wɛ̃ndadeenↄnɛ, è ↄ liga takaasideenↄzi.
21È ĩampuu gurↄↄ vĩa kɛ a bɛdeenↄ yã musuro, zaakɛ à uadeenↄ è uta didi kↄ̃amɛ.
22È daɛbↄ bisanↄ tã a zĩnda, à pↄ́kãsãanↄ nɛ́ táaru bisa kↄ̃n bisa gaarura'ideenↄmɛ.
23À zã è tↄ́ bↄ fàadibokiia, ègↄ̃ vɛ̃ɛna gu dↄ̃nkↄ̃ kↄ̃n bùsu gbɛ̃nsinↄ.
24Nↄgbɛ̃ pì è pↄ́dangãn kɛ àgↄ̃ yaa, è gère tã à kpá a latarinↄa.
25Ègↄ̃ gbãa kↄ̃n gakuio dana pↄ́kãsãa ũ, à kuuna zia yã è swɛ̃̀ kɛ̃nlo.
26Ɔ̃ndↄ̃yã ègↄ̃ daa à lɛ́n, è yã dańnɛ kↄ̃n yenzio.
27À wɛ́ɛ ègↄ̃ tɛ́ a ua yãkɛnazi, è mɛa pↄ́ blero.
28À nɛ́nↄ è fɛɛ wà sa maaa onɛ, à zã è à sáabu kpá à be:
29Nↄgbɛ̃ paridee aĩa vĩ fá, mↄde ḿbe ń dɛńla ń píngi.
30Kakana maaa ègↄ̃ náanɛ vĩro, nↄmaakɛɛ è gɛ̃ zɛ́lamɛ, nↄgbɛ̃ kɛ̀ Dii vĩa vĩin wè sáabu kpá.
31Ǹ zĩi kɛ̀ à kɛ̀ àre kpáa, ǹ à tↄ́ kpá à yãkɛna musu gãalɛ.