Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kí Lemuɛli da lɛdàwà à mɛ̀:
2Kpelewaɛ, ma nɛ́? Bↄɛ́, ma nɛ'ia? Àkɛaɛ, nɛ́ pↄ́ ma a lɛkɛ̀ Luawa?
3Ńsu ǹ n wo dɛ nↄɛↄ kĩ́io, ńsu zɛ́ pↄ́ ì kíaↄ ↄ̃̀ↄkpa sɛo.
4Lemuɛli, vɛ̃ɛá kíaↄ pↄmia no, í gbãaá kpalablenaↄ pↄmia no,
5kɛ́ aasu mi ikoyãↄ sã́ńgu, aai yã́gↄ̃gↄ̃ taasideↄnɛ faasaio yã́i.
6À í gbãa kpa gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ gaiↄwa, à vɛ̃ɛ kpa pↄsiadeↄwa
7aa mi, an taasi i sã́ńgu, an yã'ↄ̃ma aↄ dↄńgu lↄo.
8Yã'o gbɛ̃́ pↄ́ a lɛ́ lɛ́ bebeka gɛ̃ɛ ũ, yã́gↄ̃gↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ sãalɛↄnɛ.
9Ńsu ǹyↄ̃ nílɛo, yã́kpalɛkɛ a zɛ́wa, taasideↄ ń wɛ̃nadeↄ yãnakpámá.
10Démɛ a nↄ ãiade ei? Aà bɛɛɛ dɛ òsoↄla zã̀.
11Aà zã́ ìↄ aà náai vĩ ń nↄ̀sɛmɛndooɛ, pↄmaae lí kɛ̃́sãwào.
12Maa ìↄ kɛ a zã́ɛ, i kɛ vãi no e a wɛ̃ni lɛ́u.
13Ì sãkã ń buao wɛɛlɛ, ì a ↄzĩ kɛ ń pↄnao.
14Ì gɛ́ blɛ sɛ́i zã̀ lán gó'ilɛna laatanawa.
15Ì fɛlɛ gufɛ̃nɛ à blɛkɛ a uadeↄnɛ, ì zĩ kpaalɛ a wɛ̃́ndiaↄnɛ.
16Ì tↄↄlɛ maa wɛɛlɛ lú, ì vɛ̃ɛliↄ pɛ́pɛu ń azĩa bↄ̀ↄ ↄ̃ao.
17Ì gbãa dↄ a pi asana ũ, ì gã̀sĩwa bↄbↄ a zĩwa.
18Ìↄ dↄ̃ kɛ́ á ɛlɛ e, aà filia ìↄ dↄ gwã́.

19Aà ↄ ìↄ pooa àↄ bunkapa kũa, ìↄ kɛ̀ɛ ↄ̃wã ń a ↄnɛo.
20Ì ↄ poo wɛ̃nadeↄnɛ, ì ↄlia taasideↄzi.
21Ìli ĩ́ampuu vĩakɛ a bɛdeↄ yã́ musuo, asa aà uadeↄ ì ula didikↄ̃aɛ.
22Ì zwã̀a wúlɛbↄↄ tã azĩa, aà pↄkasaↄá bàabaa ń zwã̀a gàaluladeↄnɛ.
23Aà zã́ ì tↄbↄ faaibokĩi, ìↄ zↄ̃lɛ gudoũ ń bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ.
24Nↄɛpi ì pↄlↄgãu kɛ àↄ yía, ì pↄlↄna tã à kpa laatanaↄwa.
25Ìↄ gbãa ń gawio daa a pↄkasa ũ, aà kua zia yã́ lí iwãa ka aà pↄao.
26Ɔ̃nↄyã ìↄ dↄ aà lɛ́u, ì yãdanɛ́ ń nↄ̀sɛmaao.
27Ì wɛ́tɛ a ua yãkɛai, ìli zígbiakɛ à gbasa àↄ pↄbleo.
28Aà nɛ́ↄ ì fɛlɛ aa samaa'oɛ̀, aà zã́ ì aà sáaukpa ì mɛ:
29Nↄɛ daside ãiavĩ fá, ãma ḿmɛ ń dɛńla píi.
30Kákaa maa líↄ náai vĩo, kɛfɛnkɛ ì gɛ̃zɛaɛ, nↄɛ pↄ́ Dii vĩa vĩ ↄ̃ wì aà sáaukpa.
31À aà sáaukpa zĩ pↄ́ a kɛ̀ yã́ musu, í aà táasilɛ aà yãkɛa musu gãaɛ.