Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Malasu

Malasu 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Goe da gogolosu sia: amo hina bagade Lemiuele ea:me da ema sia:i,
2“Di da na dogolegei manodafa. Na da Godema sia:ne gadoiba:le, E da di nama i. Na da dima adi adoma:bela:?
3Dia gasa huluane dagosa:besa:le, wadela:i uda adole lasu hou maedafa hamoma. Dia muni amoga mae galagama, wadela:i uda adole lasu amoga. Amo wadela:i uda da hina bagade dunu wadela:lesimusa: dawa:.
4Lemiuele! Nabima! Hina bagade dunu da waini (adini) hame manu da defea. Amola ilia waini hame hanamu da defea.
5Be ilia da adini nasea ilia da sema gogolesa amola ilia da hame gagui dunu ilia moloiwane fofada:su hame dawa:sa.
6Adini da amo dunu bogolalebe ilia liligi, amola nowa dunu da da:i dioi bagade galea amo ilia liligi.
7Amaiba:le, ilia nawene, hame gagui hou amola da:i dioi hou gogolema:ne manu da defea.
8Nowa dunu da ha:gi sia:mu gogolei galea, amo fidima:ne ha:gi sia:ma. Gasa hame dunu fidima:ne ouligima!
9Ili fidili, molole sia:ne fofada:ma. Moloiwane hame gagui amo gaga:ma amola fidima:ne fofada:ma!”
10Moloidafa uda lamu da hogoi helele gasa bagade ba:sa. Moloidafa uda ea lasu da igi noga:i muni bagadega lasu amo bagadewane baligisa.
11Amo uda ea egoa da idua ea hou da moloidafa dafawaneyale dawa:sa. Amola egoa da eso huluane liligi defele gagui dialumu.
12Amaiwane uda esalea, egoa noga:le fidisa amola egoama da:i diosu hame iaha.
13E da eso huluane hawa: hamosa esala. E da wulo gobea ha:sa amola abula amuna esala.
14E da dusagai bagade defele, ha:i manu amo soge sedadega gaguli maha.
15Agoaiwane uda e da hame hadigia, wa:legadole, ea sosogo fi amogili ha:i manu gobesa, amola ea fidisu a:fini ilima hawa: hamosu hamoma:ne olelesa.
16Amaiwane uda e da soge ba:lalu bu amo soge bidilasa. Amola muni ea lai amoga e da amo soge ganodini waini hawa: bugisa.
17Agoaiwane uda e da gasa bagade gala. Amola e da hawa: obenane gasa bagade hamosa.
18E da ea hamobe huluane ea lamu defei amo dawa:. Amola e da gasibi galu mae helefili, hawa: hamonana.

19Amaiwane uda da hifawane gobea ha:le, amola ea abula hi fawane amuna.
20E da hame gagui dunu ilima asigiba:le, liligi iaha.
21Anegagi eso doaga:sea e da hame da:i diosa. Bai e da ea sosogo fi ilia anegagi abula hahamoi dagoiba:le.
22E da ea sosogo fi ilia golamusa: fafai amo da:iya abula ida:iwane fa:sisa. Amola e da oga:yei abula amo sala.
23Egoa da dunu huluane ilia e dawa:. Amola e da ea fi ganodini bisilua esala.
24Amaiwane uda da abula amola idinigisu bulu hahamosa. Amalalu, e da bidi lasu dunu ilima amo liligi bidi lasa.
25Amola amo uda e da gasa bagade amola eno dunu da ema nodosa. Amola e da fa:no misunu hou amoga hame beda:sa.
26Amola e da asabole, dawa:le sia:sa.
27Amola amo uda da mae hihini amola hame helefisa. E da ea sosogo fi ilia hanai liligi huluane defele hamosa.
28Ea mano amola egoa da ema hahawane nodosa.
29Egoa da ema amane sia:sa, “Uda oda da noga:i, be dia hou da uda huluane ilia hou baligidafa.”
30Uda mogili da ogogole obebenale hamosa. Amola noga:iwane ba:su hou da fisi dagoi ba:mu. Be nowa uda da Hina Gode Ea hou ida:iwane dafawaneyale dawa:sea, amo udama nodomu da defea.
31Amaiwane uda da noga:le hamoiba:le, e da dabe ea hamoi defele lamu da defea. Amola dunu huluane ema nodomu da defea. Sia: Ama Dagoi