Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manga Lemuyɛli a sandane. A nga a xaran waliyiya falan naxanye ma.
2N ma diina, n nanse falama i xa? N nanse falama i xa, n diin naxan barixi, n naxan sɔtɔxi Ala barakani?
3I nama i sɛnbɛ lu ɲaxanle yii. I fangan nama ɲan ne fɔxɔ ra naxanye mangane ralɔma ayi.
4I tan Lemuyɛli, a mi daxa mangane xa, a mi daxa mangane yi manpaan min, kuntigine mi lan e bira dɔlɔn fɔxɔ ra
5alogo e minxin nama ɲinan tɔnne xɔn, e fa muxu ɲaxankataxine yanfa kitini.
6Ɛ dɔlɔn lu na muxune xa naxanye halagima, naxanye niin nafexi xɔlɛn na, ɛ manpaan lu ne xa.
7Ne na e min, e ɲinanma e yiigelitɔyaan xɔn nɛn, e tɔrɔyaan mi fa rabirama e ma.
8Dɛtarene xun mafala, i muxu nɔxine birin mali e kitine yi.
9I falan ti, i kitin sa tinxinni, i yiigelitɔne nun tɔrɔ muxune xun mayɛngɛ kitini.
10Nde nɔɛ ɲaxalan faɲin sɔtɛ? A tɔnɔn dangu bɔxɔ bun nafunle ra.
11A xɛmɛn xaxili tixi a tan nan na, a munanfanna mi ɲanɲɛ mumɛ!
12A fe faɲin nan ligama a xa, a ɲaxin mi a ra, a siin sogen birin yi.
13A yɛxɛɛ xabe garin nun gɛsɛ futu garin nan fenma a e rafala dugin na sɛwani.
14A faan balon na nɛn sa keli wulani alo yulaya kunkine.
15A kurunma nɛn subaxa, a kudin so a denbayaan xa, a fa a walikɛ ɲaxanle ti e wanle ra.
16A na miri xɛɛna nde ma, a yi a sɔtɔ, a nakɔɔn sa a tɔnɔ sɔtɔxine gbetin na.
17A wanle dɛ suxuma tunnafanna nin. A wali a yiin na sɛnbɛni.
18A a kolon a feene sɔnɔyama nɛn, a lɛnpun mi tuma kɔɛɛn na.

19A gɛsɛn wurundun a yiin na, a gɛsɛn sɔxɔn dugin na.
20A yiine dɔxɔn yiigelitɔne bun. A yiin ti tɔrɔ muxune xa.
21A mi gaxun xunbenla fe ra a denbayaan xa, amasɔtɔ e birin marabɛri baxi dugi faɲin nan na.
22A bitinganne rafalama, a marabɛri baxi taa dugine nun dugi mamiloxine nan na.
23A xɛmɛn yatɛxi fonne malanni, a dɔxɔma taan fonne yɛ.
24A taa dugi domane rafalama, a e mati, a tagi xidine rafala yulane xa.
25Sɛnbɛn nun binyena a ma alo domana. A na a miri waxati famatɔne ma, a gele.
26A falan tima fe kolonna nin, a muxune xaran hinan falane ma.
27A yengi dɔxi a denbayana feene xɔn, a mi narin kolon.
28A diine kelima nɛn, e a fala a ma a dubadena. A xɛmɛn fan yi keli, a yi a tantun,
29a naxa, “Kɛwali faɲin ɲaxalan wuyaxi yi, koni i tan, i dangu e birin na.”
30Marayabun yanfan tima, tofanna danguma, koni ɲaxanla naxan gaxuma Alatala yɛɛ ra na nan lan a tantun.
31Ɛ saranna so a yii, a wanle xa findi a tantun xunna ra taani.