Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Siya na di kalin Diyos ay inbagan Ari Lemuel ay initdon ina na:
2Sino di ibagak en sik-a ay anak ko, sik-a ay songbat di kararag ko?
3Adi kan abosen di bikas ya pilak mo si babai, tan ad-adoy nadadael ay ari begew en daida.
4Baken lemebbeng ay man-inom di ari si arak ya odom ay bemeteng
5tan mo mabeteng da et liw-an da din linteg ay inkeddeng da ya adi dan itonton din kalintegan di nabiteg.
6Say maidawtan si bemeteng din dandani ay matey ya palaloy ladingit da
7ta liw-an da din ligat da ya kaseseg-ang ay kasasaad da.
8Masapol ay salaknibam din adi makaitakder si kalintegan da.
9Masapol ay magay panlaslasinem ya salaknibam din kalintegan di nabiteg ya kaseseg-ang.
10Naligat ay man-ilas nalaing ay babai ay siged di ogali na. Din asawa ay kaman nidi et nabanbanol mo din kabanolan ay kowintas.
11Mantalek din asawa na en sisya, yan kanayon di pansigdan ay idawat na.
12Din amagena sin amin ay agew di biyag na et siged di pantongpalana en asawa na, baken lawa.
13Man-anap si sinolid et nagaget sisya ay man-amag si bado.
14Maiarig sisya si bapor ay ad-adoy kalga na, tan man-isaa si makan ay napo sin addawi.
15Daan pomat-a yan bomangon sisya ay mangisagana sin kanen di pamilya na ya baa na.
16Estena ay man-ilas daga ta lakoana, asi na eskan si obas ay nilakoana si odom ay pansapolana.
17Nagaget ya mabikas ay man-obla.
18Ammo na di banol din am-amagena et man-obla engganas emletan di labi.

19Sisya ay mismo di mangabel si lopot
20ya badangana din nabiteg ay makasapol.
21Waday kamayatan ya naposkol ay ibadon din pamilya na et magay pandanagana olay mo mangandap.
22Sisya ay mismo di mangamag si galey ya ap-ap di katri et amin ay bado na yan mankanapteng ay kaman din osal di ari.
23Si asawa na yan esa ay mandinamag ya mabigbigbig ay pangolo sin ili.
24Man-am-amag sisya si bado ya bilko ay ilako na sin man-ilaklako.
25Mabikas sisya ya mapteng di ogali na, yan adi madanagan maipanggep sin omal-ali ay timpo.
26Masirib sisya sin iyat na ay mankali yan nainayad di iyat na ay mamagbaga.
27Es-estena din pamilya na yan kanayon ay nagaget sisya.
28Idaydayaw din an-ak na yan it-it-ek aben asawa na ay kanana,
29“Ad-ado di siged ay babai, ngem sik-a di kasigedan.”
30Din kinapintas yan mangietek ya wada abey timpo ay komopas, ngem din babai ay mangipateg en Diyos et lebbeng na ay maidayaw.
31Bigbigen ya idaydayaw sisya sin sangoanan di kaipoipogaw begew sin inam-amag na.